หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557

วันครู 2557

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุดติวสอบออนไลน์ ชุด นโยบายรัฐบาล


ลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 14/2557งานวันครู ครั้งที่ 58
จังหวัดนครปฐม - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานวันครู ครั้งที่ 58 พ.ศ.2557  “เฉลิมพระเกียรติพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” โดยมีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหาร ศธ. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกว่า 1,000  คน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
  • พิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
    “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน”
รมว.ศธ.กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ว่า “นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่ปวงชนชาวไทย ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระวิริยะอุตสาหะประกอบพระราชกรณียกิจ เพื่อขจัดทุกข์บำรุงสุขของอาณาประชาราษฎร์ โดยเฉพาะในด้านการศึกษา มีพระราชดำริว่า การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของประชาชน ช่วยขจัดความไม่รู้และความด้อยโอกาส การศึกษาจึงเป็นสิ่งที่จะช่วยพัฒนาคนและประเทศ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงสนพระราชหฤทัยในการศึกษาหาความรู้ ทรงเป็น “ครู” ของพระราชโอรสพระราชธิดา และทรงประพฤติปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่าง พระราชโอรสและพระราชธิดาทุกพระองค์จึงทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ใฝ่พระราชหฤทัยในการศึกษา รวมทั้งทรงเป็นครูของพสกนิกร โดยทรงพระกรุณาส่งเสริมการศึกษาของราษฎรหลายรูปแบบ อุปถัมภ์เยาวชนผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา สอนหนังสือราษฎรด้วยพระองค์เอง ให้มีห้องสมุดในภูมิภาคห่างไกล พระราชทานพระราชทรัพย์เป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชน ทั้งในระบบโรงเรียนและระบบนอกโรงเรียน และในแหล่งการศึกษาตามโครงการที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริ ตลอดจนมูลนิธิและสถาบันที่ส่งเสริมการศึกษา สร้างโรงเรียน พระราชทาน และอุปกรณ์การศึกษา รับมูลนิธิและสถาบันที่ส่งเสริมการศึกษาไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส่งเสริมการศึกษาของพระภิกษุสามเณร ก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพขึ้นทุกภูมิภาคของประเทศ
  
นอกจากนี้ ยังทรงสอนจริยธรรม ความรักชาติ ศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาตนเอง การดูแลรักษาสุขภาพอนามัย ตลอดจนทรงปลูกฝังให้ราษฎรตระหนักในความสำคัญและคุณค่าของการศึกษา รวมทั้งพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ให้มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง และพัฒนางานในความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์ ทรงเน้นเรื่องการคิดเป็น ทำเป็น การแก้ปัญหาด้วยตนเอง และการร่วมแรงร่วมใจกัน ช่วยเหลือส่วนรวม ช่วยพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญรุ่งเรือง สมดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า “ชาติประกอบด้วยสังคม เมื่อแต่ละชาติประกอบด้วยบุคคลซึ่งรู้จักใช้ปัญญา ก็ย่อมช่วยให้โลกบรรลุสันติสุขได้
พระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณด้านการศึกษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นที่ประจักษ์แซ่ซ้องสดุดีทั้งในประเทศและนานาประเทศ จึงควรอย่างยิ่งที่ “ครู” ทั้งหลายจะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นทำหน้าที่ครูให้สมบูรณ์เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ
กระทรวงศึกษาธิการ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ จึงขอพระราชทานพระราชานุญาตถวายพระราชสมัญญา “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 และเพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่กระทรวงศึกษาธิการ และแก่พสกนิกรชาวไทยสืบไปตลอดกาลนาน”
 
จากนั้น รมว.ศธ.วางพวงมาลัยสักการะปฐมบูรพาจารย์ โดยมี ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ่านโองการอันเชิญบูรพาจารย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ทำนองสรภัญญะ และกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นครูที่ดี
 

  • พิธีมอบรางวัลแก่ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา ครู ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ชนะการประกวด จำนวนกว่า 700 คน
รมว.ศธ.เป็นประธานการมอบรางวัลแก่ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาชาติ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลคุรุสภา และรางวัลตามรอยเกียรติยศผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ครูภาษาไทยดีเด่น ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น พฤหัสบดีทองคำ และคุรุคุณธรรม ผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม รางวัลผลงานวิจัยระดับประเทศของคุรุสภา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและนักเรียนที่ได้รับทุนของมูลนิธิทวี บุณยเกตุ และผู้ชนะการประกวดต่างๆ ประจำปี 2557 ได้แก่ คำขวัญวันครู บทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู ข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู
  
 
 
  
 

  • ให้โอวาทเนื่องในโอกาสงานวันครู ครั้งที่ 58
จากนั้น รมว.ศธ.ได้กล่าวแสดงความยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมงานวันครูในปีนี้ ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 58 เป็นปีที่พิเศษอย่างยิ่งที่ ศธ.ได้ถวายพระราชสมัญญา “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ การสักการะปฐมบูรพาจารย์ การคารวะครูผู้อาวุโส เป็นการแสดงความคารวะต่อครูผู้มีพระคุณ
โอกาสนี้ ขอขอบคุณคณะผู้จัดงาน ที่ทำให้มีโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อ ครูสมหมาย วัฒนคีรี ซึ่งเป็นครูสอนวิชาเคมี ชั้น มศ.4 ซึ่งต่อมาครูได้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นที่รักใคร่ของลูกศิษย์จำนวนมาก เพราะครูที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนหนังสือ มีความก้าวหน้า ที่สำคัญคือได้ปลูกฝังการทำเพื่อส่วนรวม การช่วยเหลือผู้อื่น โดยเริ่มจากเรื่องใกล้ตัว ก็เกิดจากการปลูกฝังของครู จึงขอแสดงความกตัญญูกตเวทิตาในโอกาสนี้ด้วย
 ในประเทศที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาประเทศและประสบความสำเร็จในการพัฒนาการจัดการศึกษา ความสำเร็จจะเกิดจากปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่ง ก็คือ ครู ในประเทศเหล่านี้ให้ความสำคัญกับวิชาชีพครูอย่างมาก ไม่เฉพาะเรื่องรายได้ ค่าตอบแทน แต่เป็นการให้เกียรติและสังคมทั้งสังคมก็ให้เกียรติ และให้ความสำคัญกับวิชาชีพครู เป็นเรื่องจริงในหลายประเทศ  ประเทศไทยเองก็เช่นกัน มีประเพณีอันดีงามที่ให้เกียรติและให้ความสำคัญกับครู ในการที่จะปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาการศึกษาของประเทศให้ได้ดียิ่งขึ้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยและสมาชิกของสังคมไทยทั้งหมด จะต้องร่วมกันและให้ถือว่าอาชีพครู เป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีความสำคัญต่อประเทศ ต่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนของชาติ
ภารกิจอันหนักยิ่งของครู การเสริมสร้างภูมิปัญญาแก่ศิษย์ด้วยความอดทน เสียสละ และเหนื่อยยาก หวังเพียงให้ศิษย์มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านสติปัญญา มีความงอกงามในจิตใจ มีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เป็นพลเมืองที่ดี เป็นกำลังที่สำคัญของสังคมและประเทศชาติ ครูจึงเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาและความเจริญรุ่งเรืองของชาติ โอกาสนี้จึงเป็นวาระพิเศษที่ได้อยู่ท่ามกลางสมาคมของครู เพื่อร่วมกันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่ประชาชนชาวไทยในด้านการศึกษา ประดุจดั่งแม่และครูของแผ่นดิน
ในนามของรัฐบาลและครูทั่วประเทศ ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรับพระราชดำริและตั้งปณิธานร่วมกัน ในการพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาแก่ปวงชนชาวไทยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ดำเนินการตามรอยพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน การจะดำเนินการตามปณิธานได้ ครูคือผู้ที่สำคัญอย่างยิ่ง และเชื่อมั่นว่าครูทุกท่านมีจิตวิญญาณของความเป็นครูตลอดเวลา พร้อมที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคมโดยรวมอยู่เสมอ มีความปรารถนาที่จะให้ครูทุกท่านนำพาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีคนเก่งของประเทศ  ซึ่งปัจจุบันเป็นโลกแห่งการเรียนรู้ โลกที่มีข้อมูลข่าวสารไม่จำกัด ผู้คน ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้างขวางรวดเร็ว ครูจึงจำเป็นต้องพัฒนาตนเอง และในการที่เราบอกว่า จะให้ความสำคัญกับวิชาชีพครูนั้น ที่สำคัญมากก็คือต้องส่งเสริมให้คนดีคนเก่งมาเป็นครู ให้คนดีคนเก่งที่เป็นครูสามารถทำหน้าที่ของตนเองได้ด้วยความภูมิใจ มั่นใจ และช่วยส่งเสริมให้ครูได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้นในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
โอกาสงานวันครูในปีนี้ ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านนับถือและในสากลโลก พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จงดลบันดาลประทานพรให้ครูทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ สัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ และขอแสดงความยินดีกับครูทุกท่านที่ได้รับรางวัล
 

  • มอบเกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่นและครูดีเด่น และกล่าวเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์สายสัมพันธ์วันครู ประจำปีการศึกษา 2556
อนึ่ง ในโอกาสวันครู รมว.ศธ.ได้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่นและครูดีเด่น และกล่าวเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์สายสัมพันธ์วันครู ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน131 คน จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมงาน 750 คน เมื่อค่ำวันที่ 15 มกราคม 2557 ณ สโมสรกรมการขนส่งทหารบก
  
 
 
ภาพ สถาพร ถาวรสุข
นายอดิศร สินประสงค์ อุปนายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การจัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารดีเด่นและครูดีเด่น จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้มีผลงานดีเด่น เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของผู้บริหารและครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากแต่ละสถานศึกษา ประเภทละ 1 คน ให้เข้ารับเกียรติบัตร นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสของการพบปะสังสรรค์ระหว่างเพื่อนครูของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รมว.ศธ. กล่าวว่า ศธ.ได้ย้ำว่าการศึกษาเอกชนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของชาติ และการอาชีวศึกษาเป็นกำลังสำคัญในการผลิตกำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ ฉะนั้นการอาชีวศึกษาเอกชน จึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับนโยบายที่สำคัญ 2เรื่องของ ศธ. และรัฐบาล คือการส่งเสริมบทบาทของการศึกษาเอกชนให้มากขึ้นและเป็นกำลังสำคัญในการจัดการศึกษา พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพการอาชีวศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเรียนสายอาชีวศึกษามากขึ้น โดยเพิ่มสัดส่วนการเรียนสายอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ จาก 34 : 66 เป็น 51 : 49 ซึ่งนโยบายดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่อง โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาต่างๆ  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การอาชีวศึกษาเอกชนจะได้เข้าร่วมและได้ประโยชน์จากนโยบายดังกล่าว หากดำเนินการต่อเนื่องไปอีก 2-3 ปี หวังว่าสัดส่วนที่ตั้งไว้ คือ 51 : 49 จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
โอกาสนี้ รมว.ศธ.กล่าวแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษาและครูทุกท่านที่ได้รับรางวัล โดยขอให้ทุกท่านรักษาความดี เป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งในการบริหารและการทำหน้าที่ครู ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมและเป็นประเพณีที่ดีที่แสดงความสามัคคีและส่งเสริมให้ผู้บริหารและครูมีกำลังใจในการทำหน้าที่ของตนเองให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของชาติ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชาติ และขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จตลอดไป

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่

"ติวสอบดอทคอม "
ผอ.นิกร  เพ็งลี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม