หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557

วันครู 2557

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุดติวสอบออนไลน์ ชุด นโยบายรัฐบาล


ลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 14/2557งานวันครู ครั้งที่ 58
จังหวัดนครปฐม - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานวันครู ครั้งที่ 58 พ.ศ.2557  “เฉลิมพระเกียรติพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” โดยมีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหาร ศธ. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกว่า 1,000  คน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
  • พิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
    “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน”
รมว.ศธ.กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ว่า “นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่ปวงชนชาวไทย ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระวิริยะอุตสาหะประกอบพระราชกรณียกิจ เพื่อขจัดทุกข์บำรุงสุขของอาณาประชาราษฎร์ โดยเฉพาะในด้านการศึกษา มีพระราชดำริว่า การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของประชาชน ช่วยขจัดความไม่รู้และความด้อยโอกาส การศึกษาจึงเป็นสิ่งที่จะช่วยพัฒนาคนและประเทศ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงสนพระราชหฤทัยในการศึกษาหาความรู้ ทรงเป็น “ครู” ของพระราชโอรสพระราชธิดา และทรงประพฤติปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่าง พระราชโอรสและพระราชธิดาทุกพระองค์จึงทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ใฝ่พระราชหฤทัยในการศึกษา รวมทั้งทรงเป็นครูของพสกนิกร โดยทรงพระกรุณาส่งเสริมการศึกษาของราษฎรหลายรูปแบบ อุปถัมภ์เยาวชนผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา สอนหนังสือราษฎรด้วยพระองค์เอง ให้มีห้องสมุดในภูมิภาคห่างไกล พระราชทานพระราชทรัพย์เป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชน ทั้งในระบบโรงเรียนและระบบนอกโรงเรียน และในแหล่งการศึกษาตามโครงการที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริ ตลอดจนมูลนิธิและสถาบันที่ส่งเสริมการศึกษา สร้างโรงเรียน พระราชทาน และอุปกรณ์การศึกษา รับมูลนิธิและสถาบันที่ส่งเสริมการศึกษาไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส่งเสริมการศึกษาของพระภิกษุสามเณร ก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพขึ้นทุกภูมิภาคของประเทศ
  
นอกจากนี้ ยังทรงสอนจริยธรรม ความรักชาติ ศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาตนเอง การดูแลรักษาสุขภาพอนามัย ตลอดจนทรงปลูกฝังให้ราษฎรตระหนักในความสำคัญและคุณค่าของการศึกษา รวมทั้งพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ให้มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง และพัฒนางานในความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์ ทรงเน้นเรื่องการคิดเป็น ทำเป็น การแก้ปัญหาด้วยตนเอง และการร่วมแรงร่วมใจกัน ช่วยเหลือส่วนรวม ช่วยพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญรุ่งเรือง สมดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า “ชาติประกอบด้วยสังคม เมื่อแต่ละชาติประกอบด้วยบุคคลซึ่งรู้จักใช้ปัญญา ก็ย่อมช่วยให้โลกบรรลุสันติสุขได้
พระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณด้านการศึกษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นที่ประจักษ์แซ่ซ้องสดุดีทั้งในประเทศและนานาประเทศ จึงควรอย่างยิ่งที่ “ครู” ทั้งหลายจะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นทำหน้าที่ครูให้สมบูรณ์เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ
กระทรวงศึกษาธิการ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ จึงขอพระราชทานพระราชานุญาตถวายพระราชสมัญญา “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 และเพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่กระทรวงศึกษาธิการ และแก่พสกนิกรชาวไทยสืบไปตลอดกาลนาน”
 
จากนั้น รมว.ศธ.วางพวงมาลัยสักการะปฐมบูรพาจารย์ โดยมี ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ่านโองการอันเชิญบูรพาจารย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ทำนองสรภัญญะ และกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นครูที่ดี
 

  • พิธีมอบรางวัลแก่ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา ครู ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ชนะการประกวด จำนวนกว่า 700 คน
รมว.ศธ.เป็นประธานการมอบรางวัลแก่ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาชาติ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลคุรุสภา และรางวัลตามรอยเกียรติยศผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ครูภาษาไทยดีเด่น ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น พฤหัสบดีทองคำ และคุรุคุณธรรม ผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม รางวัลผลงานวิจัยระดับประเทศของคุรุสภา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและนักเรียนที่ได้รับทุนของมูลนิธิทวี บุณยเกตุ และผู้ชนะการประกวดต่างๆ ประจำปี 2557 ได้แก่ คำขวัญวันครู บทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู ข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู
  
 
 
  
 

  • ให้โอวาทเนื่องในโอกาสงานวันครู ครั้งที่ 58
จากนั้น รมว.ศธ.ได้กล่าวแสดงความยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมงานวันครูในปีนี้ ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 58 เป็นปีที่พิเศษอย่างยิ่งที่ ศธ.ได้ถวายพระราชสมัญญา “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ การสักการะปฐมบูรพาจารย์ การคารวะครูผู้อาวุโส เป็นการแสดงความคารวะต่อครูผู้มีพระคุณ
โอกาสนี้ ขอขอบคุณคณะผู้จัดงาน ที่ทำให้มีโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อ ครูสมหมาย วัฒนคีรี ซึ่งเป็นครูสอนวิชาเคมี ชั้น มศ.4 ซึ่งต่อมาครูได้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นที่รักใคร่ของลูกศิษย์จำนวนมาก เพราะครูที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนหนังสือ มีความก้าวหน้า ที่สำคัญคือได้ปลูกฝังการทำเพื่อส่วนรวม การช่วยเหลือผู้อื่น โดยเริ่มจากเรื่องใกล้ตัว ก็เกิดจากการปลูกฝังของครู จึงขอแสดงความกตัญญูกตเวทิตาในโอกาสนี้ด้วย
 ในประเทศที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาประเทศและประสบความสำเร็จในการพัฒนาการจัดการศึกษา ความสำเร็จจะเกิดจากปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่ง ก็คือ ครู ในประเทศเหล่านี้ให้ความสำคัญกับวิชาชีพครูอย่างมาก ไม่เฉพาะเรื่องรายได้ ค่าตอบแทน แต่เป็นการให้เกียรติและสังคมทั้งสังคมก็ให้เกียรติ และให้ความสำคัญกับวิชาชีพครู เป็นเรื่องจริงในหลายประเทศ  ประเทศไทยเองก็เช่นกัน มีประเพณีอันดีงามที่ให้เกียรติและให้ความสำคัญกับครู ในการที่จะปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาการศึกษาของประเทศให้ได้ดียิ่งขึ้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยและสมาชิกของสังคมไทยทั้งหมด จะต้องร่วมกันและให้ถือว่าอาชีพครู เป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีความสำคัญต่อประเทศ ต่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนของชาติ
ภารกิจอันหนักยิ่งของครู การเสริมสร้างภูมิปัญญาแก่ศิษย์ด้วยความอดทน เสียสละ และเหนื่อยยาก หวังเพียงให้ศิษย์มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านสติปัญญา มีความงอกงามในจิตใจ มีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เป็นพลเมืองที่ดี เป็นกำลังที่สำคัญของสังคมและประเทศชาติ ครูจึงเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาและความเจริญรุ่งเรืองของชาติ โอกาสนี้จึงเป็นวาระพิเศษที่ได้อยู่ท่ามกลางสมาคมของครู เพื่อร่วมกันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่ประชาชนชาวไทยในด้านการศึกษา ประดุจดั่งแม่และครูของแผ่นดิน
ในนามของรัฐบาลและครูทั่วประเทศ ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรับพระราชดำริและตั้งปณิธานร่วมกัน ในการพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาแก่ปวงชนชาวไทยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ดำเนินการตามรอยพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน การจะดำเนินการตามปณิธานได้ ครูคือผู้ที่สำคัญอย่างยิ่ง และเชื่อมั่นว่าครูทุกท่านมีจิตวิญญาณของความเป็นครูตลอดเวลา พร้อมที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคมโดยรวมอยู่เสมอ มีความปรารถนาที่จะให้ครูทุกท่านนำพาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีคนเก่งของประเทศ  ซึ่งปัจจุบันเป็นโลกแห่งการเรียนรู้ โลกที่มีข้อมูลข่าวสารไม่จำกัด ผู้คน ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้างขวางรวดเร็ว ครูจึงจำเป็นต้องพัฒนาตนเอง และในการที่เราบอกว่า จะให้ความสำคัญกับวิชาชีพครูนั้น ที่สำคัญมากก็คือต้องส่งเสริมให้คนดีคนเก่งมาเป็นครู ให้คนดีคนเก่งที่เป็นครูสามารถทำหน้าที่ของตนเองได้ด้วยความภูมิใจ มั่นใจ และช่วยส่งเสริมให้ครูได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้นในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
โอกาสงานวันครูในปีนี้ ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านนับถือและในสากลโลก พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จงดลบันดาลประทานพรให้ครูทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ สัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ และขอแสดงความยินดีกับครูทุกท่านที่ได้รับรางวัล
 

  • มอบเกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่นและครูดีเด่น และกล่าวเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์สายสัมพันธ์วันครู ประจำปีการศึกษา 2556
อนึ่ง ในโอกาสวันครู รมว.ศธ.ได้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่นและครูดีเด่น และกล่าวเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์สายสัมพันธ์วันครู ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน131 คน จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมงาน 750 คน เมื่อค่ำวันที่ 15 มกราคม 2557 ณ สโมสรกรมการขนส่งทหารบก
  
 
 
ภาพ สถาพร ถาวรสุข
นายอดิศร สินประสงค์ อุปนายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การจัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารดีเด่นและครูดีเด่น จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้มีผลงานดีเด่น เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของผู้บริหารและครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากแต่ละสถานศึกษา ประเภทละ 1 คน ให้เข้ารับเกียรติบัตร นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสของการพบปะสังสรรค์ระหว่างเพื่อนครูของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รมว.ศธ. กล่าวว่า ศธ.ได้ย้ำว่าการศึกษาเอกชนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของชาติ และการอาชีวศึกษาเป็นกำลังสำคัญในการผลิตกำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ ฉะนั้นการอาชีวศึกษาเอกชน จึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับนโยบายที่สำคัญ 2เรื่องของ ศธ. และรัฐบาล คือการส่งเสริมบทบาทของการศึกษาเอกชนให้มากขึ้นและเป็นกำลังสำคัญในการจัดการศึกษา พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพการอาชีวศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเรียนสายอาชีวศึกษามากขึ้น โดยเพิ่มสัดส่วนการเรียนสายอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ จาก 34 : 66 เป็น 51 : 49 ซึ่งนโยบายดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่อง โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาต่างๆ  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การอาชีวศึกษาเอกชนจะได้เข้าร่วมและได้ประโยชน์จากนโยบายดังกล่าว หากดำเนินการต่อเนื่องไปอีก 2-3 ปี หวังว่าสัดส่วนที่ตั้งไว้ คือ 51 : 49 จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
โอกาสนี้ รมว.ศธ.กล่าวแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษาและครูทุกท่านที่ได้รับรางวัล โดยขอให้ทุกท่านรักษาความดี เป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งในการบริหารและการทำหน้าที่ครู ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมและเป็นประเพณีที่ดีที่แสดงความสามัคคีและส่งเสริมให้ผู้บริหารและครูมีกำลังใจในการทำหน้าที่ของตนเองให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของชาติ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชาติ และขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จตลอดไป

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่

"ติวสอบดอทคอม "
ผอ.นิกร  เพ็งลี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม