หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557

ผลการประชุมองค์กรหลัก 4/2557

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด

ติวสอบออนไลน์ ชุด นโยบายรัฐบาล


ลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 23/2557ผลการประชุมองค์กรหลัก 4/2557
ศึกษาธิการ - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โดยมีประเด็นสำคัญ สรุปดังนี้
  •  การดำเนินงานเพิ่มและขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพของ กศน.
 รมว.ศธ. กล่าวว่า เลขาธิการ กศน.ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบถึงความก้าวหน้าของภารกิจของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) ซึ่งได้ดำเนินงานใน 3 ภารกิจที่สำคัญ คือ
- จัดการศึกษาให้ประชาชนรู้หนังสือ โดยมีเป้าหมายประชาชนอายุ 15-59 ปี รู้หนังสือไทยทุกคน เพราะในปัจจุบันประเทศไทยยังมีผู้ไม่รู้หนังสือถึงร้อยละ 4.5  จึงขอให้สำนักงาน กศน.หารือการทำงานในเรื่องนี้ร่วมกับ สพฐ. ต่อไป
 - พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยในปีนี้ กศน.ได้กำหนดให้เป็นปีแห่งการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล ภายใต้การพัฒนาคุณภาพ 6 มิติ คือ มิติด้านผู้เรียน รูปแบบการเรียน การจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียน ครูผู้สอน และการบริหารจัดการ ที่จะลดสัดส่วนครูต่อผู้เรียนในกลุ่มผู้เรียนปกติ ให้เป็น 1:60, กลุ่มผู้เรียนพิการทางสติปัญญา 1:5, กลุ่มผู้เรียนพิการทางร่างกาย 1:10, กลุ่มผู้เรียนพื้นที่พิเศษ (ศศช.) 1:35  จึงต้องการให้ กศน.ศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมในการรับเงินค่าอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว เพราะขณะนี้สำนักงาน กศน.มีความจำเป็นต้องนำค่าใช้จ่ายรายหัวไปใช้เกี่ยวกับค่าสาธารณูปโภค และค่าจ้างครูด้วย ฉะนั้นเมื่อเทียบกับการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แล้ว จะทำให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต่ำมาก ทำให้การขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพของ กศน.เป็นไปได้ยาก
 - จัดการศึกษา ปวช.กศน. โดยได้จัดทำโครงการ 1 จังหวัด 1 ห้องเรียน ปวช. เพื่อเน้นให้ผู้เรียนมีงานทำ เรียนในสาขาที่ทำงาน มีการสอนโดยครูที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขา และมีการประสานเครือข่ายสถานประกอบการ แหล่งเรียนรู้ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยใช้หลักสูตรอาชีวะ และกลุ่มผู้เรียนอาชีพของ กศน. ก็เป็นกลุ่มคนที่มีงานทำแล้วในชุมชน ภาคปฏิบัติก็อยู่ในสถานประกอบการของผู้เรียนเอง จึงไม่เป็นการแย่งลูกค้ากับ สอศ. ถือเป็นส่วนที่ช่วยเสริมคุณภาพการศึกษาด้านอาชีพของประเทศ
 รมว.ศธ.กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการเทียบวุฒิผู้ทำงานเพื่อจบ ม.6 ในปีที่ผ่านมา ซึ่งพบว่ามีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากถึง หมื่นคน แต่ว่ามีผู้สอบผ่านเกณฑ์ทุกวิชาในรอบแรกเพียง 100 กว่าคนเท่านั้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ข้อเท็จจริงของโครงการ "จบ ม.6 ได้ภายใน เดือน ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่สาธารณชนรับรู้ เพราะโครงการนี้เน้นคุณภาพของผู้ที่จบ ไม่ได้เป็นโครงการที่เข้าง่ายออกง่ายอย่างที่เข้าใจกัน จึงขอให้ กศน.ไปทำความเข้าใจกับสาธารณชนด้วยว่า การเข้าร่วมโครงการจบ ม.6 ได้ภายใน 8เดือนนั้น เน้นที่คุณภาพเป็นสำคัญ
นอกจากนี้ ที่ประชุมขอให้สำนักงาน กศน.รวบรวมประเด็นสำคัญที่ยังค้างอยู่ ทั้งจากคณะกรรมการ กศน. และเรื่องที่เสนอเข้า ครม.ไปแล้ว แต่ติดขัดเมื่อยุบสภา เพื่อให้สามารถจัดการศึกษาแก่ผู้เรียน กศน.ทั้ง 1,350,000 คนได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งฝากให้พิจารณาเส้นทางความก้าวหน้าและการศึกษาต่อของครูช่วยสอนและครูอัตราจ้าง กศน. เช่น การเพิ่มเงินรายได้ตามนโยบายของรัฐ การให้โอกาสไปศึกษาต่อ เป็นต้น

  •  การพัฒนาวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภา พ.ศ.2556
 รองเลขาธิการคุรุสภา ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการออกข้อบังคับและประกาศล่าสุดของคุรุสภา คือ ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 ซึ่งมีสาระสำคัญครอบคลุม ด้าน คือ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน คือ
 - มาตรา 6 มาตรฐานความรู้ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องมีมาตรฐานความรู้ ประกอบด้วยความรู้ 11 ข้อ, ผู้บริหารสถานศึกษา 7 ข้อ, ผู้บริหารการศึกษา 6 ข้อ, ศึกษานิเทศก์ 8 ข้อ
- มาตรา 11-13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ รวม 12 ข้อ
-มาตรา 14 มาตรฐานการปฏิบัติตน  โดยผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติตนตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556 ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจะต้องมีจรรยาบรรณ 5 ด้าน คือ จรรยาบรรณต่อตนเอง ต่อวิชาชีพ ต่อผู้รับบริการ ต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ และต่อสังคม
 รมว.ศธ. กล่าวว่า ได้มีการอภิปรายการพัฒนาวิชาชีพกันอย่างหลากหลาย และได้มอบประเด็นให้คุรุสภา รวมทั้งองค์กรหลักที่เกี่ยวข้องในการใช้ครู คือ สพฐ./สอศ./กศน./สช. ร่วมกันคิดในประเด็นสำคัญ เรื่อง คือ
- การสอบใบประกอบวิชาชีพครู ซึ่งจะต้องพิจารณาหาแนวทางการประเมินตามมาตรฐานความรู้ที่ชัดเจน ให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานที่ใช้ครู
- การต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครู  ภายใน ปีนี้จะมีหลักเกณฑ์ในการประเมินอย่างไร เพื่อให้ตรงกับปัญหาความต้องการ ในแง่ความขาดแคลนครู ทั้งยังสอดคล้องกับทักษะด้านต่างๆ ในการจัดระบบการเรียนการสอนของครูผู้สอน ผู้บริหาร หรือศึกษานิเทศก์ด้วย
- การแก้ปัญหาครูในสาขาที่ขาดแคลน  เนื่องจากกติกาในปัจจุบันไม่ยืดหยุ่นหรือเปิดช่องให้ผู้ที่เก่งในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและเป็นความต้องการได้เข้ามาเป็นครู เพราะหลายหน่วยงานแม้จะมีความต้องการมาก แต่ก็ไม่สามารถใช้ผู้ที่มีความสามารถเข้ามาเป็นครูได้ง่าย จึงฝากให้องค์กรหลักรวบรวมประเด็นปัญหาเหล่านี้ให้ชัดเจน เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู และที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ให้รับทราบปัญหา เพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

  •  รายงานสถานการณ์และแนวทางการทำงานในช่วงวิกฤตและการบริหารงานตามนโยบายเร่งด่วน
รมว.ศธ.กล่าวว่า สถานการณ์ปัญหาการชุมนุมทางการเมืองที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษานั้น ข้อมูลเมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557 พบว่าสถานศึกษาทุกสังกัดในกรุงเทพฯ เปิดเรียนตามปกติแล้ว แต่ในภาคใต้พบว่ามีหน่วยงานและสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบ (ทีไม่นับหน่วยงานระดับกระทรวง) คือ สำนักงานศึกษาธิการภาค แห่ง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 14 แห่ง สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 3แห่ง สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง 24 แห่ง มีจำนวนนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ 11,885 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 565 คน
ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ที่ได้รับผลกระทบ 777 แห่ง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 61 แห่ง มีนักเรียนได้รับผลกระทบ 2.4แสนกว่าคน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 1.7 หมื่นกว่าคน ในขณะที่หน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้รับผลกระทบ 53 แห่ง นักเรียน 57,637 คน รวมยอดสถานศึกษาในจังหวัดภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบและต้องปิดการเรียนการสอน ซึ่งส่วนใหญ่ในลักษณะถูกบีบบังคับหรือกดดันให้ต้องปิด จำนวน 934 แห่ง นักเรียนนักศึกษาได้รับผลกระทบจำนวน 316,982 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับผลกระทบจำนวน 18,164 คน
ในส่วนของความเสียหายนั้น ได้มีการให้ตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีความเสียหายอย่างไรบ้าง โดยความเสียหายที่มีการตรวจสอบชัดเจน คือ กรณีที่ผู้ชุมนุมคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยอันสมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (กปปส.) ปิดล้อมโรงพิมพ์องค์การค้าของ สกสค. และบุกเข้าไปทำลายทรัพย์สิน มูลค่าความเสียหายทั้งสิ้น141,830,000 บาท นอกจากนี้ทำให้หอพัก สกสค. ต้องหยุดทำการ 15 วัน ขาดรายได้ 1,780,000 บาท และสถานพยาบาล สกสค. หยุดทำการ 15 วัน ซึ่งเป็นผลกระทบทางอ้อม ทำให้ขาดรายได้ 500,000 บาท รวมเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ 2,280,000 บาท  แต่ความเสียหายที่สำคัญคือ การที่นักเรียนต้องหยุดเรียนไปหลายวัน และที่น่าเป็นห่วงคือการหยุดเรียนสะสมของนักเรียนในสถานศึกษาที่ถึงแม้จะไม่ได้ปิด แต่มีผลกระทบต่อการเดินทาง
ทั้งนี้ ศธ.กำลังดำเนินการสำรวจเรื่องการขาดเรียนสะสม เพื่อจะหาทางแก้เรื่องการสอนชดเชย และหวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องปิดโรงเรียนหรือสถานศึกษาอีก และหากมีการปิดสถานศึกษาอีก ก็จะต้องดูแลเรื่องผลกระทบที่ตามมา โดยเฉพาะเรื่องการขาดเรียนและกรณีใกล้สอบของนักเรียนที่จะต้องรีบแก้ไข ทั้งยังกำชับให้สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท หากมีปัญหาถูกคุกคาม ทำให้เปิดไม่ได้ ได้ขอให้รายงานมาอย่างชัดเจนในรายละเอียดว่าประสบปัญหาอย่างไร และต้องการให้ทางราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือดูแลอย่างไรบ้าง
ทั้งนี้ ได้ขอให้ปลัด ศธ.รวบรวมข้อมูล เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบ เพื่อหาทางดูแลเรื่องการคุกคามหรือข่มขู่กดดัน จนกระทั่งทำให้นักเรียนต้องขาดเรียน เพราะเป็นเรื่องที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และกระทบต่ออนาคตของเด็ก เยาวชน นักเรียนนักศึกษา รวมทั้งทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม ไม่ยุติธรรม ทำให้เสียโอกาสต่อผู้เรียนและผู้ที่กำลังเตรียมสอบ เพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น

 ที่มา ; สำนักงานรัฐมนตรี  กระทรวงศซึกษาธิการ

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่


"ติวสอบดอทคอม "
ผอ.นิกร  เพ็งลี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม