หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557

ผลการประชุม คณะรัฐมนตรี

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด

ติวสอบออนไลน์ ชุด นโยบายรัฐบาล


ลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่
ผลการประชุม คณะรัฐมนตรี
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี  28 มกราคม 2557

วันนี้ )28 มกราคม 2557) เมื่อเวลา 09.30 น.  ณ  ห้องเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรทหารบก                          ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งผลการประชุมสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
1.                              1.         เรื่อง      รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน  ประจำปี 2555
            2.         เรื่อง      การจัดทำความตกลงประเทศเจ้าภาพสำหรับการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ                                            นานาชาติ โดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)                                           ร่วมกับสำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม                                                 (UNODC) 
                        3.         เรื่อง      ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)


.........................................
 เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่านั้น
สำหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
โทร . 0 2280-9000 ต่อ 268 หรือ 436
สำนักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ทุกวันอังคาร หรือวันที่มีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด
รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจำจังหวัด
สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

2.      1. เรื่อง  รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน  ประจำปี 2555
                        คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน  ประจำปี 2555 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ. 2550 มาตรา 20 ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ
                        สาระสำคัญของรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน  ประจำปี 2555
 มี 4 ส่วน คือ
                        ส่วนที่ 1 ประชากรเด็กและเยาวชน  เป็นการนำเสนอโครงสร้างและแนวโน้มประชากรเด็กและเยาวชน ตลอดจนความต้องการและสภาวการณ์ของเด็กและเยาวชนในอนาคต
                        ส่วนที่ 2 สภาพการณ์และแนวโน้ม ผลการดำเนินการ และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาการพัฒนาเด็กและเยาวชน  ประกอบด้วย เด็กและเยาวชนกับครอบครัว เด็กและเยาวชนกับ
สุขภาพและความปลอดภัย  เด็กและเยาวชนกับการศึกษา เด็กและเยาวชนกับวัฒนธรรมคุณธรรม  จริยธรรม  เด็กและเยาวชนกับการนันทนาการ เด็กและเยาวชนกับสื่อ เด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วม  รวมถึงสภานักเรียน และการรวมกลุ่ม  เด็กและเยาวชนกับการปกป้องคุ้มครองเป็นพิเศษ เด็กและเยาวชนกับการประกอบอาชีพและการมีงานทำ    เด็กและเยาวชนกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ  เด็กและเยาวชนกับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
                        ส่วนที่ 3 สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย   เป็นการรายงานผลงานความก้าวหน้าของสภาเด็กและเยาวชน  รวมทั้งวิเคราะห์ความสำเร็จ/ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน
                    ส่วนที่ 4 งบประมาณการพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นการวิเคราะห์การใช้งบประมาณ
เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
                    ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กและเยาวชน แบ่งเป็น       
                   มาตรการเร่งด่วน มีดังนี้ 1) ด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 2)  ด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก  3) ด้านสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและความปลอดภัยสำหรับเด็ก   4) ด้านมาตรการเร่งด่วนเพื่อลดปัญหาและผลกระทบจากการตั้งครรภ์ของกลุ่มเด็กและเยาวชน 5) ด้านการปกป้องคุ้มครองเด็ก  ด้านผลกระทบจากสื่อ 6) ด้านการเข้าสู่ตลาดแรงงานของ เยาชน  7) ด้านการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน 
                        มาตรการระยะยาว มีดังนี้  1) เสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพของครอบครัวแบบองค์รวม               2)  พัฒนาระบบบริหารจัดการในการคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีการต่อเชื่อมกันมากขึ้น  3) สร้างความเข็มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีอื่น ๆ                 

2. เรื่อง การจัดทำความตกลงประเทศเจ้าภาพสำหรับการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ โดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC) 
                        คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจัดทำความตกลงให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพสำหรับการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ ในเรื่องเกี่ยวกับการยุติความรุนแรงต่อเด็ก โดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) (Thailand Institute of Justice : สถาบัน TU)   ร่วมกับสำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC) ระหว่างวันที่ 18-21 กุมภาพันธ์  2557   โดยการจัดทำความ  ตกลงสำหรับจัดการประชุมดังกล่าว จะใช้วิธีการแลกเปลี่ยนหนังสือระหว่างกัน (Exchange of Letters)  ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหประชาชาติ
                        สาระสำคัญของการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนานาชาติในเรื่องเกี่ยวกับการยุติความรุนแรงต่อเด็กมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสถาบัน TU  เนื่องจากผู้หญิงและเด็กถือเป็นกลุ่มเปราะบางในสังคม (vunerable group) ที่มักตกเป็นเหยื่อความรุนแรงและอาชญากรรมรูปแบบต่าง และได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งที่ผ่านมาสถาบันฯ ได้ให้ความสำคัญกับประเด็นดังกล่าวมาโดยตลอดเนื่องจากมีความเชื่อมโยงกับข้อกำหนดกรุงเทพฯ ในบริบทของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำ   และเด็กติดผู้ต้องขัง และเกี่ยวข้องกันโดยตรง กับการป้องกันอาชญากรรม และความยุติธรรมทางอาญา ทั้งนี้   ในช่วงที่ผ่านมา  สถาบัน TU  ได้ประสานกับ UNODC  เกี่ยวกับรายละเอียดของการจัดประชุม ซึ่งรวมถึงการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการจัดเตรียมการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง  ยืนยันความพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมดังกล่าว
                        โดยที่ความตกลงดังกล่าวเกี่ยวข้องกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 190  เนื่องจากก่อให้เกิดพันธกรณีแก่คู่ภาคีภายใต้บังคับกฎหมายระหว่างประเทศในด้านเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับการประชุมระหว่างประเทศที่จัดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งมีพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสหประชาชาติและทบวงการชำนัญพิเศษในประเทศไทย พ.ศ.  2505 รับรองอยู่แล้ว  แต่มิได้เป็นหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา   ตามมาตรา 190  วรรคสอง  เนื่องจากไม่มีเนื้อหาสาระที่เป็นบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม  การค้า  การลงทุน  และงบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ  โดยคณะรัฐมนตรีสามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบได้โดยกระทรวงการต่างประเทศ (กต.)  ต้องเสนอความเห็นเกี่ยวกับประเด็นสารัตถะของความตกลงมาประกอบด้วย
ทั้งนี้  กต.  ได้พิจารณาหลังจากได้รับสำเนาหนังสือจาก UNODC  ดังกล่าวแล้ว  ไม่มี
ข้อขัดข้องในสารัตถะของการจัดทำหนังสือแลกเปลี่ยนเพื่อตอบรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว โดยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับถ้อยคำเพื่อให้หนังสือแลกเปลี่ยนข้างต้นมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น ซึ่ UNODC  ได้ปรับเปลี่ยนถ้อยคำตามข้อเสนอแนะดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
           
3.เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่..)  ที่มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการปรับอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล ออกไปอีก  1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
......................
 ที่มา ; เว็บรัฐบาลไทย

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่


"ติวสอบดอทคอม "
ผอ.นิกร  เพ็งลี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม