หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557

ผลการประชุม คณะรัฐมนตรี

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด

ติวสอบออนไลน์ ชุด นโยบายรัฐบาล


ลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่
ผลการประชุม คณะรัฐมนตรี
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี  28 มกราคม 2557

วันนี้ )28 มกราคม 2557) เมื่อเวลา 09.30 น.  ณ  ห้องเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรทหารบก                          ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งผลการประชุมสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
1.                              1.         เรื่อง      รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน  ประจำปี 2555
            2.         เรื่อง      การจัดทำความตกลงประเทศเจ้าภาพสำหรับการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ                                            นานาชาติ โดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)                                           ร่วมกับสำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม                                                 (UNODC) 
                        3.         เรื่อง      ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)


.........................................
 เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่านั้น
สำหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
โทร . 0 2280-9000 ต่อ 268 หรือ 436
สำนักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ทุกวันอังคาร หรือวันที่มีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด
รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจำจังหวัด
สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

2.      1. เรื่อง  รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน  ประจำปี 2555
                        คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน  ประจำปี 2555 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ. 2550 มาตรา 20 ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ
                        สาระสำคัญของรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน  ประจำปี 2555
 มี 4 ส่วน คือ
                        ส่วนที่ 1 ประชากรเด็กและเยาวชน  เป็นการนำเสนอโครงสร้างและแนวโน้มประชากรเด็กและเยาวชน ตลอดจนความต้องการและสภาวการณ์ของเด็กและเยาวชนในอนาคต
                        ส่วนที่ 2 สภาพการณ์และแนวโน้ม ผลการดำเนินการ และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาการพัฒนาเด็กและเยาวชน  ประกอบด้วย เด็กและเยาวชนกับครอบครัว เด็กและเยาวชนกับ
สุขภาพและความปลอดภัย  เด็กและเยาวชนกับการศึกษา เด็กและเยาวชนกับวัฒนธรรมคุณธรรม  จริยธรรม  เด็กและเยาวชนกับการนันทนาการ เด็กและเยาวชนกับสื่อ เด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วม  รวมถึงสภานักเรียน และการรวมกลุ่ม  เด็กและเยาวชนกับการปกป้องคุ้มครองเป็นพิเศษ เด็กและเยาวชนกับการประกอบอาชีพและการมีงานทำ    เด็กและเยาวชนกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ  เด็กและเยาวชนกับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
                        ส่วนที่ 3 สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย   เป็นการรายงานผลงานความก้าวหน้าของสภาเด็กและเยาวชน  รวมทั้งวิเคราะห์ความสำเร็จ/ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน
                    ส่วนที่ 4 งบประมาณการพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นการวิเคราะห์การใช้งบประมาณ
เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
                    ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กและเยาวชน แบ่งเป็น       
                   มาตรการเร่งด่วน มีดังนี้ 1) ด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 2)  ด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก  3) ด้านสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและความปลอดภัยสำหรับเด็ก   4) ด้านมาตรการเร่งด่วนเพื่อลดปัญหาและผลกระทบจากการตั้งครรภ์ของกลุ่มเด็กและเยาวชน 5) ด้านการปกป้องคุ้มครองเด็ก  ด้านผลกระทบจากสื่อ 6) ด้านการเข้าสู่ตลาดแรงงานของ เยาชน  7) ด้านการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน 
                        มาตรการระยะยาว มีดังนี้  1) เสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพของครอบครัวแบบองค์รวม               2)  พัฒนาระบบบริหารจัดการในการคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีการต่อเชื่อมกันมากขึ้น  3) สร้างความเข็มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีอื่น ๆ                 

2. เรื่อง การจัดทำความตกลงประเทศเจ้าภาพสำหรับการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ โดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC) 
                        คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจัดทำความตกลงให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพสำหรับการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ ในเรื่องเกี่ยวกับการยุติความรุนแรงต่อเด็ก โดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) (Thailand Institute of Justice : สถาบัน TU)   ร่วมกับสำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC) ระหว่างวันที่ 18-21 กุมภาพันธ์  2557   โดยการจัดทำความ  ตกลงสำหรับจัดการประชุมดังกล่าว จะใช้วิธีการแลกเปลี่ยนหนังสือระหว่างกัน (Exchange of Letters)  ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหประชาชาติ
                        สาระสำคัญของการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนานาชาติในเรื่องเกี่ยวกับการยุติความรุนแรงต่อเด็กมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสถาบัน TU  เนื่องจากผู้หญิงและเด็กถือเป็นกลุ่มเปราะบางในสังคม (vunerable group) ที่มักตกเป็นเหยื่อความรุนแรงและอาชญากรรมรูปแบบต่าง และได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งที่ผ่านมาสถาบันฯ ได้ให้ความสำคัญกับประเด็นดังกล่าวมาโดยตลอดเนื่องจากมีความเชื่อมโยงกับข้อกำหนดกรุงเทพฯ ในบริบทของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำ   และเด็กติดผู้ต้องขัง และเกี่ยวข้องกันโดยตรง กับการป้องกันอาชญากรรม และความยุติธรรมทางอาญา ทั้งนี้   ในช่วงที่ผ่านมา  สถาบัน TU  ได้ประสานกับ UNODC  เกี่ยวกับรายละเอียดของการจัดประชุม ซึ่งรวมถึงการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการจัดเตรียมการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง  ยืนยันความพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมดังกล่าว
                        โดยที่ความตกลงดังกล่าวเกี่ยวข้องกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 190  เนื่องจากก่อให้เกิดพันธกรณีแก่คู่ภาคีภายใต้บังคับกฎหมายระหว่างประเทศในด้านเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับการประชุมระหว่างประเทศที่จัดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งมีพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสหประชาชาติและทบวงการชำนัญพิเศษในประเทศไทย พ.ศ.  2505 รับรองอยู่แล้ว  แต่มิได้เป็นหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา   ตามมาตรา 190  วรรคสอง  เนื่องจากไม่มีเนื้อหาสาระที่เป็นบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม  การค้า  การลงทุน  และงบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ  โดยคณะรัฐมนตรีสามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบได้โดยกระทรวงการต่างประเทศ (กต.)  ต้องเสนอความเห็นเกี่ยวกับประเด็นสารัตถะของความตกลงมาประกอบด้วย
ทั้งนี้  กต.  ได้พิจารณาหลังจากได้รับสำเนาหนังสือจาก UNODC  ดังกล่าวแล้ว  ไม่มี
ข้อขัดข้องในสารัตถะของการจัดทำหนังสือแลกเปลี่ยนเพื่อตอบรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว โดยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับถ้อยคำเพื่อให้หนังสือแลกเปลี่ยนข้างต้นมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น ซึ่ UNODC  ได้ปรับเปลี่ยนถ้อยคำตามข้อเสนอแนะดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
           
3.เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่..)  ที่มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการปรับอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล ออกไปอีก  1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
......................
 ที่มา ; เว็บรัฐบาลไทย

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่


"ติวสอบดอทคอม "
ผอ.นิกร  เพ็งลี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม