หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2557

ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด

ติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อกฎหมาย

ลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 26/2557 ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

 ศึกษาธิการ - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี โดยมีสาระสำคัญสรุป ดังนี้
  • เห็นชอบแนวทางการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2557

ที่ประชุมเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศประจำปี 2557 รวมถึงแบบรายการข้อมูลประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ให้มีความครอบคลุมสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา โดยแผนปฏิบัติการดังกล่าว ประกอบด้วย 30 กิจกรรมหลัก
นอกจากนี้ ได้เห็นชอบ (ร่าง) รายการและรูปแบบข้อมูลรายบุคคลของนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และข้อมูลรายสถานศึกษาและแบบจัดเก็บข้อมูลสถิติด้านการศึกษาประกอบด้วยรายการและรูปแบบข้อมูลรายบุคคลของนักเรียนนักศึกษาจำนวน 63 รายการ บุคลากร 47 รายการ สถานศึกษา 47 รายการ และแบบจัดเก็บข้อมูลสถิติด้านการศึกษา ประกอบด้วยแบบฟอร์มที่จัดเก็บ 27 แบบ
ที่ประชุมได้รับทราบตามที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทก.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รายงานในที่ประชุมว่า ศทก. กำลังดำเนินการบูรณาการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ ศธ. ให้เป็นระบบเดียวกัน เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะจัดทำในรูปแบบ Single Cloud Connection Platform ซึ่งเป็นรูปแบบบูรณาการ Backbone ที่จะเชื่อมโยงเครือข่ายใน 2 ระดับ คือ
 1) การเชื่อมโยงระดับ Physical ที่จะเชื่อมโยงเครือข่าย MOENet และเครือข่าย UniNet เข้าด้วยกันเป็นเครือข่าย NEdNet
 2) การเชื่องโยงระดับ Logical ที่องค์กรหลักสามารถจัดทำเครือข่ายภายใน (Intranet) ได้ ซึ่งจะเชื่อมต่อกับระดับ Physical และเครือข่ายแกนหลักของ ศธ. (NEdNet Backbone) ด้วย
 หากดำเนินการได้สำเร็จ จะทำให้ระบบเครือข่ายเป็นระบบเดียวกันและเป็นโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
      
  • การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยการนำ ICT มาใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้และสร้างมาตรฐานการเรียนรู้
    (นโยบายข้อ 3 กลไกการขับเคลื่อนข้อ 4)
ศทก.ได้รายงานในที่ประชุมรับทราบถึงการดำเนินงานพัฒนาพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการศึกษาระดับกระทรวง โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศกลางของ ศธ. ที่ใช้งานในปัจจุบัน ประกอบด้วย
1) ระบบตรวจสอบข้อมูลรายบุคคล
2) ระบบสารสานเทศพื้นฐานด้านการศึกษา
3) ระบบบริการสารสนเทศด้านการศึกษา (Intranet)
4) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการศึกษา
5) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านการศึกษา (EIS)
6) ระบบฐานข้อมูลประชากรในวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7) ระบบมาตรฐานข้อมูลเพื่อบูรณาการระบบสารสนเทศทางการศึกษา
8) ระบบฐานข้อมูลสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
นอกจากนี้ ศทก.อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาแห่งชาติ (NEIS : National Education Information System) เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางของกระทรวงให้สามารถจัดเก็บ รวบรวม ประมวลผลข้อมูลทางการศึกษาให้มีเอกภาพและเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ พัฒนาระบบคลังข้อมูลและฐานข้อมูลกลางที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลด้านการศึกษาของประเทศ และอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อนำเสนอผ่านอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต ฯลฯ ซึ่งคาดว่าจะสามารถให้บริการได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2557
  ภาพ สถาพร ถาวรสุข
  • การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
ที่ประชุมเห็นชอบร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา โดยมีองค์ประกอบคณะกรรมการจำนวน 7 คนซึ่งมีผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของ ศธ. เป็นประธาน โดยมีหน้าที่ดังนี้
1) ให้คำแนะนำการดำเนินงานของสถานศึกษา หน่วยงาน ส่วนราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบนี้2) กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของ สถานศึกษา หน่วยงาน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง3) เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับสารสนเทศด้านการศึกษา4) รายงานผลการประเมิน และผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย


ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่

"ติวสอบดอทคอม "
ผอ.นิกร  เพ็งลี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม