หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2557

ติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนนโยบายการอาชีวศึกษา

อาชีวะกับ สพฐ. เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) โครงการอาหารกลางวันอย่างยั่งยืน

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด

ติวสอบออนไลน์ ชุด นโยบายรัฐบาล


ลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 24/2557ติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนนโยบายการอาชีวศึกษา
ศึกษาธิการ - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.กิตติ ลิ่มสกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยมี ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูงของอาชีวศึกษา เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง จ.นนทบุรี
นางปัทมา วีระวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กล่าวรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายของ สอศ. โดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้
 • นโยบายที่ 1 ประเมินสถานการณ์อาชีวศึกษาโดยเร่งด่วน เพื่อนำมากำหนดแนวนโยบายที่สอดคล้องกับปัญหาและสถานการณ์
 • สอศ.ได้ดำเนินความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการวิจัยสถานการณ์อาชีวศึกษา เผยแพร่ผลการวิจัยให้กับทุกสำนักและหน่วยงาน นำไปใช้ในการวางแผนและพัฒนา และจัดทำแผนปฏิบัติการของ สอศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 พร้อมทั้งปรับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา และจัดทำSchool Mapping/Occupation Mapping/Micro Mapping  โดยคาดหวังว่าจะให้เกิดการแก้ปัญหาและพัฒนาอาชีวศึกษาสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาทั้งในมิติพื้นที่ (Area Based) มิตินโยบาย (Agenda Based) และยุทธศาสตร์ประเทศ
  • นโยบายที่ 2 เร่งผลิตกำลังคนระดับ ปวชปวส. รวมถึงหลักสูตรระยะสั้น เพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม และLogistic ของประเทศ
  สอศ.ได้จัดตั้งคณะกรรมการ กรอ.อศ. และคณะอนุกรรมการ กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพ พร้อมจัดตั้งคณะอนุกรรมการ กรอ.อศ.กลุ่มอาชีพอีก 4 กลุ่มอาชีพเพิ่มเติมในอนาคต ได้แก่ กลุ่มอาชีพปิโตรเลียมและพลาสติก พลังงาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รวมโทรคมนาคม) และอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและแฟชั่น ทั้งนี้ได้จัดประชุมคณะกรรมการ กรอ.อศ. และเร่งพัฒนาอาชีวศึกษารายกลุ่มอาชีพ โดยคาดหวังให้เกิดการจัดอาชีวศึกษาแบบมีส่วนที่คุณภาพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ในกลุ่มอาชีพนำร่อง 12 กลุ่มอาชีพ
  • นโยบายที่ 3 เร่งผลักดันให้เกิดระบบกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยดำเนินการนำร่องบางสาขาอาชีพ ร่วมกับภาคเอกชน สมาคมวิชาชีพและกับต่างประเทศ เพื่อให้เป็นมาตรฐานสากล
  สอศ.ได้พัฒนาและจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พร้อมทั้งนำร่องระบบคุณวุฒิวิชาชีพ จำนวน 7 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ ปิโตรเคมี พาณิชย์นาวี ช่างเชื่อม เทคโนโลยีระบบเสียง แม่พิมพ์และชิ้นส่วนยานยนต์ ไฟฟ้า และช่างก่อสร้าง โดยในอนาคต สอศ.มีแผนที่จะกำหนดมาตรฐานอาชีพและสมรรถนะวิชาชีพ และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนฐานสมรรถนะต่อเนื่องให้แล้วเสร็จอีก กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ การท่องเที่ยว พลังงาน และอัญมณี และกำหนดกรอบค่าตอบแทนตามสมรรถนะวิชาชีพ/มาตรฐานอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ โดยคาดหวังให้เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการศึกษาตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ มีการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะผู้สำเร็จอาชีวศึกษารายบุคคล สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการนำร่องระบบ รวมทั้งมีคุณวุฒิวิชาชีพในการจัดการอาชีวศึกษา ได้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ/สมรรถนะวิชาชีพ และได้กรอบค่าตอบแทนตามสมรรถนะวิชาชีพ/มาตรฐานอาชีพ
  • นโยบายที่ 4 ขยายและยกระดับการเรียนการสอนระบบทวิภาคีเพื่อยกระดับผลผลิตให้มีความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น ระดับสูงขึ้น และเพิ่มรูปแบบความร่วมมือมากขึ้น
  สอศ.ได้ดำเนินการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาทวิภาคี รวมทั้งจัดทำความกับภาคเอกชน เช่น บริษัทบางจากปิโตเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัทมาร์ซัน จำกัด สมาคมธุรกิจสร้างบ้าน กลุ่มบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ รับนักศึกษาทวิภาคี  โดย สอศ.มีแผนดำเนินการในปี 2557 คือ จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางไกลระบบทวิภาคี จัดตั้งสถานศึกษาต้นแบบ German Model การวิจัยและประเมินผลการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี เป็นต้น โดยคาดหวังให้เกิดการเพิ่มปริมาณผู้เรียนและคุณภาพผู้สำเร็จอาชีวศึกษา การปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ การยกระดับรูปแบบการจัดการศึกษา และการพัฒนาและขยายความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี
  • นโยบายที่ 5 พัฒนาระบบความร่วมมือกับต่างประเทศมากขึ้น ในเรื่องหลักๆ ที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์กับการพัฒนาประเทศ
  สอศ.ได้หารือความร่วมมือกับ KOICA/HRD Korea และลงนามความร่วมมือกับ Beijing Jinsong Vocational School ได้จัดตั้งห้องเรียนภาษาขงจื้อและสถาบันขงจื้อ และมีแผนที่จะแลกเปลี่ยนนักเรียนสาขา Catering  กับ Beijing Jinsong Vocational School รวมทั้งขยายผลความร่วมมือเมืองเทียนจิน ด้วย โดยคาดหวังให้เกิดการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล
  • นโยบายที่ 6 ปรับภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา (Rebranding) สร้างภาพลักษณ์ใหม่  ทันสมัย  ไม่ทะเลาะวิวาท มีความร่วมมือกับบริษัทใหญ่ ได้มาตรฐาน จบแล้วมีงานทำ
  สอศ.ได้สร้างแบรนด์อาชีวะ พร้อมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกับองค์กรขนาดใหญ่เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ผู้เรียนอาชีวศึกษา จัดแนะแนวเชิงรุก Road Show จัด Open House และจัดกิจกรรมปลูกฝังแนวคิดด้านวิชาชีพแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะ เข้าพบสถานประกอบการเพิ่มเติมเพื่อระดมทุนผ่านกิจกรรม 5 ให้ 5 ได้ และขับเคลื่อนโครงการรวมพลังสร้างช่าง พัฒนาชาติไทย โดยคาดหวังให้เกิดทัศนคติเชิงบวกต่อผู้เรียนอาชีวศึกษา และเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาจากกิจกรรมการเสริมสร้างภาพลักษณ์
  • นโยบายที่ 7 ยกระดับการศึกษาของแรงงานไทย ปัจจุบันแรงงานกว่า 25 ล้านคน หรือ 52% ยังไม่จบมัธยมศึกษา จึงควรส่งเสริมให้ยกระดับการศึกษา โดยอาจร่วมกับสถานประกอบการ หรือเปิดให้มาเรียนวันหยุด และ สอศ. มีบทบาทในการดูแลมาตรฐานคุณภาพ และครู อาจารย์
  สอศ.ได้พัฒนาโมดูล 32 อาชีพ พัฒนาคู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอน การสร้างความรู้ความเข้าใจโดยการจัดเป็นศูนย์จังหวัด จัดการเรียนการสอนในกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี (ศูนย์ทวิภาคี) ทั้งนี้ สอศ.มีแผนที่จะขยายกลุ่มเป้าหมายและให้บริการการศึกษาวิชาชีพครอบคลุมทุกสถานศึกษา โดยคาดหวังให้แรงงานไทยได้รับการยกระดับการศึกษาให้สูงขึ้น มีสมรรถนะในอาชีพมากขึ้นทำให้มีรายได้ และเงินเดือนสูงขึ้น
  • นโยบายที่ 8 การพัฒนาแรงงานต่างด้าว ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะสอดคล้องกับ ความต้องการ มีมาตรฐาน และสอดคล้องกับบริบทของไทย โดยให้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการนำกรอบแนวทางตามนโยบายดังกล่าวสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
  สอศ.หารือกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อแสวงหาแนวทางพัฒนาแรงงานที่เข้าเมืองอย่างถูกกฎหมาย หารือความร่วมมือกับศูนย์การศึกษาเด็กต่างด้าว จัดการสอนภาษาต่างด้าว รวมทั้งพัฒนาอาชีพให้ผู้ที่พำนักในศูนย์พักพิงฯ ทั้งนี้ ยังมีแผนที่จะจัดทำความร่วมมือในการเพิ่มขีดความสารถกำลังคนในชายแดนไทย-เวียดนาม และไทย-กัมพูชา โดยคาดหวังว่าจะช่วยลดปัญหาวิกฤตด้านความขาดแคลนแรงงานระดับล่าง เพิ่มศักยภาพในภาคการผลิตและบริการของไทย และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  • นโยบายที่ 9 สร้างเครือข่ายอาชีวศึกษาอาเซียนเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง (HUB) อาชีวศึกษาภูมิภาค
  สอศ.จัดการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ EP, Mini EP ในทุกจังหวัด จัดทำความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศและสร้างความร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียนระดับสถานศึกษา รวมทั้งหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษาในประเทศต่างๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ นอกจากนี้จะเปิดศูนย์อาชีวศึกษาไทยเวียดนาม จัดเข้าค่าย ASEAN Vocational Camp จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาระหว่างไทย-สปป.ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย และเพิ่มการเรียนการสอนภาษาประเทศเพื่อนบ้าน โดยคาดหวังว่าจะเกิดความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน และขีดความสามารถของไทยในการแข่งขันของประเทศเข้าสู่มาตรฐานสากล
  • นโยบายที่ 10 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสัดส่วน อาชีวศึกษา : สามัญศึกษา เป็น 50 : 50 ในปี 2558
  สอศ.ได้บูรณาการการทำงานระหว่าง สอศ. สพฐ. กศน. และ สช. เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนและวิเคราะห์เป้าหมายการรับนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2557ในสัดส่วน 45 : 55 ซึ่งส่งผลให้ สอศ.จะต้องรับนักเรียนนักศึกษาเพิ่มเติมจากปีการศึกษา 2556 จำนวน 48,539 คน นอกจากนี้ ได้สร้างเครือข่ายแนะแนวร่วมกันในทุกสังกัด และเร่งสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองและนักศึกษาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อให้เห็นความสำคัญและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนอาชีวศึกษา โดยคาดหวังให้ผู้สำเร็จอาชีวศึกษามีปริมาณที่เพียงพอ และมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการรองรับภาคการผลิตและบริการ
  • การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2556
  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ได้ดำเนินการจัดการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2556 ให้แก่นักศึกษาระดับ ปวช.3และระดับ ปวส.สังกัด สอศ. จำนวน 157,634 คน ซึ่งจากการสังเกตการณ์และติดตามการจัดการทดสอบ V-NET นั้น พบปัญหาอุปสรรคที่สำคัญ 3ประการ ได้แก่
  1) การปรับปรุงค่าใช้จ่ายในการลงทุนทางการศึกษา เงินอุดหนุนรายหัว และค่าอุปกรณ์การเรียนที่เหมาะสม2) การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ 3) การขาดแคลนครู ซึ่งปัจจุบัน สอศ.มีอัตรากำลังครูสายผู้สอนและพนักงานราชการสายผู้สอน จำนวนทั้งสิ้น 17,373 คน หากจะเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ก็จะต้องจ้างครูเพิ่มขึ้น จำนวน 7,931 คน
   
   
   
   
   
  ภาพ สถาพร ถาวรสุข
  รมว.ศธ. ได้ขอให้ สอศ.หารือร่วมกันในประเด็นสำคัญที่จะก่อให้เกิดการปฏิรูปการศึกษา และเกิดผลต่อการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเรื่องที่จะส่งผลต่อเรื่องอื่นๆ ด้วย โดยยกตัวอย่างประกอบเกี่ยวกับเครื่องจักร ซึ่งควรจะประกอบให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้เครื่องจักรนั้นสามารถทำงานได้ต่อไป ดังเช่นการอาชีวศึกษาที่จะต้องดำเนินการในเรื่องต่างๆ เช่น ความร่วมมือกับต่างประเทศ จะต้องมีการหารือร่วมกันเพื่อให้เกิดโครงการที่ชัดเจน และสามารถเปิดตัวโครงการได้ เช่น ประเทศจีน ซึ่งได้มีการหารือและมีข้อตกลงไว้แล้ว
  นอกจากนี้ มีประเด็นเกี่ยวกับ กรอ.สอศ. ซึ่งมีความก้าวหน้าไปมาก แต่จะต้องคิดหลักสูตรหรือมีโครงการร่วมกันหรือไม่ ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ยังมีส่วนใดที่ไม่ก้าวหน้า จากที่ได้หารือร่วมกันแล้วมีความเห็นหรือแนวคิดตรงกันหรือไม่ เช่น ศธ.ต้องการให้ผู้จบอาชีวศึกษาทั้งระดับ ปวช./ปวส. มีเงินเดือนสูงกว่าปริญญาตรี แต่ในระบบราชการยังแบ่งฐานเงินเดือนตามระดับการศึกษา รวมทั้งพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นและการยกระดับแรงงานด้วย
  ย้ำว่าขอให้ สอศ.เน้นเรื่องของผลสำเร็จของงาน ไม่ต้องเน้นให้ชื่อว่าสำเร็จแล้วก็จบไป หรือเป็นเรื่องที่ดำเนินการร่วมกับรัฐมนตรีเท่านั้น แต่เน้นให้มีผลต่อเนื่องและเกิดประโยชน์ต่อการอาชีวศึกษาในระยะยาว เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและมีความก้าวหน้าการดำเนินงานต่อไปประเด็นสำคัญคือ ควรจะต้องดำเนินการในเรื่องที่จะส่งผลต่อการปฏิรูปและยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาเป็นอย่างมาก ตรงตามความต้องการของประเทศ
  ในส่วนของการประชาสัมพันธ์งานอาชีวศึกษา ขอให้เน้นนโยบายการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวะ และเรื่องอื่นๆ ที่มีความก้าวหน้า เช่น การสร้างความเข้าใจแก่ผู้เรียนและผู้ปกครอง จะประชาสัมพันธ์อย่างไร ที่จะสื่อให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนได้เห็นประโยชน์จากการเรียนสายอาชีวะ ให้ผู้ปกครองต้องการส่งลูกหลานมาเรียน การส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกต้องการมาเรียน และให้เห็นถึงการพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งภาพลักษณ์ที่ดีของอาชีวะ เช่น การมีงานทำ มีเงินเดือนดี
  ฉะนั้น การประชาสัมพันธ์จะต้องมุ่งเน้นให้เกิดกระแสของสังคม ให้สังคมเกิดความรู้สึกดีๆ กับอาชีวะ มีการพัฒนาอย่างจริงจัง โดยไม่ต้องเน้นภาพของรัฐมนตรี แต่ให้เน้นงานของอาชีวะอย่างแท้จริง  ทั้งยังได้ขอให้มีวิธีการนำเสนอในการจัดนิทรรศการโครงการหรืองาน ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศหรือสุดยอดผลงานของอาชีวศึกษา เพื่อให้วิธีการนำเสนอเกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่


"ติวสอบดอทคอม "
ผอ.นิกร  เพ็งลี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม