หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2557

สรุป นโยบาย การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด

ติวสอบออนไลน์ ชุด นโยบายรัฐบาล


ลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่


การประชุมสัมมนาการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557
วันที่ 22 มกราคม 2557
ณ ห้องประชุม Sapphire 204-205
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

โดย ดร.กมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นบาน ปี 2557
ปีนี้พยายามเลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดมากาหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติปีนี้ เวลามีคนมองเรา มองว่าเราเป็นหน่วยผลิต โดยไม่ได้ดูสภาพของตัวป้อน มองที่การศึกษาเป็นหน่วยบริการ มองกระบวนการของเราด้วย ถ้าเราทา 3 เรื่องได้ ปัญหาจะน้อย
1. โอกาส ทาอย่างไรให้เด็กมีโอกาสมาสมัครโรงเรียนใหญ่ สอบได้หรือไม่อีกเรื่องหนึ่ง
2. คุณภาพ ทุกคนอยากได้ ซึ่งไม่ได้หมายถึงคะแนนสอบอย่างเดียว แต่หมายถึงสังคมด้วย
โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง รับเด็กได้ไม่หมดจึงต้องสร้างโรงเรียนเครือข่าย มาช่วยรองรับ
3. ความเป็นธรรม ผู้ปกครองรับได้ ถ้าสอบไม่ได้ แต่รับไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรืออธิบายในสิ่งที่เป็นธรรมได้ ก็ไม่มีปัญหา
นโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557
๑. ส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนมีกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค
๒. สนับสนุนให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้เข้ารับการศึกษา ตามความเหมาะสม
๓. ประกันโอกาสเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
๕. ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมและได้รับ การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
เอกสารหมายเลข 5
2
รัชนี สินสืบผล ผู้สรุปบันทึกการประชุม / กนกภรณ์ มงคลแท้ พิมพ์สรุปบันทึกการประชุม
๖. ส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาตามความถนัด ความสนใจ และเต็มตามศักยภาพ
๗. สนับสนุนให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสร้างภาคีเครือข่ายการรับนักเรียน และประสาน การรับนักเรียนระหว่างหน่วยงานที่มีบทบาท ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด และสนับสนุนให้สถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่น มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ ในการกาหนดแผนการรับนักเรียนของรัฐให้คานึงถึงผลกระทบต่อสถานศึกษาเอกชน หรือสถานศึกษาของหน่วยงานอื่นด้วย
๘. ส่งเสริมให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาดาเนินการรับนักเรียนภายในจังหวัดร่วมกันและดูแลการรับนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งกาหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน
๙. สนับสนุนให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแจ้งเด็ก เยาวชน และผู้ปกครองที่นักเรียนจะเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแจ้งเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง ที่นักเรียนจะเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับสถานที่เรียน
๑๐. ส่งเสริมให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาติดตามและดูแลให้จานวนนักเรียนต่อห้อง มีความเหมาะสม ไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสาคัญและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
๑๑. ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนอย่างหลากหลาย และเชิญชวนเด็ก ผู้ปกครอง สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมโรงเรียนก่อน การรับนักเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์จุดเด่นของแต่ละโรงเรียน
๑๒. สนับสนุนให้โรงเรียนมีการระดมทรัพยากร แต่ไม่ให้รับเงินบริจาค โดยมีเงื่อนไขผูกพันกับการเข้าเรียน
๑3. ในกรณีที่มีปัญหาต่อการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 ให้โรงเรียน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เสนอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณา
“ถ้าแก้ปัญหาที่โรงเรียน/พื้นที่ได้ จะไม่เกิดปัญหา”
เอกสารหมายเลข 5
3
รัชนี สินสืบผล ผู้สรุปบันทึกการประชุม / กนกภรณ์ มงคลแท้ พิมพ์สรุปบันทึกการประชุม
แนวปฏิบัติ
ก่อนประถมศึกษา
ให้รับเด็กก่อนประถมศึกษาอายุ 4-5 ปี ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเข้าเรียน โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ กรณี ที่มีผู้สมัครเกินจานวนที่รับได้ ให้ใช้วิธีการจับฉลาก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ให้รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ กรณี ที่ มีผู้สมัครเกินจานวนที่รับได้ ให้ใช้วิธีการจับฉลาก และประสานกับโรงเรียนใกล้เคียง เพื่อจัดหา ที่เรียนให้เด็กได้เข้าเรียนทุกคน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนทั่วไป ให้รับนักเรียนทุกคนที่มาสมัครเข้าเรียน กรณีที่มีผู้สมัครเกินจานวน ให้ใช้วิธีการจับฉลาก
โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง
1. รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยใช้วิธีการจับฉลากและหรือคัดเลือก จาก (1) สอบคัดเลือกร้อยละ 80 (2) คะแนน O-NET ร้อยละ 20
2. รับนักเรียนทั่วไป ไม่เกินร้อยละ 50 โดยใช้วิธีการคัดเลือก (1) สอบคัดเลือก ร้อยละ 80 (2) คะแนน O-NET ร้อยละ 20
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนที่เปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีศักยภาพที่เหมาะสมของโรงเรียน เข้าเรียน โดยกาหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสมจากคะแนนผล การเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ภาคเรียนที่หนึ่ง) ไม่ต่ากว่า 2.00
โรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รับนักเรียนจาก (1) การคัดเลือก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จาก (1.1) สอบคัดเลือก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (1.2) คะแนน O-NET ไม่เกินร้อยละ 20 (2) โควตาไม่เกินร้อยละ 20
เอกสารหมายเลข 5
4
รัชนี สินสืบผล ผู้สรุปบันทึกการประชุม / กนกภรณ์ มงคลแท้ พิมพ์สรุปบันทึกการประชุม
โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม
ให้รับเด็กพิการเรียนร่วมตามความพร้อมของโรงเรียนทั้งชั้นก่อนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา หากโรงเรียนไม่สามารถจัดการศึกษาได้ ให้ประสานกับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ หน่วยงานที่จัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ หรือสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา เพื่อจัดหาที่เรียนให้เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้สถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษาให้ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามกฎหมายรวมทั้งให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมให้สาธารณชนทราบ
การรับนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ
ให้รับเด็กพิการทุกคนที่ไม่สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้ตามประเภทความพิการ และความสามารถของแต่ละโรงเรียน ทั้งนี้ ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแสวงหา และเข้าถึง เด็กพิการ ที่ตกหล่นที่ยังไม่ได้รับการศึกษาครบทุกคน
การรับนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาส
ให้รับผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในสภาวะยากลาบาก ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้ และจาเป็นต้องได้รับ การช่วยเหลือเป็นพิเศษ ได้เข้าเรียนอย่างเสมอภาค เป็นธรรม ทั่วถึง ทั้งระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตามสภาพเหตุผลและความจาเป็นรายบุคคล โดยไม่ใช้ผลการเรียนหรือการทดสอบเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน ทั้งนี้ ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแสวงหาและเข้าถึงเด็กด้อยโอกาส ที่ตกหล่นที่ยังไม่ได้รับการศึกษาให้ได้รับการศึกษาครบทุกคน
การรับนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ
1) โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
ให้รับนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียน (มี 38 โรงเรียน คือ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 โรงเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 9 โรงเรียน โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 12 โรงเรียน โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย โรงเรียนมัธยมสังคีตกรุงเทพมหานคร โรงเรียน บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย)
2) โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ
ให้รับนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของการจัดห้องเรียนพิเศษที่ส่งเสริมความสามารถทางวิชาการและด้านอื่น ๆ โดยรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ : ห้องปกติ ไม่เกินสัดส่วน 20 : 80 (รวมห้องเรียนพิเศษทุกประเภท ในแต่ละชั้น) หากเปิดแล้วและผ่านการประเมินเปิดเพิ่มได้สัดส่วน 40 : 60
เอกสารหมายเลข 5
5
รัชนี สินสืบผล ผู้สรุปบันทึกการประชุม / กนกภรณ์ มงคลแท้ พิมพ์สรุปบันทึกการประชุม
ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557
การวางแผนเตรียมการรับนักเรียน
ขอให้เร่งจัดส่งข้อมูลการวางแผนเตรียมการรับนักเรียน จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่และสถานศึกษา จัดงานเปิดรั้วโรงเรียน รายงานผลการรับนักเรียน และตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยและพัฒนาตอไป
ถ้าเราทา 3 เรื่อง คือ โอกาสให้ทุกคน มีโรงเรียนคุณภาพให้เขาเลือก และความเป็นธรรมโปร่งใสให้ทุกคน เขาก็จะยอมรับได้ ข้อสาคัญ ใช้โรงเรียนเครือข่ายให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุด

ดาวน์โหลดทั้งหมดได้ที่  
มุมดาวน์โลหด นโยบายการรับนักเรียน "ติวสอบดอทคอม"   www.tuewsob.com
 ที่มา ; สำนักนโยบายและแผน สพฐ. กระทรวงศซึกษาธิการ

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่


"ติวสอบดอทคอม "
ผอ.นิกร  เพ็งลี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม