หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2557

สรุป นโยบาย การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด

ติวสอบออนไลน์ ชุด นโยบายรัฐบาล


ลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่


การประชุมสัมมนาการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557
วันที่ 22 มกราคม 2557
ณ ห้องประชุม Sapphire 204-205
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

โดย ดร.กมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นบาน ปี 2557
ปีนี้พยายามเลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดมากาหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติปีนี้ เวลามีคนมองเรา มองว่าเราเป็นหน่วยผลิต โดยไม่ได้ดูสภาพของตัวป้อน มองที่การศึกษาเป็นหน่วยบริการ มองกระบวนการของเราด้วย ถ้าเราทา 3 เรื่องได้ ปัญหาจะน้อย
1. โอกาส ทาอย่างไรให้เด็กมีโอกาสมาสมัครโรงเรียนใหญ่ สอบได้หรือไม่อีกเรื่องหนึ่ง
2. คุณภาพ ทุกคนอยากได้ ซึ่งไม่ได้หมายถึงคะแนนสอบอย่างเดียว แต่หมายถึงสังคมด้วย
โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง รับเด็กได้ไม่หมดจึงต้องสร้างโรงเรียนเครือข่าย มาช่วยรองรับ
3. ความเป็นธรรม ผู้ปกครองรับได้ ถ้าสอบไม่ได้ แต่รับไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรืออธิบายในสิ่งที่เป็นธรรมได้ ก็ไม่มีปัญหา
นโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557
๑. ส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนมีกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค
๒. สนับสนุนให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้เข้ารับการศึกษา ตามความเหมาะสม
๓. ประกันโอกาสเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
๕. ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมและได้รับ การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
เอกสารหมายเลข 5
2
รัชนี สินสืบผล ผู้สรุปบันทึกการประชุม / กนกภรณ์ มงคลแท้ พิมพ์สรุปบันทึกการประชุม
๖. ส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาตามความถนัด ความสนใจ และเต็มตามศักยภาพ
๗. สนับสนุนให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสร้างภาคีเครือข่ายการรับนักเรียน และประสาน การรับนักเรียนระหว่างหน่วยงานที่มีบทบาท ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด และสนับสนุนให้สถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่น มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ ในการกาหนดแผนการรับนักเรียนของรัฐให้คานึงถึงผลกระทบต่อสถานศึกษาเอกชน หรือสถานศึกษาของหน่วยงานอื่นด้วย
๘. ส่งเสริมให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาดาเนินการรับนักเรียนภายในจังหวัดร่วมกันและดูแลการรับนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งกาหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน
๙. สนับสนุนให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแจ้งเด็ก เยาวชน และผู้ปกครองที่นักเรียนจะเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแจ้งเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง ที่นักเรียนจะเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับสถานที่เรียน
๑๐. ส่งเสริมให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาติดตามและดูแลให้จานวนนักเรียนต่อห้อง มีความเหมาะสม ไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสาคัญและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
๑๑. ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนอย่างหลากหลาย และเชิญชวนเด็ก ผู้ปกครอง สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมโรงเรียนก่อน การรับนักเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์จุดเด่นของแต่ละโรงเรียน
๑๒. สนับสนุนให้โรงเรียนมีการระดมทรัพยากร แต่ไม่ให้รับเงินบริจาค โดยมีเงื่อนไขผูกพันกับการเข้าเรียน
๑3. ในกรณีที่มีปัญหาต่อการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 ให้โรงเรียน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เสนอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณา
“ถ้าแก้ปัญหาที่โรงเรียน/พื้นที่ได้ จะไม่เกิดปัญหา”
เอกสารหมายเลข 5
3
รัชนี สินสืบผล ผู้สรุปบันทึกการประชุม / กนกภรณ์ มงคลแท้ พิมพ์สรุปบันทึกการประชุม
แนวปฏิบัติ
ก่อนประถมศึกษา
ให้รับเด็กก่อนประถมศึกษาอายุ 4-5 ปี ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเข้าเรียน โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ กรณี ที่มีผู้สมัครเกินจานวนที่รับได้ ให้ใช้วิธีการจับฉลาก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ให้รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ กรณี ที่ มีผู้สมัครเกินจานวนที่รับได้ ให้ใช้วิธีการจับฉลาก และประสานกับโรงเรียนใกล้เคียง เพื่อจัดหา ที่เรียนให้เด็กได้เข้าเรียนทุกคน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนทั่วไป ให้รับนักเรียนทุกคนที่มาสมัครเข้าเรียน กรณีที่มีผู้สมัครเกินจานวน ให้ใช้วิธีการจับฉลาก
โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง
1. รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยใช้วิธีการจับฉลากและหรือคัดเลือก จาก (1) สอบคัดเลือกร้อยละ 80 (2) คะแนน O-NET ร้อยละ 20
2. รับนักเรียนทั่วไป ไม่เกินร้อยละ 50 โดยใช้วิธีการคัดเลือก (1) สอบคัดเลือก ร้อยละ 80 (2) คะแนน O-NET ร้อยละ 20
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนที่เปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีศักยภาพที่เหมาะสมของโรงเรียน เข้าเรียน โดยกาหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสมจากคะแนนผล การเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ภาคเรียนที่หนึ่ง) ไม่ต่ากว่า 2.00
โรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รับนักเรียนจาก (1) การคัดเลือก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จาก (1.1) สอบคัดเลือก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (1.2) คะแนน O-NET ไม่เกินร้อยละ 20 (2) โควตาไม่เกินร้อยละ 20
เอกสารหมายเลข 5
4
รัชนี สินสืบผล ผู้สรุปบันทึกการประชุม / กนกภรณ์ มงคลแท้ พิมพ์สรุปบันทึกการประชุม
โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม
ให้รับเด็กพิการเรียนร่วมตามความพร้อมของโรงเรียนทั้งชั้นก่อนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา หากโรงเรียนไม่สามารถจัดการศึกษาได้ ให้ประสานกับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ หน่วยงานที่จัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ หรือสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา เพื่อจัดหาที่เรียนให้เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้สถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษาให้ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามกฎหมายรวมทั้งให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมให้สาธารณชนทราบ
การรับนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ
ให้รับเด็กพิการทุกคนที่ไม่สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้ตามประเภทความพิการ และความสามารถของแต่ละโรงเรียน ทั้งนี้ ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแสวงหา และเข้าถึง เด็กพิการ ที่ตกหล่นที่ยังไม่ได้รับการศึกษาครบทุกคน
การรับนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาส
ให้รับผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในสภาวะยากลาบาก ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้ และจาเป็นต้องได้รับ การช่วยเหลือเป็นพิเศษ ได้เข้าเรียนอย่างเสมอภาค เป็นธรรม ทั่วถึง ทั้งระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตามสภาพเหตุผลและความจาเป็นรายบุคคล โดยไม่ใช้ผลการเรียนหรือการทดสอบเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน ทั้งนี้ ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแสวงหาและเข้าถึงเด็กด้อยโอกาส ที่ตกหล่นที่ยังไม่ได้รับการศึกษาให้ได้รับการศึกษาครบทุกคน
การรับนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ
1) โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
ให้รับนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียน (มี 38 โรงเรียน คือ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 โรงเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 9 โรงเรียน โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 12 โรงเรียน โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย โรงเรียนมัธยมสังคีตกรุงเทพมหานคร โรงเรียน บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย)
2) โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ
ให้รับนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของการจัดห้องเรียนพิเศษที่ส่งเสริมความสามารถทางวิชาการและด้านอื่น ๆ โดยรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ : ห้องปกติ ไม่เกินสัดส่วน 20 : 80 (รวมห้องเรียนพิเศษทุกประเภท ในแต่ละชั้น) หากเปิดแล้วและผ่านการประเมินเปิดเพิ่มได้สัดส่วน 40 : 60
เอกสารหมายเลข 5
5
รัชนี สินสืบผล ผู้สรุปบันทึกการประชุม / กนกภรณ์ มงคลแท้ พิมพ์สรุปบันทึกการประชุม
ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557
การวางแผนเตรียมการรับนักเรียน
ขอให้เร่งจัดส่งข้อมูลการวางแผนเตรียมการรับนักเรียน จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่และสถานศึกษา จัดงานเปิดรั้วโรงเรียน รายงานผลการรับนักเรียน และตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยและพัฒนาตอไป
ถ้าเราทา 3 เรื่อง คือ โอกาสให้ทุกคน มีโรงเรียนคุณภาพให้เขาเลือก และความเป็นธรรมโปร่งใสให้ทุกคน เขาก็จะยอมรับได้ ข้อสาคัญ ใช้โรงเรียนเครือข่ายให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุด

ดาวน์โหลดทั้งหมดได้ที่  
มุมดาวน์โลหด นโยบายการรับนักเรียน "ติวสอบดอทคอม"   www.tuewsob.com
 ที่มา ; สำนักนโยบายและแผน สพฐ. กระทรวงศซึกษาธิการ

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่


"ติวสอบดอทคอม "
ผอ.นิกร  เพ็งลี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม