หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2557

ศอ.รส.เตือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุดติวสอบออนไลน์ ชุด นโยบายรัฐบาล


ลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่


ศอ.รส.เตือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนที่ร่วมหรือสนับสนุนการชุมนุมทางการเมืองระลึกถึงข้อปฏิบัติและข้อห้ามของการดำรงตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ


ศอ.รส.เตือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนที่ร่วมหรือสนับสนุนการชุมนุมทางการเมืองระลึกถึงข้อปฏิบัติและข้อห้ามของการดำรงตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ โดยไม่กระทำการอันใดที่เข้าข่ายเป็นความผิดต่อกฎหมายอาญา และความผิดทางวินัย มิฉะนั้นนอกจากจะต้องถูกดำเนินคดีตามความผิดทางอาญาแล้ว ยังต้องถูกดำเนินคดีความทางวินัยอีกส่วนหนึ่งด้วย
วันนี้ (17 ม.ค.57) เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี ได้แถลงการณ์ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) ดังนี้
พี่น้องข้าราชการที่เคารพ
จากสถานการณ์การชุมนุมที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายและความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในบ้านเมือง ซึ่งมีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ กับพวกเป็นแกนนำในการชุมนุมและได้ตกเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดตามกฎหมาย โดยศาลอาญาได้ออกหมายจับนายสุเทพฯ ในความผิดฐานเป็นกบฏซึ่งความผิดร้ายแรงและมีโทษสูงถึงประหารชีวิต
ขณะนี้การกระทำความผิดดังกล่าวนี้ เป็นคดีพิเศษและได้มีการกำหนดแจ้งข้อกล่าวหาต่อแกนนำการชุมนุม จำนวน 58 คน ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานร่วมกันกระทำการเป็นกบฏตามมาตรา 113 และมาตรา 114 ร่วมกันยุยงส่งเสริมให้ประชาชนล่วงละเมิดต่อกฎหมายตามมาตรา 116 และร่วมกันมั่วสุมก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองตามมาตรา 215 ซึ่งความผิดดังกล่าวนี้ บุคคลที่จะต้องรับโทษมิใช่เฉพาะนายสุเทพฯ และแกนนำเท่านั้น
ผู้ร่วมชุมนุมที่เข้าร่วมกระทำการดังกล่าวก็เข้าข่ายกระทำความผิดดังกล่าวด้วย ซึ่งแม้วันนี้อาจจะยังไม่ถูกจับกุมดำเนินคดีแต่ในภายภาคหน้าก็อาจถูกจับกุมดำเนินคดีได้ เพราะความผิดตามข้อกล่าวหาดังกล่าวมีกำหนดอายุความยาวนานถึง 20 ปี โดยที่ปรากฏว่าการชุมนุมที่มีนายสุเทพฯ กับพวกซึ่งตกเป็นผู้ต้องหากระทำความผิดตามกฎหมายนั้น มีบุคคลที่มีฐานะเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ เข้าไปมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนในการชุมนุม ไม่ว่าจะเป็นเข้าไปร่วมชุมนุม การขึ้นไปบนเวทีกล่าวปราศรัย หรือปรากฏตัว การบริจาคทรัพย์สิน การเดินขบวนไปปิดล้อมและบุกรุกสถานที่ราชการต่าง ๆ หลายแห่ง ทำให้ทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหาย รวมถึงการประกาศต่อสาธารณชนว่า จะสนับสนุนแนวทางการชุมนุมของ กปปส. อย่างชัดเจน ซึ่งการกระทำดังกล่าวนี้ นอกจากจะเป็นความผิดอาญาที่มีโทษร้ายแรงแล้ว ยังเป็นความผิดทางวินัยด้วย โดยเฉพาะข้าราชการนั้น มีกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนที่กำหนดถึงวินัยและการรักษาวินัยของของข้าราชการพลเรือน โดยวางหลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติและข้อห้ามไว้หลายประการ เช่น ข้าราชการพลเรือนต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ ตามมาตรา 81 ข้าราชการพลเรือนต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ตามมาตรา 82 (2) ข้าราชการพลเรือนต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติยศของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน มิให้เสื่อมเสียตามมาตรา 82 (10) ข้าราชการต้องไม่กระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุก หรือโทษที่หนักกว่าจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก หรือให้รับโทษที่หนักกว่าจำคุกตามมาตรา 85 (6) ส่วนพนักงานราชการก็มีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ได้กำหนดถึงวินัย และการรักษาวินัยไว้เช่นกัน
ดังนั้น ศอ.รส. จึงขอแจ้งเตือนไปยังพี่น้องและเพื่อนข้าราชการทั้งหลาย พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ในองค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐทุกคน ที่มีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการชุมนุมทางการเมืองในขณะนี้ ให้พึงระลึกถึงข้อปฏิบัติและข้อห้ามของการดำรงตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ ตลอดจนกฎระเบียบของรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของท่าน โดยไม่กระทำการอันใดที่เข้าข่ายเป็นความผิดต่อกฎหมายอาญา และความผิดทางวินัย
เพราะมิฉะนั้นนอกจากท่านจะต้องถูกดำเนินคดีตามความผิดทางอาญาแล้ว ยังต้องถูกดำเนินคดีความทางวินัยอีกส่วนหนึ่งด้วย การกระทำดังกล่าว นอกจากจะเกิดผลเสียต่อตัวเอง และครอบครัวของท่านแล้ว ยังจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงเกียรติยศของท่าน และวงศ์ตระกูลอีกส่วนหนึ่งด้วย จึงแถลงเพื่อทราบโดยทั่วกัน
  
ที่มา ; เว็บรัฐบาลไทย

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่

"ติวสอบดอทคอม "
ผอ.นิกร  เพ็งลี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม