หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2557

ศอ.รส.เตือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุดติวสอบออนไลน์ ชุด นโยบายรัฐบาล


ลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่


ศอ.รส.เตือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนที่ร่วมหรือสนับสนุนการชุมนุมทางการเมืองระลึกถึงข้อปฏิบัติและข้อห้ามของการดำรงตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ


ศอ.รส.เตือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนที่ร่วมหรือสนับสนุนการชุมนุมทางการเมืองระลึกถึงข้อปฏิบัติและข้อห้ามของการดำรงตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ โดยไม่กระทำการอันใดที่เข้าข่ายเป็นความผิดต่อกฎหมายอาญา และความผิดทางวินัย มิฉะนั้นนอกจากจะต้องถูกดำเนินคดีตามความผิดทางอาญาแล้ว ยังต้องถูกดำเนินคดีความทางวินัยอีกส่วนหนึ่งด้วย
วันนี้ (17 ม.ค.57) เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี ได้แถลงการณ์ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) ดังนี้
พี่น้องข้าราชการที่เคารพ
จากสถานการณ์การชุมนุมที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายและความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในบ้านเมือง ซึ่งมีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ กับพวกเป็นแกนนำในการชุมนุมและได้ตกเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดตามกฎหมาย โดยศาลอาญาได้ออกหมายจับนายสุเทพฯ ในความผิดฐานเป็นกบฏซึ่งความผิดร้ายแรงและมีโทษสูงถึงประหารชีวิต
ขณะนี้การกระทำความผิดดังกล่าวนี้ เป็นคดีพิเศษและได้มีการกำหนดแจ้งข้อกล่าวหาต่อแกนนำการชุมนุม จำนวน 58 คน ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานร่วมกันกระทำการเป็นกบฏตามมาตรา 113 และมาตรา 114 ร่วมกันยุยงส่งเสริมให้ประชาชนล่วงละเมิดต่อกฎหมายตามมาตรา 116 และร่วมกันมั่วสุมก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองตามมาตรา 215 ซึ่งความผิดดังกล่าวนี้ บุคคลที่จะต้องรับโทษมิใช่เฉพาะนายสุเทพฯ และแกนนำเท่านั้น
ผู้ร่วมชุมนุมที่เข้าร่วมกระทำการดังกล่าวก็เข้าข่ายกระทำความผิดดังกล่าวด้วย ซึ่งแม้วันนี้อาจจะยังไม่ถูกจับกุมดำเนินคดีแต่ในภายภาคหน้าก็อาจถูกจับกุมดำเนินคดีได้ เพราะความผิดตามข้อกล่าวหาดังกล่าวมีกำหนดอายุความยาวนานถึง 20 ปี โดยที่ปรากฏว่าการชุมนุมที่มีนายสุเทพฯ กับพวกซึ่งตกเป็นผู้ต้องหากระทำความผิดตามกฎหมายนั้น มีบุคคลที่มีฐานะเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ เข้าไปมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนในการชุมนุม ไม่ว่าจะเป็นเข้าไปร่วมชุมนุม การขึ้นไปบนเวทีกล่าวปราศรัย หรือปรากฏตัว การบริจาคทรัพย์สิน การเดินขบวนไปปิดล้อมและบุกรุกสถานที่ราชการต่าง ๆ หลายแห่ง ทำให้ทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหาย รวมถึงการประกาศต่อสาธารณชนว่า จะสนับสนุนแนวทางการชุมนุมของ กปปส. อย่างชัดเจน ซึ่งการกระทำดังกล่าวนี้ นอกจากจะเป็นความผิดอาญาที่มีโทษร้ายแรงแล้ว ยังเป็นความผิดทางวินัยด้วย โดยเฉพาะข้าราชการนั้น มีกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนที่กำหนดถึงวินัยและการรักษาวินัยของของข้าราชการพลเรือน โดยวางหลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติและข้อห้ามไว้หลายประการ เช่น ข้าราชการพลเรือนต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ ตามมาตรา 81 ข้าราชการพลเรือนต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ตามมาตรา 82 (2) ข้าราชการพลเรือนต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติยศของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน มิให้เสื่อมเสียตามมาตรา 82 (10) ข้าราชการต้องไม่กระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุก หรือโทษที่หนักกว่าจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก หรือให้รับโทษที่หนักกว่าจำคุกตามมาตรา 85 (6) ส่วนพนักงานราชการก็มีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ได้กำหนดถึงวินัย และการรักษาวินัยไว้เช่นกัน
ดังนั้น ศอ.รส. จึงขอแจ้งเตือนไปยังพี่น้องและเพื่อนข้าราชการทั้งหลาย พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ในองค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐทุกคน ที่มีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการชุมนุมทางการเมืองในขณะนี้ ให้พึงระลึกถึงข้อปฏิบัติและข้อห้ามของการดำรงตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ ตลอดจนกฎระเบียบของรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของท่าน โดยไม่กระทำการอันใดที่เข้าข่ายเป็นความผิดต่อกฎหมายอาญา และความผิดทางวินัย
เพราะมิฉะนั้นนอกจากท่านจะต้องถูกดำเนินคดีตามความผิดทางอาญาแล้ว ยังต้องถูกดำเนินคดีความทางวินัยอีกส่วนหนึ่งด้วย การกระทำดังกล่าว นอกจากจะเกิดผลเสียต่อตัวเอง และครอบครัวของท่านแล้ว ยังจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงเกียรติยศของท่าน และวงศ์ตระกูลอีกส่วนหนึ่งด้วย จึงแถลงเพื่อทราบโดยทั่วกัน
  
ที่มา ; เว็บรัฐบาลไทย

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่

"ติวสอบดอทคอม "
ผอ.นิกร  เพ็งลี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม