หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2557

อบรมหลักสูตรจัดการธุรกิจอสังหาฯ รับอาเซียน

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด


ติวสอบออนไลน์ ชุด นโยบายรัฐบาล


ลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่


อบรมหลักสูตรจัดการธุรกิจอสังหาฯ รับอาเซียน
          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน และบริษัท เชียงใหม่ บิสซิเนส เทรนนิ่ง จำกัด เปิดหลักสูตรการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รองรับอาเซียน
          เชียงใหม่/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ในกระแสเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญต่อโครงสร้างเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ทั้งยังเป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอื่นๆ อีกหลายด้าน จึงจำเป็นต้องอาศัยความรู้จากหลายสาขาวิชาเพื่อนำมาเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจลงทุน เช่น เพื่อนำมาวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต การวิเคราะห์โครงการทางเศรษฐกิจกิจหรือของรัฐบาล ความต้องการของผู้อยู่อาศัยในแต่ละช่วงวัย ความเป็นไปได้ ความคุ้มค่าคุ้มทุน ตัดสินใจในการลงทุน และเพื่อรู้เท่าทันในการที่ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปี 2558 ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ หรือผู้ที่สนใจในธุรกิจนี้จะต้องมีพื้นฐานความรู้ที่เกี่ยวกับระบบต้นทุน ราคาขาย และกำไร เพื่อจะนำไปต่อรองในธุรกิจการค้าต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ทำหน้าที่ในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งการให้บริการวิชาการแก่สังคมได้ร่วมมือกับสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน จัดโครงการอบรมหลักสูตร "การจัดการอสังหาริมทรัพย์" สำหรับคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ และผู้ที่ยังไม่มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจในด้านนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ที่มีความสนใจที่จะนำความรู้ดังกล่าวไปต่อยอดความคิดในการทำธุรกิจและเสริมสร้างภูมิความรู้ในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ให้ก้าวทันกระแสเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันต่อไป
          ดังนั้นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรม ร่วมกับ สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน จัดอบรมหลักสูตร "การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์" ระหว่างวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2557 (เรียนเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์) จำนวน 100 ชั่วโมง ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาบุคลากรในการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่จะนำไปพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สำหรับการลงทุนด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สร้างนักบริหารและนักพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้สอดคล้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างฐานความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์
          ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การให้บริการ และพัฒนาบุคลากรในการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่จะนำไปพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ผู้เข้าร่วมโครงการในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ประกอบการที่รู้เท่าทันกระแสเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันและอนาคต และเพื่อเรียนรู้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ ตลอดจนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ การเพิ่มพูนวิสัยทัศน์และเปิดโลกทัศน์ในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อีกทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ในการสนับสนุนส่งเสริมร่วมกัน
          สำหรับวิทยากรที่จะมาถ่ายทอดความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ได้แก่ คุณโสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย รศ.มานพ พงศทัต นักวิชาการด้านอสังหาริมทรัพย์ ศาสตราภิชาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณไพศาล ภู่เจริญ รองประธานอาวุโส บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รศ.บุญสวาท พฤกษิกานนท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหาร และจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จด้านอสังหาริมทรัพย์ในสหภาพเมียนมาร์
       

   ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


 ที่มา ; เว็บกระทรวงศึกษาธิการ

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่


"ติวสอบดอทคอม "
ผอ.นิกร  เพ็งลี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม