หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2557

อบรมหลักสูตรจัดการธุรกิจอสังหาฯ รับอาเซียน

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด


ติวสอบออนไลน์ ชุด นโยบายรัฐบาล


ลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่


อบรมหลักสูตรจัดการธุรกิจอสังหาฯ รับอาเซียน
          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน และบริษัท เชียงใหม่ บิสซิเนส เทรนนิ่ง จำกัด เปิดหลักสูตรการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รองรับอาเซียน
          เชียงใหม่/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ในกระแสเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญต่อโครงสร้างเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ทั้งยังเป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอื่นๆ อีกหลายด้าน จึงจำเป็นต้องอาศัยความรู้จากหลายสาขาวิชาเพื่อนำมาเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจลงทุน เช่น เพื่อนำมาวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต การวิเคราะห์โครงการทางเศรษฐกิจกิจหรือของรัฐบาล ความต้องการของผู้อยู่อาศัยในแต่ละช่วงวัย ความเป็นไปได้ ความคุ้มค่าคุ้มทุน ตัดสินใจในการลงทุน และเพื่อรู้เท่าทันในการที่ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปี 2558 ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ หรือผู้ที่สนใจในธุรกิจนี้จะต้องมีพื้นฐานความรู้ที่เกี่ยวกับระบบต้นทุน ราคาขาย และกำไร เพื่อจะนำไปต่อรองในธุรกิจการค้าต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ทำหน้าที่ในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งการให้บริการวิชาการแก่สังคมได้ร่วมมือกับสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน จัดโครงการอบรมหลักสูตร "การจัดการอสังหาริมทรัพย์" สำหรับคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ และผู้ที่ยังไม่มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจในด้านนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ที่มีความสนใจที่จะนำความรู้ดังกล่าวไปต่อยอดความคิดในการทำธุรกิจและเสริมสร้างภูมิความรู้ในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ให้ก้าวทันกระแสเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันต่อไป
          ดังนั้นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรม ร่วมกับ สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน จัดอบรมหลักสูตร "การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์" ระหว่างวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2557 (เรียนเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์) จำนวน 100 ชั่วโมง ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาบุคลากรในการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่จะนำไปพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สำหรับการลงทุนด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สร้างนักบริหารและนักพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้สอดคล้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างฐานความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์
          ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การให้บริการ และพัฒนาบุคลากรในการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่จะนำไปพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ผู้เข้าร่วมโครงการในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ประกอบการที่รู้เท่าทันกระแสเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันและอนาคต และเพื่อเรียนรู้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ ตลอดจนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ การเพิ่มพูนวิสัยทัศน์และเปิดโลกทัศน์ในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อีกทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ในการสนับสนุนส่งเสริมร่วมกัน
          สำหรับวิทยากรที่จะมาถ่ายทอดความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ได้แก่ คุณโสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย รศ.มานพ พงศทัต นักวิชาการด้านอสังหาริมทรัพย์ ศาสตราภิชาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณไพศาล ภู่เจริญ รองประธานอาวุโส บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รศ.บุญสวาท พฤกษิกานนท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหาร และจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จด้านอสังหาริมทรัพย์ในสหภาพเมียนมาร์
       

   ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


 ที่มา ; เว็บกระทรวงศึกษาธิการ

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่


"ติวสอบดอทคอม "
ผอ.นิกร  เพ็งลี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม