หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2557

ประชุมองค์กรหลัก ศธ.

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุดติวสอบออนไลน์ ชุด นโยบายรัฐบาล


ลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 11/2557
ผลการประชุมองค์กรหลัก 13 มกราคม 2557
ศึกษาธิการ - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ
  • แนวทางการทำงานในช่วงภาวะวิกฤต
ที่ประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ศธ. ได้หารือและประเมินสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง ดังนี้
สถานที่ทำงานของ ศธ. ในวันที่ 13-14 มกราคม 2557 หน่วยงานสังกัด ศธ.จะทำงานในสถานที่ที่ได้เตรียมไว้รองรับผลกระทบจากการชุมนุม โดยจะมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้ง ทั้งสภาพการจราจร ความสะดวก และความปลอดภัย เพื่อตัดสินใจว่าจะย้ายกลับไปทำงานตามปกติหรือไม่ ซึ่งก็มีแนวโน้มสูงว่าจะได้กลับไปทำงานตามปกติ  ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ย้ายศูนย์ One Stop Service ไปทำการอยู่ที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- ระบบการติดตามสถานการณ์ แต่ละองค์กรหลักจะประเมินและรายงานสถานการณ์ทุกวันๆ ละ 2 ครั้ง คือในเวลา 11.00 น. และเวลา 17.00 น. เพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียนกรณีมีความจำเป็น ทั้งนี้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะเป็นแกนในการประมวลสถานการณ์
- ผลกระทบและมาตรการกับสถานศึกษา ขณะนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงจากที่ประเมินไว้เดิม โดยมีจำนวนสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบรวม 207 แห่ง ประกอบด้วย สพฐ. 52 แห่ง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 117 แห่ง และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 9 แห่ง นักเรียนและครูได้รับผลกระทบจำนวนมาก โดยเฉพาะในส่วนของ สพฐ.มีครูได้รับผลกระทบ 6,139 คน และนักเรียน 83,537 คน ซึ่งการเปิด-ปิดโรงเรียนอยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียน ส่วนมหาวิทยาลัยได้รับผลกระทบทั้งหมด 160 แห่ง ประกาศปิดเรียน 49 แห่ง และนักศึกษาได้รับผลกระทบ จำนวน668,836 คน
 

  • การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
เป็นเรื่องที่จะต้องประกาศล่วงหน้า 1 ภาคเรียน ซึ่ง สพฐ.ได้ประกาศไปแล้วเมื่อเดือนตุลาคม 2556 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้นำมาทบทวนเนื่องจากใกล้ถึงเวลารับสมัคร โดยมีปฏิทินการรับสมัคร คือ ระดับประถมศึกษา รับสมัครระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 2557 และมัธยมศึกษา รับสมัครระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2557 
ที่ประชุมได้มีขอให้ สพฐ.จัดทำข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องห้องเรียนที่มีนักเรียนจำนวนมาก ซึ่งข้อมูลที่มีอยู่เป็นจำนวนค่าเฉลี่ยของนักเรียนในโรงเรียนระดับต่างๆ เป็นค่าเฉลี่ยที่ไม่ได้บอกถึงปัญหาอย่างชัดเจนว่า ห้องเรียนที่มีนักเรียนจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน มีมากน้องเพียงใด เพราะค่าเฉลี่ยนี้อาจจะเป็นค่าเฉลี่ยของห้องเรียนที่มีนักเรียนน้อยกับนักเรียนมาก ทำให้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับพอใช้ได้ แต่สันนิษฐานว่า โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง โรงเรียนมีชื่อเสียง อาจจะมีจำนวนนักเรียนต่อห้องสูงมาก ซึ่งจะไม่เป็นผลดีต่อการเรียนการสอน จึงขอให้ สพฐ. รวบรวมข้อมูลเชิงสถิติ เพื่อศึกษาวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป
นอกจากนี้ ที่ประชุมขอให้ สพฐ. และ สอศ. ประสานงานอย่างใกล้ชิดตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงการรับสมัคร เพื่อให้นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วนนักเรียนอาชีวศึกษามีผลมากขึ้น
  
 

  • กรอบแนวคิดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่สูงและชายแดน
สืบเนื่องจากเป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กำหนดว่าบุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กตามปฏิญญาจอมเทียน นอกจากนี้ยังมีนโยบายรัฐบาลในการสร้างโอกาสทางการศึกษาโดยคำนึงถึงความเสมอภาคทุกกลุ่ม รวมทั้งผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้บกพร่องทางกายและการเรียนรู้ และชนกลุ่มน้อย จากประเด็กข้างต้น พบว่ามีวิกฤตทางการศึกษาในเขตพื้นที่สูงและชายแดน เป็นปัญหาสำคัญ ดังนี้
- มีเด็กตกหล่น ร้อยละ 38 ของประชากรที่ตกหล่นทั่วประเทศ
- มีเด็กออกกลางคัน ร้อยละ 15 ของเด็กที่ออกกลางคันทั่วประเทศ
- มีเด็กอ่านไม่ออก ร้อยละ 22 ของเด็กที่อ่านไม่ออกในสังกัด สพฐ.
- มีเด็กเขียนไม่ได้ ร้อยละ 23 ของเด็กที่เขียนไม่ได้ในสังกัด สพฐ.
- มีเด็กจบ ป.6 ไม่ได้เรียนต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับ ร้อยละ 23

มีเด็กจบ ม.3 ไม่ได้เรียนต่อ ร้อยละ 26

- มีเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการ ร้อยละ 30
- ชุมชนตั้งอยู่ในพื้นที่ต้นน้ำและป่าสงวน ร้อยละ 53 ของประเทศ
- มีคดียาเสพติดเกิดขึ้นตามแนวชายแดน ร้อยละ 46 ของการจับกุมทั่วประเทศ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่สูงและชายแดน ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มโอกาสทางการศึกษา
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานด้วยวิธีการที่หลากหลาย
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างทักษะชีวิต ทักษะอาชีพและการมีงานทำ
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารและกลไกในการจัดการศึกษา
ที่ประชุมมีความเห็นว่า ควรมีการหารือถึงสภาพปัญหาของการจัดการศึกษา การนำจุดเด่นของยุทธศาสตร์ไปใช้ดำเนินการ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้น ต้องมีลักษณะแตกต่างและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานได้ดีขึ้น โดยในเร็วๆ นี้จะจัดประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกับกลุ่มองค์กรในพื้นที่สูงและชายแดน ซึ่งเคยเข้าพบและยื่นข้อร้องเรียนกับตนและผู้บริหาร ศธ. เพื่อให้ได้แผนยุทธศาสตร์ที่มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม นำไปสู่แผนปฏิบัติการที่มีงบประมาณรองรับ ซึ่งเมื่อแผนเสร็จสมบูรณ์ จะแจ้งไปยังผู้เกี่ยวข้องให้ได้ทราบวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งจะเดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและชายแดน และขอเชิญชวนสื่อมวลชนร่วมเดินทางไปด้วยกัน ซึ่งแผนยุทธศาสตร์นี้ยังสอดคล้องกับนโยบายของ ศธ.ข้อที่ 8 ด้วย
ในส่วนของโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล และประชาชนที่ยากจนนั้น ก็เป็นเรื่องที่ ศธ.ให้ความสนใจ แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่สูงหรือชายแดนก็ตาม โดยจะเดินทางไปเยี่ยม รับฟังปัญหา พร้อมทั้งหาทางแก้ไขปัญหาต่อไป
  

  • การเลือกตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. ที่ครบวาระ
สำนักงาน ก.ค.ศ.ประกาศให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2553 ที่ครบวาระ ซึ่งตามมาตราที่ 7(5) กำหนดให้มีกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจากการเลือกตั้งจำนวน 12 คน ประกอบด้วย
1. ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา จำนวน 1 คนและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 1 คน
2.ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานการศึกษาตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 1 คน และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 1 คน
3.ผู้แทนข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 3 คน และในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 1 คน
4.ผู้แทนข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จำนวน 1 คน
5.ผู้แทนข้าราชการครูสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 1 คน

6. 
ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา...สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การประถมศึกษา จำนวน 1 คน และในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 1 คน
โดยมีปฏิทินในการดำเนินการ ดังนี้
- ประกาศการเลือกตั้งฯ วันที่ 13 มกราคม 2557
- ประกาศรับสมัคร
 วันอังคารที่ 28 ถึงวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2557
- วันเลือกตั้ง
 วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
- ประกาศผลการเลื
อกตั้ง ภายในวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครเข้ารับการเลือกตั้งได้ ณ สถานที่ส่วนราชการต้นสังกัดที่กำหนด
นอกจากนี้ ได้เตรียมการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. ดังนี้
- จัดทำคู่มือดำเนินการเลือกตั้ง
- จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการเลือกตั้ง ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนราชการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับสมัครการเลือกตั้ง การตรวจสอบคุณสมบัติ การประเมินผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้งและการดำเนินการเลือกตั้ง และการรายงานผลการเลือกตั้ง
- ตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเลือกตั้งในครั้งนี้ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม
ทั้งนี้ขอให้ผู้มีสิทธิ์ได้ไปเลือกตั้งบุคคลเพื่อทำหน้าที่ ที่มีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ เพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารงานบุคคล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อไปด้วย
  
 
สอศ.จัดอาหารเช้า-กลางวันให้ข้าราชการ ลูกจ้างที่ย้ายไปทำงานชั่วคราวที่ ถ.รามอินทรา
ถ่ายภาพ บัลลังก์ โรหิตเสถียร

รมว.ศธ.ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเพิ่มเติมว่า งานของ ศธ.จะดำเนินการต่อเนื่องต่อไป โดยในวันนี้ได้มีการซักซ้อมเกี่ยวกับการดำเนินงานว่า  ส่วนใดที่คิดจะดำเนินการหลังเลือกตั้ง ก็ขอให้เร่งทำเมื่อมีความพร้อม เพราะยังไม่รู้ว่าจะได้เลือกตั้งเมื่อใด ดังนั้นส่วนใดที่มีความพร้อมก็ขอให้ดำเนินการ รวมทั้งให้คำนึงถึงปฏิทินเปิดปิดภาคเรียน ควรมีการวางแผนว่าสิ่งใดควรทำในระหว่างปิดภาคเรียน สิ่งใดควรดำเนินการให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน และดำเนินการเมื่อเปิดภาคเรียนแล้ว ให้วางแผนตามนโยบาย โครงการและงบประมาณที่มีอยู่แล้วตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ ซึ่งในส่วนเหล่านี้ไม่มีข้อห้ามใดๆ ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้


ที่มา เว็บสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.


... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่

"ติวสอบดอทคอม "
ผอ.นิกร  เพ็งลี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม