หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ผลประชุม กช. 1/2559

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 58/2559 ผลประชุม กช. 1/2559
 ศึกษาธิการ - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้
 • เห็นชอบปรับค่าตอบแทนพิเศษครูเอกชนที่สอนนักเรียนพิการเป็น 2,500 บาท เท่ากับครูรัฐบาล
 จากระเบียบคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ.2556 ได้กำหนดให้ข้าราชการครูฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการในสถานศึกษา ได้รับเงินเพิ่มจากเดิม 2,000 บาท เป็นอัตราเดือนละ 2,500 บาท เพื่อเป็นการตระหนักถึงความสำคัญของครูเอกชนที่สอนนักเรียนพิการ ซึ่งได้ทุ่มเทเสียสละทั้งแรงกายแรงใจให้แก่นักเรียนพิการมากกว่าครูที่สอนนักเรียนปกติ สช.จึงขอเสนอเรื่องขอปรับค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน ให้ได้รับค่าตอบแทนเช่นเดียวกับครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนรัฐ
 ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบการปรับค่าตอบแทนพิเศษสำหรับครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน ให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มในอัตรา 2,500 บาทต่อคนต่อเดือน จำนวน 192 คน โดยใช้งบประมาณ 5.76 ล้านบาท เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

 • เห็นชอบระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
 ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงแก้ไขระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ พ.ศ.2556 เพื่อให้คณะอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบสามารถบริหารจัดการเงินให้เพียงพอกับการกู้ยืม/ยืมเงิน เนื่องจากกองทุนไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2558-2559 จำนวน 300 ล้านบาท แต่กองทุนยังมีเงินคงเหลือประมาณ 700 ล้านบาท แบ่งเป็น 1) บัญชีเงินกู้ยืมเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนในระบบ 600 ล้านบาท 2) เงินยืมเพื่อประโยชน์ในการสงเคราะห์สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ 40 ล้านบาท จึงจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้คณะอนุกรรมการบริหารจัดการเงินคงเหลือในบัญชีเพียงพอต่อการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืมและเงินยืมต่อไป
 โดยมีสาระสำคัญดังนี้
  - ให้คณะอนุกรรมการสามารถบริหารจัดการเงินระหว่างเงินกู้ยืมเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนในระบบ และเงินยืมเพื่อประโยชน์ในการสงเคราะห์สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ได้ ในกรณีเงินกู้ยืมหรือเงินยืมไม่เพียงพอ หรือไม่ได้รับงบประมาณประจำปีเพิ่มเติม
   - ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนจากดอกผลของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ ซึ่งมีอยู่จำนวน 20 ล้านบาทต่อปี โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
   - ให้ข้าราชการของ สช. ที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมายเป็นอนุกรรมการทั้ง 3 คณะ คือคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ คณะอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนในระบบ และคณะอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบเพื่อประโยชน์ในการสงเคราะห์สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้

 • รับทราบความก้าวหน้าการรวมอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน
 จากการที่ สอศ.ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชน โดยมีองค์ประกอบเป็นผู้แทนจาก สป./สช./สอศ. เพื่อทำหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ภารกิจการอาชีวศึกษาเอกชนและแนวทางการโอนภารกิจสู่อาชีวศึกษารัฐ (สอศ.) นั้น คณะทำงานได้หาร่วมกันเพื่อจัดทำ Road map การรวมอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้
   - ระยะที่ 1 (กรกฎาคม 2557-กันยายน 2558) จัดทำแผนภูมิโครงสร้างและอัตรากำลัง พร้อมตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อศึกษางาน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านบริหารงานงบประมาณและกองทุน ด้านวิชาการและความร่วมมือ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านกฎหมาย
   - ระยะที่ 2 (มกราคม 2559) จัดตั้งสำนักงานเพื่อโอนงานและบุคลากร วางแผนการรับนักเรียน พร้อมทั้งจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและคำของบประมาณปี 2560 ตลอดจนเร่งรัดการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายต่างๆ
   - ระยะที่ 3 (กุมภาพันธ์-กันยายน 2559) ปฏิบัติตามกฎหมายและถ่ายโอนภารกิจ ซึ่งคาดว่าจะถ่ายโอนภารกิจในการกำกับดูแลและบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนทุกอย่างครบถ้วน
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานเฉพาะกิจที่สำคัญในหลายประเด็น อาทิ การเร่งปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มอำนาจหน้าที่ของอาชีวศึกษาจังหวัดให้มีหน้าที่เช่นเดียวกับส่วนกลาง, การเตรียมการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเตรียมการถ่ายโอนภารกิจการรวมอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้งจัดทำเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์, การแก้ไขระเบียบและประกาศเพื่อจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในภูมิภาคโดยตรง, การจัดส่งข้อมูลโครงการที่จะดำเนินการปี 2559 ให้ สอศ., การจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร และระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารบุคคลเพื่อการถ่ายโอนภารกิจ อาทิ บุคลากรและอัตรากำลัง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ใบประกอบวิชาชีพ, การปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและร่างคำสั่งการโอนคน โอนงาน โอนเงิน และจัดตั้งศูนย์ประสานงาน เป็นต้น

 • รับทราบการจัดงานวันการศึกษาเอกชน ปี 2559
 ที่ประชุมรับทราบการจัดงานวันการศึกษาเอกชน ปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “การศึกษาเอกชน พัฒนาคน พัฒนาชาติ” ในวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2559 ที่บีบีซีฮอลล์ ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าวภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลาย อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การเสวนาทางวิชาการ การแนะแนวการศึกษาของโรงเรียนเอกชน การสาธิต/การฝึกอาชีพ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน เป็นต้น

 • รับทราบร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับการศึกษาเอกชน
 ที่ประชุมรับทราบคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาเอกชน 2 ฉบับ ได้แก่ 1) ร่างกฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์สำหรับโรงเรียนในระบบ พ.ศ. .... โดยกำหนดจำนวนเงินสะสมที่ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ส่งเงินสะสมสำหรับตนเองเข้ากองทุนสงเคราะห์ไม่เกินร้อยละ 3 ของเงินเดือนที่ได้รับไม่เกินเดือนละ 1,200 บาท  2) ร่างกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกำหนดรายการและการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการกำหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 


ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม