หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ตรวจเยี่ยม รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ : โรงเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบ

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 82/2559ตรวจเยี่ยม รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบ


 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยมี รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ตลอดจนครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
 
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ.2543 เพื่อให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบ ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนักวิจัยพัฒนาและนักประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีหน้าที่ดำเนินการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กที่มีศักยภาพสูง, จัดทำหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื่อและอุปกรณ์สำหรับใช้ในโรงเรียน ตลอดจนส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนร่วมพัฒนามาตรฐานโรงเรียน และให้บริการพิเศษด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ปัจจุบันโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มีนักเรียนรวมจำนวน 720 คน แบ่งเป็นระดับชั้นละ 10 ห้องเรียนๆ ละ 24 คน มีครู 92 คน มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 1 ชุด มีกรรมการรวม 11 คน จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ.2556 ที่มุ่งหมายให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีพื้นฐานความรู้ที่ดีทุกด้าน มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ สืบเสาะองค์ความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ บูรณาการความรู้ทุกศาสตร์ได้ ตลอดจนมีความสมบูรณ์ทั้งทางสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ สังคม และทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ทั้งนี้ รู้สึกชื่นชมที่โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างดี กรรมการบริหารมีความเข้มแข็ง ครูมีการพัฒนาระบบการเรียนการสอนในห้องเรียนทุกปีการศึกษา ตลอดจนสามารถดูแลและปลูกฝังนักเรียนให้เป็นคนเก่งควบคู่กับการมีคุณธรรมจริยธรรม สิ่งที่น่าทึ่งจากการเยี่ยมชมโครงงานวิทยาศาสตร์ คือ การที่นักเรียนสามารถศึกษา ค้นคว้า และคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ได้กว่า 1,000 โครงงาน ในจำนวนนี้เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติรวมกว่า 60 โครงงาน และเป็นโครงงานที่มีการจดสิทธิบัตรกว่า 50 โครงงาน
 
ทั้งนี้ ได้ฝากโจทย์ให้โรงเรียนดำเนินการใน 2 ประเด็น คือ
1) การผลิตเด็กให้ตรงตามความคาดหวังและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียน ที่เน้นการผลิตนักวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น  เนื่องจากประเทศกำลังขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และกระทรวงศึกษาธิการก็มีความคาดหวังว่าโรงเรียนจะสามารถต่อยอดเด็กเหล่านี้ที่มีความเก่งเป็นพิเศษและได้รับการสนับสนุนทุนจากรัฐบาลทั้งหมด เพื่อให้สามารถผลิตคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศได้มากขึ้น
2) การขยายผลการจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศและโรงเรียนต่างๆ โดยจะประชุมหารือร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อขอให้เป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียน และจะต้องมีแผนงานขยายผลที่เป็นรูปธรรมภายปี 2559 ใน 2 ส่วนหลัก คือสะเต็มศึกษา (STEM) ที่จะต้องนำไปใช้จัดการเรียนการสอนที่เข้มข้นกว่าที่เป็นอยู่ และในเรื่องของการพัฒนาครูที่มีการขยายเป้าหมายให้มีจำนวนมากขึ้นได้โดยเร็ว

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม