หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

แถลงข่าวชี้แจงการสอบ O-NET

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 69/2559แถลงข่าวชี้แจงการสอบ O-NET


ศึกษาธิการ – นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ.  และ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมแถลงข่าวชี้แจงข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ
 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การแถลงข่าววันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่ง เนื่องจากมีการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อต่างๆ ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการทดสอบ O-NET จึงต้องชี้แจงให้เข้าใจตรงกัน รวมทั้งจะชี้แจงในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบ O-NET ในระยะต่อไปด้วย ดังนี้
ข้อเท็จจริงของ "คะแนนและข้อสอบ" ที่เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า คะแนนที่เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ เป็นคะแนนการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ไม่ใช่คะแนนสอบ O-NET ซึ่งการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา มีวัตถุประสงค์เพื่อนำคะแนนไปใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับตรง โดยเฉพาะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ดังนั้น ข้อสอบจึงมีความยาก เพื่อให้คัดเลือกนักเรียนในสาขาวิชาและคณะที่ต้องการ โดยหลังจากดำเนินการจัดสอบแล้ว สทศ.ได้วิเคราะห์ข้อสอบแล้วพบว่าข้อสอบมีความยากกว่าปกติจริง จึงต้องพัฒนาข้อสอบให้มีความเหมาะสม ไม่ให้ยากหรือง่ายเกินไป
ส่วนข้อสอบที่เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์และรายการโทรทัศน์ มีข้อสอบเพียงข้อเดียวที่เป็นข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นกรณีที่นักเรียนจดจำรายละเอียดของข้อสอบได้นำออกมาเผยแพร่ แต่ก็มีความใกล้เคียงกับเนื้อหาในข้อสอบฉบับจริง สำหรับข้อสอบอื่นๆ ทั้งหมดที่ถูกนำมาเผยแพร่ด้วยนั้น เป็นข้อสอบ O-NET เก่าในอดีตหลายๆ ปีรวมกันที่นำมาเกาะกระแสบนโลกออนไลน์ ดังนั้นจึงขอความเป็นธรรมให้ สทศ. ด้วย เนื่องจากข้อสอบฉบับจริงไม่ได้ถูกเปิดเผย และข้อสอบที่ถูกนำมาเผยแพร่นั้น มีข้อเท็จจริงที่บิดเบือนไป จึงไม่ได้หมายความว่าข้อสอบทุกข้อจะเป็นแบบนั้น ซึ่งในปัจจุบันและอนาคตข้อสอบ O-NET มีแนวโน้มมีคุณภาพที่ดีขึ้น
ย้ำให้ สทศ.วิเคราะห์ทิศทางการออกข้อสอบ
 การที่คะแนนเฉลี่ยของเด็กไทยที่ตกต่ำนั้น ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้ แต่เป็นปัญหาเรื้อรังที่สะสมมานาน ซึ่งผลคะแนนที่ออกมาไม่ต่างอะไรกับการเดา ดังนั้นทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ สทศ. ต้องร่วมกันวิเคราะห์ว่าเกิดความผิดพลาดจากจุดใด และจากการวิเคราะห์ในเบื้องต้นพบว่า ปัญหาส่วนหนึ่งอยู่ที่การเขียนมาตรฐานหลักสูตรที่มีขอบเขตกว้างขวาง ไม่มีรายละเอียดชัดเจน ส่งผลต่อการออกข้อสอบที่บางครั้งคำถามไม่ชัดเจน
ซึ่งจะทำให้ สทศ. นำผลไปวิเคราะห์ได้ว่าควรออกข้อสอบไปในแนวทางใด เช่น หากต้องการออกข้อสอบที่วัดการใช้วิจารณญาณ ก็ไม่ควรใช้ข้อสอบปรนัย เพราะไม่สามารถวัดได้ ควรใช้ข้อสอบอัตนัยแทน ซึ่งรายละเอียดส่วนนี้จะเกี่ยวเนื่องกับการกำหนดสเป็คของข้อสอบให้มีความชัดเจนว่าต้องการวัดความสามารถด้านใด หรือกรณีที่ให้อาจารย์มหาวิทยาลัยออกข้อสอบวิชาสามัญ 9 วิชานั้น ทำให้ข้อสอบดีจริงหรือไม่ สทศ.ก็ต้องนำเรื่องเหล่านี้ไปพิจารณาทบทวนด้วย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ ต้องร่วมรับผิดชอบผลคะแนนเด็กต่ำกว่าเกณฑ์
 นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบการจัดทำมาตรฐานหลักสูตร (ต้นน้ำ) การจัดการเรียนการสอน (กลางน้ำ) และการวัดประเมินผล (ปลายน้ำ) ต้องร่วมกันรับผิดชอบเกี่ยวกับคะแนนของเด็กที่ต่ำกว่าเกณฑ์ด้วย
 ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจะเชิญนักวิชาการและหน่วยงานภายนอก (External Review) มาประเมินการทดสอบของ สทศ. เพื่อพัฒนาการทดสอบต่างๆ ให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับต่อไป ซึ่งอาจมอบให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ซึ่งมีหน้าที่ประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของประเทศ เป็นเจ้าภาพจัดหากรรมการอิสระ 1 ชุด เพื่อดำเนินการอย่างเจาะลึกในประเด็นนี้
มาตรการแก้ไขปัญหาการสอบ O-NET ของ สทศ.
  • เผยแพร่ขอบเขตเนื้อหาของข้อสอบ (Test Specification) เพื่อให้ครูและนักเรียนได้เตรียมความพร้อมก่อนสอบ เช่น ข้อสอบภาษาอังกฤษ ควรระบุให้ชัดเจนว่าเด็กนักเรียนในระดับชั้น ม.6 ต้องรู้คำศัพท์กี่คำ และลักษณะข้อสอบเป็นแบบใด มีจำนวนกี่ข้อ รายละเอียดเหล่านี้ต้องแจ้งให้ครูและเด็กทราบก่อน ไม่ใช่ให้เด็กคาดเดาเอง เพราะข้อสอบจะไม่มี Surprise อีกต่อไป
  • สทศ.และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะจัดทำคลังข้อสอบ O-NET และ NT ตามลำดับ  โดยขอให้พัฒนาคลังข้อสอบให้มีขนาดใหญ่ มีความหลากหลาย และครอบคลุม โดยให้ สทศ. เป็นผู้ควบคุมคุณภาพ (Gatekeeper) ของข้อสอบ โดยต้องทำให้ข้อสอบได้มาตรฐานจริงๆ
  • เปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกมาร่วมสร้างข้อสอบ และมีการตรวจข้อสอบอย่างเข้มงวด กล่าวคือ การให้หน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดทำข้อสอบของสิงคโปร์, มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ หรือหน่วยงานจากสหรัฐอเมริกา เป็นต้น เข้ามาประเมินข้อสอบของไทย โดยเราต้องเริ่มต้นปรับทัศนคติด้วยการยอมรับการตรวจสอบจากภายนอก นอกจากนี้ จะเปิดโอกาสให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการออกข้อสอบ โดยยึดขอบเขตเนื้อหาของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลัก เพื่อให้ได้ข้อสอบที่มีคุณภาพ
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวย้ำด้วยว่า จากปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้กระทรวงศึกษาธิการได้เรียนรู้ว่าจะดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างไร โดยจะต้องระบุขอบเขตของเนื้อหาการสอบที่ชัดเจน ไม่ใช่ให้คนออกข้อสอบตีความหมายเอง อีกทั้งทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกันพัฒนาและจัดทำคลังข้อสอบต่อไป และเมื่อมีการปรับระบบการออกข้อสอบแล้ว การออกข้อสอบที่ไม่ชัดเจนต้องไม่เกิดขึ้นอีก
ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม