หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวะภาครัฐและเอกชน

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 84/2559การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวะภาครัฐและเอกชน

วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมี ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ให้การต้อนรับ และมีผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมจำนวน 1,200 คน
 
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 8/2559 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการในกระทรวงศึกษาธิการเกิดประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน ตลอดจนมีความคล่องตัวมากขึ้น ซึ่งเป็นผลให้มีการรวมสถานศึกษาของทั้งรัฐและเอกชนเข้าด้วยกัน
จากข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 มีสถานศึกษาอาชีวศึกษาในระบบจำนวนทั้งสิ้น 886 แห่ง มีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวม 976,615 คน โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จะต้องโอนงบประมาณให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) รวม 4,339 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินอุดหนุนสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 4,324.5 ล้านบาท และงบประมาณบริหารตามภารกิจยุทธศาสตร์ส่วนกลาง 14.5 ล้านบาท พร้อมจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน เป็นหน่วยงานภายในของ สอศ. เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริม พัฒนา กำกับ และดูแลโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา โดยรับโอนภาระงานและบุคลากรของกลุ่มงานโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนเดิม จำนวน 27 คน มาปฏิบัติงานประจำศูนย์
การประชุมครั้งนี้ จึงได้จัดขึ้นเพื่อชี้แจงเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาของภาครัฐและภาคเอกชนทั้งหมดได้เข้าใจถึงกระบวนการเปลี่ยนผ่าน ซึ่งผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการได้มาพบปะและมอบนโยบายในการดำเนินงาน โดยขอให้ สอศ. ดูแลและนำพาอาชีวะเอกชนให้สามารถอยู่รอดและมีความเข้มแข็งมากขึ้น ในขณะเดียวกันการอยู่รอดก็ต้องขึ้นอยู่กับภาคเอกชนเองด้วย เพราะเป็นการลงทุนเอง และมีสถานะทุกอย่างเป็นเอกชนเช่นเดิม เพียงแต่ภาครัฐจะช่วยดูแลให้การสนับสนุนส่งเสริมในเรื่ององค์ความรู้เพื่อพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมให้ด้วย จึงขอให้ทั้งสองฝ่ายศึกษาวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งอย่างละเอียด พร้อมสรุปผลมานำเสนอเพื่อวางแผนส่งเสริมพัฒนาในแต่ละด้าน เช่น การแก้ไขปัญหาขาดแคลนครู การปรับภาพลักษณ์ การพัฒนาอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน เป็นต้น
ส่วนข้อคำถามเกี่ยวกับความกังวลต่างๆ นั้น โดยส่วนตัวไม่มีความกังวลใดๆ เพราะเชื่อว่าการรวมอาชีวะภาครัฐและอาชีวะภาคเอกชนจะช่วยให้การทำงานดีขึ้นไม่มากก็น้อย และจากการรับฟังครั้งนี้ยังพบถึงข้อกังวลของทางอาชีวะเอกชน ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ ซึ่งแน่นอนว่าได้รับน้อยกว่ารัฐ ส่วนแรงจูงใจในการเข้าเรียนของนักเรียนก็มีน้อยกว่า รวมทั้งเรื่องของการรับนักเรียนที่ได้ขอความร่วมมือสถานศึกษาอาชีวะภาครัฐว่าไม่ควรรับนักเรียนหลายรอบ
นอกจากนี้ ขอให้ทั้งสองฝ่ายสร้างความเป็นเลิศของสถานศึกษาให้มีความแตกต่างกันในพื้นที่เดียวกัน เพื่อสร้างจุดดึงดูดในการเข้าเรียน ไม่แย่งนักเรียนกัน และเป็นการช่วยพัฒนาตามศักยภาพและบริบทแต่ละพื้นที่ ส่วนข้อกังวลหรือความต้องการอื่นๆ ได้ขอให้รวบรวมส่งให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาต่อไป
 

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม