หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

รมว.ศธ.หารือ สทศ.

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 78/2559หารือกับ สทศ.

 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหาร องค์กรหลัก ประชุมหารือนโยบายการพัฒนาระบบทดสอบทางการศึกษา ร่วมกับ ดร.ชาคร ภูษณวนิช ประธานกรรมการบริหาร สทศ. และ รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. รวมทั้งคณะผู้บริหาร เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ห้องประชุม สทศ. 3 ชั้น 35 อาคารพญาไทพลาซ่า
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวภายหลังประชุมหารือว่า เป็นการเดินทางมา สทศ.เป็นครั้งแรก เพื่อรับฟังการดำเนินงานด้านการทดสอบและประเมินผล ซึ่งได้ฝากให้ สทศ.พิจารณาถึงการจัดประเมินการศึกษาที่สามารถนำผลไปใช้พัฒนาปรับปรุงระบบการศึกษาของไทย พร้อมทั้งให้ทบทวนกระบวนการออกข้อสอบที่ผ่านมา เพื่อหาว่าเหตุใดข้อสอบจึงมีความยากมาก จะทำอย่างไรให้ข้อสอบสะท้อนความจริง พร้อมทั้งหาช่องว่างช่องโหว่เพื่อปรับปรุงให้ได้วิธีการทดสอบที่สามารถจำแนกความรู้ของเด็กให้ได้มากที่สุด ซึ่งในส่วนนี้ สทศ.ได้เตรียมการที่จะดำเนินการที่จะวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการสอบ เพื่อรายงานผลโดยจำแนกตามขนาดโรงเรียน สังกัด เขตพื้นที่การศึกษา และจังหวัด เพื่อให้โรงเรียนรู้ขีดความสามารถในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละวิชาแต่ละระดับชั้น ที่จะสามารถพัฒนา ปรับปรุงและแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้น
ทั้งนี้ ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการเปิดข้อสอบพร้อมเฉลยคำตอบภายหลังการสอบทุกครั้ง เพื่อให้นักเรียนได้เห็นแนวข้อสอบและรู้คำตอบที่ถูกต้อง ส่วนครูก็จะได้เห็นข้อสอบที่ตรงตามตัวชี้วัดที่จะนำไปปรับปรุงการสอนของตนเองได้ โดย สทศ.รับหลักการที่จะนำไปเสนอคณะกรรมการบริหาร สทศ. พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไปในเดือนมีนาคมนี้ ส่วนจะเปิดข้อสอบวิชาใดบ้างหรือเผยแพร่ผ่านช่องทางใดนั้น ขอให้รอผลพิจารณาของคณะกรรมการบริหารก่อน โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในปีการศึกษา 2559 อย่างไรก็ตาม สทศ.ยังเตรียมที่จะเปิดเผยมาตรฐาน ตัวชี้วัดสำคัญ ตลอดจนสเป็กของข้อสอบด้วย จากเดิมที่เปิดเผยเฉพาะสาระวิชาเท่านั้น
นอกจากนั้น ได้มอบให้ สพฐ.ไปพิจารณาข้อสอบของโรงเรียน ทั้งข้อสอบกลางภาคและปลายภาคว่า ครูออกข้อสอบตรงกับตัวชี้วัดหรือไม่ พร้อมทั้งส่ง Test Blueprint ข้อสอบแต่ละระดับชั้นให้ สทศ.นำไปวิเคราะห์และบูรณาการกับการออกข้อสอบของ สทศ.ต่อไป เช่น การสอบโอเน็ต ม.3 ซึ่ง สทศ.จะร้อยเรียงความรู้ตั้งแต่ระดับ ม.1-3 เพื่อออกข้อสอบ การได้รู้ข้อสอบของโรงเรียนแต่ละระดับ จะช่วยทำให้การออกข้อสอบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ช่วยสร้างความตระหนักให้กับโรงเรียนในการออกข้อสอบให้ตรงตัวชี้วัด ส่วน สทศ.ก็สามารถออกข้อสอบได้ตรงกับที่เด็กเรียนมากขึ้นด้วย
 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2548 เพื่อเป็นองค์กรกลางในการบริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนา และให้บริการทางวิชาการ ประเมินผลทางการศึกษา และทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีคณะกรรมการบริหารทำหน้าที่บริหารงาน 1 ชุด และมีผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาในช่วงหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา เช่น โครงการ O-NET Item Bank และพัฒนาข้อสอบตามแนว PISA-Like, จัดวางระบบและกลไกการทดสอบโปร่งใส เป็นห้องเรียนสีขาว สนามสอบสีขาว และศูนย์สอบสีขาว, พัฒนาระบบส่งข้อมูลนักเรียน ระบบข้อมูลผู้สอบในกระดาษคำตอบ ระบบประกาศผลสอบ ใบรายงานผลสอบ ระบบตรวจสอบคะแนน ระบบขอหนังสือรับรองผลสอบ การทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing), การวิจัยพื้นฐาน วิจัยเพื่อพัฒนา และวิจัยสถาบัน, บริการทดสอบวัดสมรรถนะครู เป็นต้น
ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม