หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

รมช.ศธ.ลงพื้นที่ติดตามผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ ที่ยะลา

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 81/2559 รมช.ศธ.ลงพื้นที่ติดตามผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ ที่ยะลา


จังหวัดยะลา - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีคณะผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่มบริการงานบุคคล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมประชุม
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตรงตามความต้องการของสภาพปัญหาของเขตพื้นที่การศึกษา และส่งเสริมให้ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีทักษะการเรียนรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งส่งเสริมให้มีเครือข่ายทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา จึงได้จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น
การลงพื้นที่ครั้งนี้ จึงเป็นการประชุมและติดตามผลการดำเนินงานในการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online เน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ การแสดงนิทรรศการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างครบวงจรด้วยระบบ DLTV และ DLIT ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 รวมทั้งนิทรรศการความก้าวหน้าตามโครงการอ่านออกเขียนได้ ซึ่งมีโรงเรียนที่มีเข้าร่วมจัดนิทรรศการ จำนวน 18 โรงเรียน
นอกจากนี้ มีนิทรรศการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จำนวน 151 โรงเรียน จากจำนวนทั้งหมด 1,302 โรงเรียน โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลยะลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 และโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2 ซึ่งมีการใช้หลักสูตรอิสลามแบบเข้ม จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยนำวิถีการปฏิบัติทางศาสนาอิสลาม มาให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติอย่างจริงจังในด้านการขับเคลื่อนนโยบาย และนิทรรศการโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อดำเนินการตามนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกพื้นที่เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพในรูปแบบที่เหมาะสม ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้รับโอกาส ทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกับเด็กปกติ
ทั้งนี้ จากการดำเนินการตามนโยบาย ส่งผลให้นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและด้อยโอกาสมีโอกาสทางการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขต่อไป
ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม