หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ประกาศแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศาสตราจารย์ มช.

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 64/2559
ประกาศแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ
ศาสตราจารย์ มช.

กุมภาพันธ์ 2559 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแต่งตั้ง รศ.ทิพวรรณ สิงห์ไตรภพ เป็นศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15 ราย
ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 15 ราย ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2555 และวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 15 มีนาคม 2555 และวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 นั้น
เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 786 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 15 ราย ดังนี้
1. นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. นายกำจร ตติยกวี เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นายณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายธงทอง จันทรางศุ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นางธาริษา วัฒนเกส เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายบัณฑูร ล่ำซำ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นายประพจน์ อัศววิรุฬหการ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นายปรีชา วัชราภัย เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
12. นายวีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
13. นายสุรินทร์ เศรษฐมานิต เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
14. นายอำพน กิตติอำพน เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
15. นายวิรัช อภิเมธีธำรง เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
และได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งต่อไปแล้ว บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามที่เสนอทุกราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

แต่งตั้งศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ทิพวรรณ สิงห์ไตรภพ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสัตววิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556
ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม