หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ผลประชุมสภาการศึกษา 1/2559

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 73/2559
ผลประชุมสภาการศึกษา 1/2559

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ห้องประชุมกำแหง พลางกูร ชั้น 3 อาคาร 56 ปี ว่าที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ 15 ปี และรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา 3 คณะ
 
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2560-2574) ตามที่คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจด้านจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติได้จัดทำร่างมาเสนอเป็นครั้งที่สอง ซึ่งกรอบทิศทางของแผนมีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ พร้อมนำบทเรียนจากปัญหาการศึกษาในอดีตมาปรับใช้ด้วย โดยที่ประชุมได้ใช้เวลาพิจารณาหารือร่วมกันนานพอสมควร เพื่อให้ข้อเสนอแนะและช่วยเติมเต็มเกี่ยวกับเป้าหมาย ตลอดจนแนวทางการจัดทำแผนให้มีทิศทางสอดคล้องตรงกัน พร้อมให้การบ้านคณะอนุกรรมการกลับไปทบทวนในหลายประเด็น เช่น แผนจะต้องครอบคลุมคนทุกช่วงวัยหรือตลอดช่วงชีวิต, การจัดทำแผนควรแบ่งเป็นระยะๆ ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว พร้อมกำหนดความเร่งด่วนของงานที่ต้องดำเนินการ, การระบุหน่วยงานปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ให้รองรับได้ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม การประชุมครั้งนี้ยังไม่ได้ลงในรายละเอียด เปรียบเสมือนเป็นการร่วมกันกลัดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้อง ให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด เพื่อให้คณะอนุกรรมการมีจุดเริ่มต้นที่จะไปดำเนินการในรายละเอียดต่อไป ซึ่งการจัดทำแผนยังมีอีกหลายขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ เช่น ขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็นที่จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 21 มีนาคมนี้ แต่ถึงอย่างไรจะเร่งดำเนินการในทุกขั้นตอนและยืนยันว่าจะไม่ช้าอย่างแน่นอน
ในส่วนข้อคำถามเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่นั้น รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่าแผนการศึกษาแห่งชาติจะดำเนินการคู่ขนานไปกับการร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ ดังนั้นบางเรื่องจึงต้องแขวนไว้ก่อนจนกว่าพระราชบัญญัติจะแล้วเสร็จ เพื่อให้ทุกประเด็นของแผนการศึกษาชาติมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับใหม่ เช่น โครงสร้างกระทรวง ที่ต้องรอว่าจะมีการแยกอุดมศึกษาออกไปหรือไม่ ซึ่งทั้งตนและนายกรัฐมนตรีไม่มีธงในเรื่องนี้ ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพิจารณาไปตามข้อมูลข้อเท็จจริงที่ศึกษาวิเคราะห์ได้เลย
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบ รายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา 3 คณะ ได้แก่
1) คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจด้านจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งได้จัดประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 พร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดของแผน
2) คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านกฎหมายการศึกษา ได้ร่างกรอบโครงสร้างรายงานการศึกษาเกี่ยวกับคำพิพากษาศาลปกครองที่เกี่ยวกับการศึกษา ร่างรายงานการส่งเสริมและประเมินการบังคับใช้กฎหมายการศึกษา พ.ศ.2558 ร่างรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องศึกษาวิเคราะห์และทบทวนพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนความคืบหน้าโครงการวิจัยการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาในระดับจังหวัดเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3) คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้ร่างยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู พ.ศ.2558-2572 พร้อมทั้งประชุมระดมความคิดเห็นและการนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ นอกจากนี้ยังได้ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานด้านปฏิรูประบบผลิตครูและคณะทำงานด้านปฏิรูประบบการพัฒนาครูด้วย
 


ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม