หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ติดตามผลการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ที่เพชรบูรณ์

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 70/2559
 ติดตามผลการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ที่เพชรบูรณ์


จังหวัดเพชรบูรณ์ - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้วางแผนยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทำหน้าที่วางแผนดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน 10 ชุดลงไปในระดับพื้นที่ เพื่อร่วมดำเนินการภายใต้ 4 กลยุทธ์ คือ 1) ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ เสมอภาค และยุติธรรม 2) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ ทุกกลุ่ม และทุกประเภท 3) พัฒนาระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4) พัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา และ 3 มาตรการ คือ ประกันโอกาส ประกันคุณภาพ และประกันประสิทธิภาพ นั้น
การลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อต้องการติดตามผลการดำเนินงานในสถานที่และสภาพจริงเพื่อความเป็นธรรมในสังคม ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีผลการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ในระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2558 - 23 มกราคม 2559 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอย่างเป็นรูปธรรมในหลายด้าน ดังนี้
- มาตรการประกันโอกาส มาตรการประกันคุณภาพ และมาตรการประกันสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่โรงเรียนต่างๆ รวม 3 หมื่นกว่าโรงเรียน ทั้งค่าจัดการเรียนการสอน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่าหนังสือเรียน ตลอดจนค่าเสื้อผ้า ทำให้นักเรียนได้รับประโยชน์กว่า 7 ล้านคน จำแนกเป็นรายสังกัดได้ 3 ส่วน คือ
1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 30,638 โรงเรียน นักเรียน 4,912,678 คน
2) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จำนวน 428 โรงเรียน นักเรียน 422,117 คน
3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) จำนวน 773 โรงเรียน นักเรียน 2,264,891 คน
- โครงการติวเตอร์ โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้ดำเนินโครงการติวเตอร์เพื่อติวเข้มระยะสั้นและแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
- การรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ดำเนินการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รวมทั้งรับรองความรู้ในการเข้าสู่วิชาชีพด้วย
- การให้ทุนการศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวอีกว่าทุกส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี ทั้งโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้, การยกระดับคุณภาพการศูนย์ซ่อมสร่างเพื่อชุมชน (Fix It Center), โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน “หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ”, โครงการ ”อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ” ควบคู่ไปกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อดำเนินการตามนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้ผู้เรียนในทุกกลุ่มทุกพื้นที่ สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกับเด็กปกติ ทั้งนี้จากการดำเนินการตามนโยบายส่งผลให้นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและด้อยโอกาส มีโอกาสทางการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขต่อไป
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นโรงเรียนประเภทอยู่ประจำกินนอนแบบสหศึกษา จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาทั้ง 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน พร้อมทั้งจัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกวิชาชีพที่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยลงมือปฏิบัติจริง มีการฝึกทักษะ มีนิสัยรักการทำงาน พึ่งพาตนเองสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้วย

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม