หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ผลประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กลุ่มภารกิจที่ 4 ด้านการศึกษา)

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

http://academic.obec.go.th/web/node/1/77/govdoc_sec_detail/296

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.
-เกณฑ์การย้ายครู พ.ศ.2558  http://www.otepc.go.th/images/document/2558/v16-2558.pdf

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  

http://tuewsob.blogspot.com/2015/05/4-10-1-57.html


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 362/2558 ผลประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(กลุ่มภารกิจที่ 4 ด้านการศึกษา)
 ศึกษาธิการ – พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมกลุ่มภารกิจงานที่ 4 การศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2558 ณ ห้องรับรองจันทรเกษม โดยมีพันเอกรัตนโชติ อ่างทอง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุม
 
 หารือแนวทางบูรณาการดำเนินงานของหน่วยงานตามกลุ่มภารกิจงานที่ 4
 พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมกลุ่มภารกิจงานที่ 4 การศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม เป็นการประชุมเพื่อประสานงานในการขับเคลื่อนนโยบายของคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพหลักของกลุ่มภารกิจงานที่ 4 จากทั้งหมด 7 กลุ่มภารกิจงาน
 การประชุมในครั้งนี้ ได้หารือถึงแนวทางการบูรณาการร่วมกันของหลายหน่วยงาน เพื่อดำเนินการตามกลุ่มภารกิจงานที่ 4 คือ งานด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าควรเน้นให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 20 หน่วยงาน ได้ทำงานเชิงบูรณาการตามแผนงานและโครงการร่วมกัน พร้อมทั้งจัดให้มีระบบรายงาน ติดตาม ประเมินผล และกำหนดตัวชี้วัดผลดำเนินงานตามเป้าหมายที่ชัดเจน โดยจัดระบบการพัฒนา ติดตาม และการประเมินผลของหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งขอให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มายังสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรวบรวมข้อมูลและดำเนินการต่อไป
 นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบการตั้งผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ เพื่อทำหน้าที่ในการประสานข้อมูล และดำเนินงานรักษาความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 รับทราบแผนงานแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ คปต.
 ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานตามเป้าหมายและกลยุทธ์ของแผนงานแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของ คปต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
 1) ผลการดำเนินงานที่มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตาม 7 เป้าหมาย 15 กลยุทธ์ คือ
 - สถาบันการศึกษากลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐและเอกชน ได้รับการยกระดับคุณภาพตามนโยบายรัฐ
 - บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานวิชาชีพ
 - นักเรียนและเยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 - เด็ก เยาวชน และประชาชนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ได้รับความรู้และเพิ่มทักษะอาชีพ
 - ประชาชนในพื้นที่สามารถดำเนินวิถีชีวิตตามประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น
 - อัตลักษณ์ทางภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมมากขึ้น
 - การจัดการศึกษาในพื้นที่เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการศึกษา โดยมีผลการประเมินอย่างต่อเนื่อง
 2) ผลการดำเนินงานของ 20 หน่วยงาน ในกลุ่มภารกิจงานที่ 4 ซึ่งได้รับงบประมาณในการบริหารจัดการจำนวนทั้งสิ้น 4,293 ล้านบาท ดังนี้
 - กระทรวงศึกษาธิการ 10 หน่วยงาน คือ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 - กระทรวงวัฒนธรรม 5 หน่วยงาน คือ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, กรมการศาสนา, กรมศิลปากร, กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 - กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
 - สำนักงานพระพุทธศาสนา
 - ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
 - กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กรมพลศึกษา)
 - กองทัพอากาศ
 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสูงขึ้น โดยวัดผลจากการเปรียบเทียบคะแนน O-NET จำนวน 5 รายวิชา คือ รายวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ปี 2556-2557 จำแนกรายจังหวัด ดังนี้
 - ยะลา รายวิชาที่สูงขึ้น คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ
 - ปัตตานี รายวิชาที่สูงขึ้น คือ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ
 - นราธิวาส รายวิชาที่สูงขึ้น คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
 - สงขลา รายวิชาที่สูงขึ้น คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์
 - สตูล รายวิชาที่สูงขึ้น คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์
 4) จดเน้นการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 3,343 ล้านบาท เพื่อขับเคลื่อนการทำงานใน 6 ประเด็น คือ
 - ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 - ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา
 - ส่งเสริมความปลอดภัย สวัสดิการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 - การเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา
 - สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อการมีอาชีพ
 - เสริมสร้างการศึกษาเพื่อความมั่นคง

 ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(พัฒนาความรู้เตรียมครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม