หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ประชุมชี้แจงแนวทางลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

http://academic.obec.go.th/web/node/1/77/govdoc_sec_detail/296

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.
-เกณฑ์การย้ายครู พ.ศ.2558  http://www.otepc.go.th/images/document/2558/v16-2558.pdf

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  

http://tuewsob.blogspot.com/2015/05/4-10-1-57.html


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูปข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 356/2558 ประชุมชี้แจงแนวทางลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
 พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Moderate Class More Knowledge)  เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2556 ที่สำนักงานใหญ่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยมีพลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา, รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา, ครูฝ่ายวิชาการ และนักวิชาการ เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งมีการถ่ายทอดสดการประชุมไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
 พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านการศึกษาในหลายส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนให้มีทั้งความรู้ความสามารถและมีทักษะในการใช้ชีวิต
 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดให้นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็น 1 ใน 26 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีการเตรียมการและวางแผนเพื่อปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียนและจัดรูปแบบกิจกรรมร่วมกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานพระพุทธศาสนา กระทรวงสาธารณสุข มาเป็นลำดับ
 ซึ่งในขณะนี้ สพฐ.ได้ออกแบบกิจกรรมนอกห้องเรียน พร้อมทั้งจัดทำคู่มือและแนวทางการจัดกิจกรรม แบ่งออกเป็น 4 หมวด คือ หมวดที่ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด หมวดที่ 2 เสริมสร้างสมรรถนะและการเรียนรู้ หมวดที่ 3 เสริมสร้างคุณลักษณะและค่านิยม หมวดที่ 4 สร้างทักษะการทำงาน ดำรงชีพและทักษะชีวิต
โดยจะเริ่มดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่มีความพร้อมและสมัครใจเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 3,831 โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 3,347 โรงเรียน และโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 384 โรงเรียน เพื่อเป็นต้นแบบการบริหารจัดการเวลาเรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน จะมีการทบทวนหลังการปฏิบัติ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลโครงการ เพื่อนำมาปรับปรุงและพร้อมขยายผลให้สถานศึกษาทั่วไปในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 อีกครั้งหนึ่ง
 การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในครั้งนี้ เป็นห้วงเวลาที่สำคัญอีกห้วงหนึ่งก่อนที่จะนำนโยบายสู่การปฏิบัติจริงในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนและครู เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อน การวางแผน ตลอดจนการเตรียมจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
 จึงขอให้ทุกคนได้ศึกษาและพยายามทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติอย่างถ่องแท้ มีการปรึกษาหารือและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะผู้เรียนให้มีความพร้อมทั้งการเรียนทางวิชาการและมีทักษะความสามารถต่างๆ อย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้นักเรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียน โดยคาดหวังไว้ว่าภายหลังจบโครงการผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาจะเพิ่มสูงขึ้นกว่าที่ผ่านมา
 นอกจากนี้ สพฐ.ได้เตรียมทีมผู้นำการนิเทศการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" หรือ Smart Trainer เพื่อเป็นพี่เลี้ยงแนะนำให้การช่วยเหลือในการเตรียมการ วางแผน และแก้ไขปัญหาในระหว่างดำเนินโครงการของโรงเรียนต่างๆ กว่า 300 ทีมด้วย
 ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการและร่วมจัดนิทรรศการภายในงานครั้งนี้ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและความพร้อมในการให้ความร่วมมือ และมีความยินดีที่จะสร้างสรรค์คุณความดีให้เกิดขึ้นกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน และเพื่อความสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


 ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(พัฒนาความรู้เตรียมครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม