หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2558

TO BE NUMBER ONE CAMP

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

http://academic.obec.go.th/web/node/1/77/govdoc_sec_detail/296

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.
-เกณฑ์การย้ายครู พ.ศ.2558  http://www.otepc.go.th/images/document/2558/v16-2558.pdf

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  

http://tuewsob.blogspot.com/2015/05/4-10-1-57.html


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

TO BE NUMBER ONE CAMPสู่ความเป็นหนึ่งรุ่นที่16


TO BE NUMBER ONE CAMPสู่ความเป็นหนึ่งรุ่นที่16

TO BE NUMBER ONE CAMPสู่ความเป็นหนึ่งรุ่นที่16 เยาวชนต้องได้ ต้องเปลี่ยนแปลง ในทางที่ดีขึ้น

            ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ ทู บี นัมเบอร์ วัน (TO BE NUMBER ONE) เสด็จไปทรงร่วมกิจกรรมปิด "ค่ายพัฒนาสมาชิก ทู บี นัมเบอร์ วัน สู่ความเป็นหนึ่ง” รุ่นที่ 16 และพระราชทานเกียรติบัตรแก่สมาชิกค่าย ในการนี้ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต ในฐานะเลขานุการโครงการทู บี นัมเบอร์ วัน และคณะ เฝ้ารับเสด็จ ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558
            นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ค่ายพัฒนาสมาชิก ทู บี นัมเบอร์ วัน สู่ความเป็นหนึ่ง หรือ TO BE NUMBER ONE CAMP เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ ทู บี นัมเบอร์ วัน ที่มีแนวคิดการให้โอกาส และทางเลือกแก่เด็กและเยาวชนที่เท่าเทียมกัน เพื่อพัฒนาทักษะทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม โดยใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงจาก “ภายใน” เช่น การค้นพบความสามารถของตนเอง การนับถือ ภาคภูมิใจ และเห็นคุณค่าในตนเอง ให้เยาวชนเลือกทำกิจกรรมที่ตนเองสนใจและชื่นชอบ มีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเป็นตัวอย่าง (ไอดอล) ของเยาวชน ด้วยวิธีการสอนและฝึกทักษะแบบไม่กดดัน เป็นลักษณะการเรียนรู้แบบ เพลย์ แอนด์ เลิร์น ซึ่งมีความเหมาะสมสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชน
            จากการศึกษาโดยการติดตามสมาชิกค่ายที่กลับสู่ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน พบว่า กว่าร้อยละ 80 มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านบวก เช่น กล้าคิด กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง มีความเป็นผู้นำ สามารถควบคุมตนเอง ทำงานเป็นทีม และเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับตนเองและสังคมมากขึ้น" ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าว
            ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวด้วยว่า ค่ายพัฒนาสมาชิก ทู บี นัมเบอร์ วัน จัดปีละ 2 ครั้ง ในช่วงปิดภาคการศึกษา ใช้การจัดสรรโควตาให้แก่สมาชิก อายุ 12-24 ปี จากทั่วประเทศ กำหนดระยะเวลาออกค่าย 6 วัน 5 คืน รุ่นนี้นับเป็นรุ่นที่ 16 มีเยาวชนสมาชิกทู บี นัมเบอร์ วัน เข้าร่วมค่ายทั้งสิ้น 394 คน
            ด้าน นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต ในฐานะเลขานุการโครงการ ทู บี นัมเบอร์ วัน กล่าวว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทอดพระเนตรวีดิทัศน์กิจกรรมในค่าย การแสดงความสามารถของสมาชิกทู บี นัมเบอร์ วัน ซึ่งเป็นผลจากการฝึกฝนทักษะในค่าย จำนวน 4 ชุด และเยาวชนกล่าวความรู้สึกของการเข้าค่ายครั้งนี้
            "สมาชิกค่ายยังพร้อมใจกันให้คำมั่นสัญญาว่า จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากค่ายไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ก่อให้เกิดเครือข่ายที่เอื้อต่อการสร้างกระแส เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ดังพระดำรัสของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการทู บี นัมเบอร์ วัน ที่ว่า กิจกรรมกลุ่มในค่าย เป็นกระบวนการที่ทำให้เยาวชนเรียนรู้อย่างสนุก ผ่อนคลาย และมีความสุข ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในเรื่องความมั่นใจ กล้าคิด กล้าแสดงออก ฝึกการเป็นผู้นำ รวมทั้งเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตัวเอง ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจในการป้องกันปัญหาในกลุ่มเยาวชน” อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าว
            เยาวชนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายพัฒนาสมาชิก ทู บี นัมเบอร์ วัน สู่ความเป็นหนึ่ง" ต้องได้ ต้องเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
            ข้อแรก คือ ได้รับการฝึกฝนทักษะในการช่วยเหลือเพื่อนและผู้อื่น ได้เรียนรู้วิธีช่วยเพื่อนตามทักษะ และกำลังความสามารถที่มี โดยจะมีกระบวนการสอนที่จะช่วยให้เด็กได้รับความรู้ สามารถ ให้คำปรึกษาเป็น และนำไปใช้ประโยชน์ได้
            ข้อที่สอง คือ ได้เรียนรู้เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับวัยรุ่น โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาสอน เพื่อให้เด็กๆ ได้แก้ไขจุดอ่อนจุดบกพร่อง ได้เรียนรู้วิธีที่ถูกต้องที่จะปรับตัว ปรับพฤติกรรมใหม่
            ข้อที่สาม เด็กๆ จะได้ร่วมกิจกรรมการพัฒนาอีคิว เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากปัญหายาเสพติด และทุกปัญหา จะทำให้เด็กๆ รู้จักคิด ควบคุมตนเองได้ มีความฉลาดทางอารมณ์ เพราะอีคิวเป็นเรื่องที่เด็กทุกคนสามารถฝึก และพัฒนาได้ ซึ่งต่างจากไอคิว
            ข้อที่สี่ เด็กๆ จะได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนร่วมค่าย ที่มาจากทุกทิศทั่วประเทศ “ทู บี นัมเบอร์ วัน แคมป์” จึงเป็นค่ายเพียงหนึ่งเดียวที่มีการรวบรวมเด็กๆ จากแทบทุกจังหวัดมาอยู่รวมกัน ทำให้เด็กได้รู้จักเพื่อนที่แตกต่างหลากหลายจากทั่วประเทศ สามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้อย่างเต็มที่และมีความสุข
            และ ข้อที่ห้า เด็กๆ จะมีโอกาสได้เข้าถึงกิจกรรมที่ทำแล้วตนเองและเพื่อนๆ เกิดความสุข ทำให้เกิดความมั่นใจ กล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งส่งผลให้เด็กเกิดความมั่นใจ และความภาคภูมิใจในตัวเอง

ที่มา ; เว็บ นสพ.คมชัดลึก

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(พัฒนาความรู้เตรียมครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม