หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558

พิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ จ.กำแพงเพชร

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

-นโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

http://tuewsob.blogspot.com/2015/09/blog-post_93.html

-เกณฑ์การย้ายครู พ.ศ.2558  http://www.otepc.go.th/images/document/2558/v16-2558.pdf

-รัฐธรรมนูญ 2557 แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2558

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  

http://tuewsob.blogspot.com/2015/05/4-10-1-57.html


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 351/2558 พิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ที่ จ.กำแพงเพชร
 จังหวัดกำแพงเพชร - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด “พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมืองกำแพงเพชร  โดยมีพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41, นายสมบัติ ตันเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชรฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ
 เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 10.25 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อทรงประกอบพิธีเปิด “พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ซึ่งโรงเรียนจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานทางการศึกษา ตลอดจนเป็นที่สักการะของประชาชนทั่วไป
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของการสร้างพระราชานุสาวรีย์ฯ ดังนี้
 “ข้าพระพุทธเจ้า พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยข้าราชการ คณะครู นักเรียน และบรรดาผู้เข้าเฝ้า ทูลละอองพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด “พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันนี้
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งอยู่เลขที่ 27 หมู่ 16 ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา 1 ในจำนวน 12 แห่งของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ที่ประกาศจัดตั้งขึ้น เมื่อปีพุทธศักราช 2539 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงต่อการศึกษาในทุกพื้นที่ของประเทศไทย โดยรับนักเรียนแบบสหศึกษาทั้งประเภทประจำและแบบไป-กลับ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 709 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 69 คน และมีนายสมบัติ ตันเจริญ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
 สำหรับ “พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” มีวัตถุประสงค์การจัดสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานทางการศึกษา ในการปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน และเป็นมงคลสถานสำหรับบุคลากรและประชาชนทั่วไป ได้ถวายสักการะ โดยประดิษฐาน ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ทุกเขตการศึกษาในจังหวัดต่างๆ จำนวน 12 โรงเรียนทั่วประเทศ
 บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลอุดมฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิก นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณ จำนวน 130 ราย เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก ต่อจากนั้นขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายสักการะ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินทรงปลูกต้นประดู่แดง ทอดพระเนตรนิทรรศการ ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก และทรงฉายพระฉายาลักษณ์ เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายสืบไป”

 ภาพ ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
 จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเข็มที่ระลึก และเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุม “พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายสักการะ ทรงปลูกต้นประดู่แดง และเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ได้แก่ กิจกรรมห้องสมุดรักการอ่าน สวนพฤกษศาสตร์ นิทรรศการ 8 กลุ่มสาระ และธนาคารโรงเรียน
 ในการนี้ ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก และเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องฉายพระฉายาลักษณ์ เพื่อฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บริหารโรงเรียน และคณะครู

 ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(พัฒนาความรู้เตรียมครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม