หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558

อาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

http://academic.obec.go.th/web/node/1/77/govdoc_sec_detail/296

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.
-เกณฑ์การย้ายครู พ.ศ.2558  http://www.otepc.go.th/images/document/2558/v16-2558.pdf

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  

http://tuewsob.blogspot.com/2015/05/4-10-1-57.html


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 360/2558ประชุมทางไกลโครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) - พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายในการประชุมทางไกลกับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ เพื่อดำเนินโครงการ "อาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน" ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สอศ.
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ได้ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ดำเนินการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้เล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินงาน จึงจัดทำโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนจากสำนักงบประมาณ เพื่อใช้ดำเนินการโครงการ "อาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านการดูแลรักษาและการซ่อมบำรุงเครื่องมือการเกษตร ยานพาหนะ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ประปาในครัวเรือน
ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนได้รับการดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย โดยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและพื้นที่การเกษตรภาคกลาง ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง 14 จังหวัด เช่น นครสวรรค์ สิงห์บุรี นนทบุรี ปทุมธานี กรุงเทพฯ เป็นต้น
การดำเนินงานในครั้งนี้ ขอให้สถานศึกษาสังกัด สอศ. ประสานกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในพื้นที่ร่วมออกให้บริการร่วมกัน โดยจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 382 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชนของสถานศึกษาในสังกัด สอศ. จำนวน 368 แห่ง 2,000 ศูนย์ ค่าใช้จ่ายศูนย์ละ 191,000 บาท เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ปฏิบัติงาน ทั้งครู นักเรียนนักศึกษา ค่าวัสดุ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ทั้งนี้ ขอให้สถานศึกษาพิจารณาคัดเลือกพื้นที่การออกศูนย์ให้บริการในชุมชน หมู่บ้านที่ยากจน โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนล่างลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาที่ประสบภัยแล้งเป็นกรณีพิเศษ เน้นให้บริการแก่ชาวบ้าน ประชาชนที่ไม่ใช่นายทุน และเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน รวมทั้งเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2558 พร้อมรายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะที่สถานศึกษาออกให้บริการในแต่ละพื้นที่ เพื่อ สอศ.จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงบประมาณทราบการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้

ขอบคุณ :ภาพถ่ายจาก www.etvmac.tv
 รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า การดำเนินงานโครงการนี้ นอกจากจะช่วยบริการด้านการดูแลรักษาและการซ่อมบำรุงเครื่องมือแล้ว จะช่วยให้นักเรียนนักศึกษามีจิตอาสา มีทักษะในวิชาชีพที่เข้มข้น รวมทั้งเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Work Integrated Learning : WIL) ตลอดจนจะช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนนักศึกษาอาชีวะของภาครัฐและเอกชนด้วย.

 ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษา

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(พัฒนาความรู้เตรียมครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม