หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558

รมว.ศธ.หารือกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

-นโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

http://tuewsob.blogspot.com/2015/09/blog-post_93.html

-เขตที่เปิดสอบ-เกณฑ์สอบ-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย รอบ 2 / 2558

-รัฐธรรมนูญ 2557 แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2558

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  

http://tuewsob.blogspot.com/2015/05/4-10-1-57.html


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 341/2558
รมว.ศธ.
หารือกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
ศึกษาธิการ - ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และคณะ รวม 31 ท่าน เข้าหารือกับพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันอังคารที่ ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ เกี่ยวกับนโยบายการอุดมศึกษา รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยด้านการวิจัยเพื่อเข้าสู่ World Class University รวมทั้งหารือร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ. .... และการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณเพื่อขอปรับเพิ่มเงินเดือนร้อยละ 4 ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างโดยงบประมาณแผ่นดิน โดยมีนางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้
นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้นำเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้านการอุดมศึกษา ซึ่งมีจุดเน้น ด้าน คือ 1) กำหนดบทบาทการผลิตผู้เรียน ให้มีความชัดเจนตามความถนัดและความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งเพื่อลดความซ้ำซ้อนในการผลิต2Outcome ที่สถาบันอุดมศึกษาควรมี เช่น การวิจัยพัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรมที่จะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน 3) สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ควรทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่โรงเรียนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
จากนั้น ทปอ.ได้นำเสนอขอรับการสนับสนุนใน ประเด็น คือ
1) การพัฒนามหาวิทยาลัยด้านการวิจัยเพื่อก้าวสู่ World Class University  ในช่วงปี2552 รัฐบาลได้คัดเลือกมหาวิทยาลัยดีเด่นด้านการวิจัย แห่ง เพื่อให้เป็นต้นแบบและผลิตบุคลากรตัวอย่างของนักวิจัย ซึ่งผลดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบันใช้เงินไปกว่า5,000 ล้านบาท ขณะนี้กำลังรับการประเมินในการก้าวสู่ World Class University
ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการ จึงขอรับการสนับสนุนเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงคือ 1) โครงการพัฒนาอุดมศึกษา เช่น ศูนย์ความเป็นเลิศระยะที่ 3 ทุนพัฒนาอาจารย์ ค่าใช้จ่ายต่อหัวบัณฑิต งบประมาณสนับสนุนโครงการ World Class University ต่อเนื่อง การสนับสนุนการจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษาให้เข้มแข็ง ฯลฯ 2) การปลดล็อกการควบคุม เช่น การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ IQA/EQA การรับทราบหลักสูตร รูปแบบหรือลิขสิทธิ์งานวิจัย ฯลฯ
2) ร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา และการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา  ทปอ.เห็นว่า ควรพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ. .... ให้รอบคอบและถี่ถ้วนเสียก่อนที่จะประกาศใช้ เพราะเกี่ยวข้องกับทุกมหาวิทยาลัยที่ต้องปฏิบัติตาม อาทิ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา สภามหาวิทยาลัยกับอธิการบดีมีลักษณะลักลั่นกัน
ในส่วนของการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษานั้น ทปอ.เสนอว่าควรมี แนวทางพิจารณา คือ การออกเป็นกระทรวงใหม่ หรืออาจไม่แยกเป็นกระทรวงใหม่ แต่ขอให้รัฐบาลให้อิสระในการบริหารจัดการแก่สถาบันอุดมศึกษาอย่างเต็มที่ โดย สกอ.มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและกำกับเชิงนโยบายบางส่วน ไม่ใช่นโยบายทั้งหมด รวมทั้งนโยบายเชิงวิชาการด้วย
3) การขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับเงินเดือนร้อยละ 4 ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างโดยงบประมาณแผ่นดิน   เรื่องนี้ ทปอ.เห็นว่าในปีงบประมาณ 2558มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งได้ใช้จ่ายไปแล้วจากเงินรายได้ของแต่ละมหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีบริบทและศักยภาพที่แตกต่างกัน หลายแห่งมีเงินรายได้ไม่เพียงพอที่จะจ่ายต่อเนื่อง ซึ่งปีงบประมาณ 2559 และ 2560 ก็ยังไม่มีความชัดเจนในการขอตั้งงบประมาณ จึงขอให้รัฐจัดสรรงบประมาณการเพิ่มอัตราเงินเดือนร้อยละ 4 ให้มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในปีงบประมาณ 2558 และ 2559
นอกจากนี้ ไม่เห็นด้วยที่รัฐจะจัดสรรงบประมาณปี 2560 โดยใช้บัญชีใช้จ่ายเป็นรายบุคคล แต่ควรจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุน เนื่องจากขัดเจตนารมณ์ของความเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่ข้อมูลเงินเดือนของพนักงานถือเป็นความลับ
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการรับฟังในส่วนของนโยบายการอุดมศึกษาร่วมกันนั้น เพื่อต้องการให้มีการวางแผนผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานและการพัฒนาของประเทศ แต่ยังขาดจำนวนที่ชัดเจนในการผลิต จึงได้มอบให้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) ไปจัดทำรายละเอียดความต้องการพัฒนากำลังคนแต่ละสาขาให้ชัดเจน และจะมีการหารือร่วมกันในวันที่ 12 ตุลาคมนี้ ซึ่งจะทำให้กระทรวงศึกษาธิการได้ข้อมูลเพื่อนำไปวางแผนผลิตกำลังคนต่อไป
ในส่วนของการสนับสนุนมหาวิทยาลัยวิจัยนั้น จะรับข้อเสนอไปหารือกับนายกรัฐมนตรีต่อไป ซึ่งได้ขอให้มหาวิทยาลัยทำแผนให้ชัดเจน เพื่อพิจารณาทั้งในส่วนของบุคลากร เครื่องมือ และงบประมาณสนับสนุน
สำหรับร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา ซึ่ง สกอ.กำลังร่างอยู่นั้น ทปอ.เห็นว่าในบางมาตรามีการกำกับและควบคุมมหาวิทยาลัยมากจนเกินไป จึงจะเชิญมหาวิทยาลัยต่างๆ มาหารือร่วมกันในเรื่องนี้โดยเฉพาะ เพื่อให้เกิดเส้นแบ่งที่พอดีระหว่างความเป็นอิสระของมหาวิทยาลัย และการกำกับดูแลของกระทรวง.

 ภาพ ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กล่าวว่า ความคืบหน้าในประเด็นต่างๆ นั้น กระทรวงศึกษาธิการจะนำไปพิจารณา และจะหารือกับ ทปอ.ในการประชุมครั้งต่อไป ในวันที่ 25 ตุลาคมนี้ ที่จังหวัดพิษณุโลก.

 ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(พัฒนาความรู้เตรียมครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม