หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558

หารือแนวทางจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

http://academic.obec.go.th/web/node/1/77/govdoc_sec_detail/296

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.
-เกณฑ์การย้ายครู พ.ศ.2558  http://www.otepc.go.th/images/document/2558/v16-2558.pdf

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  

http://tuewsob.blogspot.com/2015/05/4-10-1-57.html


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 365/2558หารือแนวทางจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก
ศึกษาธิการ - นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยหม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมร่วมกับผู้แทนจากยูเนสโก (UNESCO), ยูนิเซฟ(UNICEF), สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.), สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) และสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สต.สป.) เพื่อหารือแนวทางการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals SDG) และการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บข้อมูลทางการศึกษา เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม
 
นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีโครงการด้านการศึกษาที่เน้นผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม สามารถปฏิบัติได้จริง และเห็นผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง โดยสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก(Sustainable Development Goals SDG) ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ UNESCO ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ประกอบด้วยการพัฒนา 17 ประการ เช่น การขจัดความยากจน การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำ และการดูแลเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น ซึ่งในส่วนของการศึกษามีประเด็น "การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ" รวมอยู่ด้วย
กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มอบให้ สต.สป. ไปหารือกับหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และ สกศ.ในฐานะหน่วยงานหลักที่วางแผนด้านการศึกษาของประเทศ เพื่อกำหนดแนวทางดำเนินงานในการจัดทำรูปแบบการศึกษาที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับ SDG ต่อไป
ส่วนการประชุมในครั้งนี้ ได้หารือร่วมกันถึงการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ด้านการศึกษา เนื่องจากที่ผ่านมายังมีหลายหน่วยงานต่างจัดเก็บข้อมูล ทำให้เกิดความซ้ำซ้อนกัน ที่ประชุมจึงเห็นว่า สกศ.ควรเป็นหน่วยงานหลักในการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ด้านการศึกษา โดยขอให้ สกศ.จัดวางระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านการศึกษา ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสามารถเข้าถึงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนในการเก็บข้อมูลการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะจะต้องผ่านการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ก่อนที่จะทำการเผยแพร่ต่อสาธารณชน
นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นว่าควรขอความร่วมมือกับยูเนสโกและยูนิเซฟในการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บข้อมูลด้านการศึกษาดังกล่าว รวมทั้งให้ สกศ.ไปศึกษาระบบการเก็บข้อมูลด้านการศึกษาของนานาชาติเพื่อนำมาปรับใช้กับบริบทของไทย เนื่องจากการศึกษาเป็นการลงทุนที่เห็นผลในระยะยาว ดังนั้นการกำหนดนโยบายการศึกษาต้องมาจากข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำจริงๆ
 
 ภาพ ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
ด้านผู้แทนจากยูเนสโกและยูนิเซฟ มีความเห็นสอดคล้องกันว่า การดำเนินโครงการและนโยบายต่างๆ จะเกิดขึ้นมิได้ หากแต่ละหน่วยงานจากทั่วโลกไม่ให้ความร่วมมือกัน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ SDG ข้อที่ 17 (Partnership for the Goals)
นอกจากนี้ ผู้แทนหน่วยงานดังกล่าวมีความเห็นเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านการศึกษาของไทย ซึ่งพบว่ามีที่มาจากหลายแหล่งข้อมูล ทำให้ข้อมูลที่ได้รับมามีความแตกต่างกัน จึงเสนอให้มีการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวโดยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดอบรม (Workshop on Education) เป็นต้น

 ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(พัฒนาความรู้เตรียมครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม