หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ผลประชุม ก.พ.อ. 9/2558 (1/2)

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

http://academic.obec.go.th/web/node/1/77/govdoc_sec_detail/296

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.
-เกณฑ์การย้ายครู พ.ศ.2558  http://www.otepc.go.th/images/document/2558/v16-2558.pdf

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  

http://tuewsob.blogspot.com/2015/05/4-10-1-57.html


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 369/2558
ผลประชุม ก.พ.อ. 9/2558 (1/2)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) - นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันอังคารที่ 27ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5
  เห็นชอบแนวทางการขอรับงบประมาณเพื่อเยียวยาให้กับข้าราชการพลเรือนสามัญในสถาบันอุดมศึกษา ร้อยละ 8
จากการที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้ปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายวิชาการ เมื่อวันที่ 31มีนาคม 2554 แต่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ไม่ได้ปรับอัตราเงินเดือนให้กับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากไม่มีกฎหมายให้อำนาจเช่นเดียวกับ ก.ค.ศ.
 ต่อมามติที่ประชุม ก.พ.อ.เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียมกันกัน เพราะทำหน้าที่สอนเหมือนกัน จึงควรมีการเยียวยาค่าตอบแทนให้เช่นเดียวกัน และได้ดำเนินการเรื่องนี้มาตามลำดับ
 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ประชุมเรื่องนี้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขเยียวยา (ร้อยละ 8) โดยที่ประชุมเห็นว่าต้องมีการวิเคราะห์เรื่องดังกล่าวในภาพรวม เพราะมีอีกหลายหน่วยงานที่ได้เสนอขอปรับอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ และจะต้องไม่เป็นภาระงบประมาณของแผ่นดิน จึงมีมติเห็นควรให้ปรับเพิ่มเงินเดือน ตั้งแต่วันที่ ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป
สกอ.จึงนำเสนอเรื่องนี้ให้ที่ประชุม ก.พ.อ.ครั้งนี้ได้พิจารณา ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขเยียวยาให้กับข้าราชการพลเรือนสามัญในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ (ร้อยละ 8จำนวนทั้งสิ้น 19,696 คน แยกเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ 4,571 คน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 4,152 คน, มหาวิทยาลัยส่วนราชการ 7,237 คน และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 3,736 คนตั้งแต่วันที่ ตุลาคม 2557 โดยใช้งบประมาณจำนวน 740 ล้านบาท (รวมค่าใช้จ่ายบำเหน็จล่วงหน้าแล้ว) และให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

  เห็นชอบการจัดสรรทุนเพื่อผลิตอาจารย์ปริญญาเอกและทุนพัฒนาหลังปริญญาเอก 5,000 ทุน วงเงิน 14,915 ล้านบาท
ที่ประชุมเห็นชอบโครงการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในอุดมศึกษา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก โดยเป็นการจัดสรรทุนระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก จำนวน 5,000 ทุน ในระยะ 5 ปีแรก และผูกพันงบประมาณไปอีก 5 ปี ในวงเงิน 14,915 ล้านบาท ดังนี้
 ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ 4,750 ทุน ซึ่งจะทำให้ในระยะเวลา 10 ปีข้างหน้า สถาบันอุดมศึกษากลุ่มเก่า : จะมีอาจารย์วุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้น 1,960 คน ซึ่งจะทำให้มีสัดส่วนอาจารย์วุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 67 และสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ : จะเพิ่มขึ้นอีก 2,790 คน ซึ่งจะทำให้เพิ่มสัดส่วนจากร้อยละ 17 ไปสู่ร้อยละ 29 และคาดว่าจะมีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 4,750 เรื่องในระยะ 10 ปีข้างหน้า
ทั้งนี้ แนวทางการจัดสรรทุนดังกล่าว จะพิจารณาให้ไปศึกษาต่อในสาขาวิชาที่มีสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ เพื่อรองรับการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เป็นสาขาที่มีความจำเป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเป็นสาขาวิชาที่ทดแทนการเกษียณอายุราชการ ตลอดจนตามความต้องการของอุดมศึกษา ใน 20 เครือข่าย คือ ด้านพื้นฐานพลังงาน, พลังงานทางเลือก/พลังงานทดแทน, การตรวจสอบพลังงานและสิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์/โทรคมนาคม, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิทยาการ, เทคโนโลยีด้านรางรถไฟ, ยานยนต์และการขนส่งแบบใหม่, รถไฟความเร็วสูง, เกษตรกรรมและอาหาร, ปิโตรเลียม/ปิโตรเคมี/แก็สธรรมชาติ, การแพทย์/เภสัช/สุขภาพ, โลจิสติกส์/ห่วงโซ่อุปทาน, การท่องเที่ยวและนันทนาการ, นวัตกรรมด้านการศึกษาและการผลิตครู, มนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์, กฎหมายพื้นฐาน/กฎหมายระหว่างประเทศและการเมือง, วิทยาศาสตร์พื้นฐานและการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม, กลุ่มเครือข่ายความหลากหลายของสาขาวิชาที่เป็นแนวโน้มใหม่ของโลก
 ทุนพัฒนาอาจารย์หลังปริญญาเอก 250 ทุน  ซึ่งจะส่งผลให้อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกแล้ว ได้มีกระบวนการสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยเพิ่มขึ้น 250 คน รวมทั้งมีเครือข่ายกับบุคลากรต่างประเทศในระยะ 10 ปี ซึ่งคาดว่าจะทำให้มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 500 เรื่องในระยะ 10 ปีข้างหน้า

  การมีส่วนร่วมปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา
ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการเสนอผู้แทนเข้ามาเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... ตามที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) เสนอให้เพิ่มอีก 4 กลุ่ม คือ ปอมท./ทปสท./ปคมทร./CHES
ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นว่าเรื่องการเสนอร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว ซึ่งหากเรื่องกลับออกมาก็จะต้องส่งให้ผู้เกี่ยวข้องได้พิจารณารับฟังความคิดเห็น รวมทั้งให้ที่ประชุม ก.พ.อ.พิจารณาต่อไป

  การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
ประเด็นนี้ จะได้นำเสนอเพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้ (29 ตุลาคม 2558) ทางเว็บไซต์ "ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี" ข่าวลำดับที่ 371/2558 : www.moe.go.th/websm/2015/oct/371.html
 การประชุม ก.พ.อ.ครั้งที่ 9/2558โดยพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธาน ก.พ.อ.
มอบอำนาจให้นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานการประชุมแทน
  

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(พัฒนาความรู้เตรียมครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม