หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2558

โรงเรียนสมัครใจนำร่อง "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

-นโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

http://tuewsob.blogspot.com/2015/09/blog-post_93.html

-เกณฑ์การย้ายครู พ.ศ.2558  http://www.otepc.go.th/images/document/2558/v16-2558.pdf

-รัฐธรรมนูญ 2557 แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2558

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  

http://tuewsob.blogspot.com/2015/05/4-10-1-57.html


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 345/2558ตรวจเยี่ยม รร.วัดช่างเคี่ยน จ.เชียงใหม่
โรงเรียนสมัครใจนำร่อง
 "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
 จังหวัดเชียงใหม่ - พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยพันเอกณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และรองศาสตราจารย์ นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่(สพป.) เขต ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมสมัครเข้าร่วมโครงการนำร่องตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Moderate Class More Knowledge)
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ภายหลังจากการให้นโยบายแก่ผู้รับใบอนุญาตและผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนทั่วประเทศที่จังหวัดเชียงใหม่ จึงต้องการมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนำร่องตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ซึ่งโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็น 1 ใน 9 โรงเรียนของ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ที่เข้าร่วมโครงการนำร่อง
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 395 คน ครู 24 คน สอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเขตพื้นที่บริการ 6 หมู่บ้าน และเป็นโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม สำหรับเด็กปกติ และเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ทางการเรียนรู้ ออทิสติก ด้านร่างกาย และพฤติกรรม รวมทั้งเคยได้รับรางวัลพระราชทาน ดีเด่น และรางวัลชนะเลิศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีนายประวัติ ผันผาย เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และนางอารีย์ หมื่นแจ่ม เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน
จากการรับฟังผู้บริหารโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ ที่ผ่านการอบรมเป็น Smart Trainer : ผู้นำการนิเทศการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"  1 ใน 300 ทีมทั่วประเทศ เพื่อทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำกับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศในระยะแรกกว่า 3,800 แห่ง ทำให้เห็นว่าโรงเรียนนี้มีความพร้อมมาก
 โดยสิ่งแรกที่โรงเรียนดำเนินการก่อนที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการ คือ สำรวจความต้องการของเด็ก ซึ่งจากการสำรวจรายด้านพบว่า ต้องการร่วมกิจกรรมภาควิชาการมากที่สุด ร้อยละ 49 โรงเรียนจึงได้เตรียมจัดเมนูกิจกรรมหลากหลายไว้แล้ว เช่น เชิญวิทยากรต่างชาติมาช่วยสอนภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม ให้นักเรียนเรียนทักษะด้านอาชีพตามผลสำรวจที่เด็กสนใจมากที่สุด คือ สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า ฯลฯ เพราะเด็กที่จบจากโรงเรียนแห่งนี้มากกว่าร้อยละ 70 เลือกเรียนต่อในระดับอาชีวศึกษา
ส่วนกิจกรรมด้านทักษะ เด็กในโรงเรียนนี้สนใจที่จะเรียนดนตรีสากลมากที่สุด รองลงมาคือวงดุริยางค์ ดนตรีพื้นเมือง ฯลฯ ซึ่งขณะนี้โรงเรียนได้จัดส่งแบบสอบถามดังกล่าวไปให้ผู้ปกครองรับทราบร่วมกันแล้ว
นอกจากนี้ โรงเรียนได้จัดทำปฏิทินเตรียมความพร้อมของโครงการไว้แล้ว คือ
16-17 ตุลาคม ให้ครูทุกคนร่วมรับฟังประชุมชี้แจงทางไกล
19-22 ตุลาคม จะมีการปรับปรุงหลักสูตร
26-28 ตุลาคม โรงเรียนมีการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พฤศจิกายน เริ่มทดลองใช้หลักสูตร
21-25 ธันวาคม ติดตามผล ประเมินผลระหว่างดำเนินการ
1-5 มีนาคม 
ติดตามผล ประเมินผล สรุปผลการดำเนินการโครงการ
 รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า โรงเรียนนี้ถือว่ามีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการได้จริง และได้ย้ำให้โรงเรียนเลือกเมนูกิจกรรมหลากหลาย ที่จะช่วยเสริมทักษะหลักสำหรับเด็กทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสติปัญญา (Head) ที่จะช่วยฝึกให้เด็กคิดเป็น วิเคราะห์เป็น มากกว่าแค่ท่องจำ คือสามารถนำไปประยุกต์ใช้ วิเคราะห์และสังเคราะห์ได้ 2) ด้านทัศนคติ (Heart) จะต้องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เคารพกฎกติกา และมีระเบียบวินัยควบคู่ไปด้วย 3) ด้านเรียนรู้และปฏิบัติจริง (Hand) ที่เปิดโอกาสให้ได้ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเอง 4) ด้านสุขภาพ (Health) เพื่อให้เด็กได้ฝึกซ้อมการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย หรือกิจกรรมที่ทำให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรง
 

 ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(พัฒนาความรู้เตรียมครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม