หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558

โครงการอบรม Smart Trainer รุ่นแรก

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

-นโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

http://tuewsob.blogspot.com/2015/09/blog-post_93.html

-เขตที่เปิดสอบ-เกณฑ์สอบ-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย รอบ 2 / 2558

-รัฐธรรมนูญ 2557 แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2558

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  

http://tuewsob.blogspot.com/2015/05/4-10-1-57.html


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 340/2558 เปิดโครงการอบรม Smart Trainer รุ่นแรก
โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ - พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ Smart Trainer : ผู้นำการนิเทศการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" รุ่นที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558 ณ ห้องเรสซิเด้นซ์ โดยมีพลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการและรองอำนวยการสถานศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 124 เขต เข้าร่วมกว่า 500 คน
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เป็นอีกหนึ่งโอกาสอันดีที่ชาวกระทรวงศึกษาธิการจะได้มีเวลาทบทวนการทำงานที่ผ่านมา และนำมาปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กๆ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะต้องจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กมีความรู้ความสามารถ คิดเป็นวิเคราะห์ได้ ตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตใจที่ดีงาม สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ท้าทายต่อการทำงานเป็นอย่างมาก แต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะได้มีการเตรียมการเพื่อดำเนินนโยบายนี้มาสักระยะหนึ่งแล้ว
 การอบรมศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็น Smart Trainer : ผู้นำการนิเทศการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" รวมจำนวน 300 ทีม ในครั้งนี้ มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบายในระดับโรงเรียนมาก เพราะศึกษานิเทศก์จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำกับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในระยะแรกกว่า 3,800 แห่ง
 จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับนโยบายอย่างลึกซึ้ง สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีเทคนิควิธีการในการจัดการเรียนรู้อย่างรอบด้าน ตลอดจนคอยผลักดันให้ครูมีบทบาทต่อกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ใน 3 ด้าน คือ บทบาทของผู้อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนในการหาความรู้ บทบาทของผู้สร้างแรงจูงใจ และบทบาทของผู้ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา และช่วยให้นักเรียนมีจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่ง Smart Trainer ทั้งหมดจะแบ่งเป็นทีมละ 3 คน มีศึกษานิเทศก์เป็นหัวหน้าทีมและเป็นผู้นำในการลงพื้นที่โรงเรียนในความรับผิดชอบประมาณ 10-13 แห่งต่อทีม โดยจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป
 ในส่วนของการนิเทศกิจกรรมนั้น ได้เน้นย้ำให้ศึกษานิเทศก์ให้คำแนะนำโรงเรียนเกี่ยวกับการเลือกเมนูกิจกรรม ที่จะช่วยเสริมทักษะหลักทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสติปัญญา (Head) ที่จะช่วยฝึกให้เด็กคิดเป็น วิเคราะห์เป็น มากกว่าแค่ท่องจำ คือสามารถนำไปประยุกต์ใช้ วิเคราะห์และสังเคราะห์ได้ 2) ด้านทัศนคติ (Heart) จะต้องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เคารพกฎกติกา และมีระเบียบวินัยควบคู่ไปด้วย 3) ด้านเรียนรู้และปฏิบัติจริง (Hand) ที่เปิดโอกาสให้ได้ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเอง
นอกจากนี้ ขอให้เลือกกิจรรมที่มีความเหมาะสมกับบริบทและสิ่งแวดล้อมของแต่ละโรงเรียนด้วย ทั้งนี้ สพฐ.อยู่ระหว่างรวบรวมเมนูกิจกรรมของกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนต่างๆ ที่ต้องการจะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนี้ ซึ่งคาดว่าจะมีเมนูกิจกรรมให้โรงเรียนเลือกอย่างหลากหลายกว่า 400 กิจกรรม เป็นกิจกรรมที่ไม่ตายตัว โรงเรียนสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมได้ตามระยะเวลา ตามความพร้อม และบริบทของแต่ละแห่ง
อย่างไรก็ตาม กระทรวงศึกษาธิการก็ต้องฝากความหวังไว้กับศึกษานิเทศก์ทุกคน ซึ่งเป็นทีมที่มีประสบการณ์จากการทำงานเกี่ยวกับด้านพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้แนวทางพัฒนาการทางสมอง (Brain-based Learning : BBL) ในพื้นที่ต่างๆ และเชื่อว่าศึกษานิเทศก์จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายในช่วงต้นโครงการได้เป็นอย่างดี
 
 โครงการ Smart Trainer : ผู้นำการนิเทศการจัดกิจกรรม
"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
 จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่ม เวลารู้ ให้กับศึกษานิเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการนิเทศ การจัดกิจกรรมให้กับผู้นำการนิเทศในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการนิเทศศึกษา โดยกำหนดจัดอบรมตั้งแต่วันที่ 5-8 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ แบ่งเป็น 2 รุ่น ได้แก่
 รุ่นที่ 1 ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 450 คนจาก 124 เขต ในระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2558
 รุ่นที่ 2 ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 300 คนจาก 59 เขต และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 150 คนจาก 42 เขต ในระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2558
 ทั้งนี้ มีวิทยากรผู้ให้ความรู้ ได้แก่ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ด้านวิชาการและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนวิทยากรจากสำนักวิชาการและมาตรฐาน สพฐ.ด้วย


 ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(พัฒนาความรู้เตรียมครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม