หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558

ผลประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 1/2558

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

-1.ปฎิทินและเกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.ปี 2558

3.เครื่องแบบพนักงานราชการ  2557
-เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2557 

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด

 ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

  (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 20/2558
ผลประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 1/2558
ศึกษาธิการ - ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 1/2558  เมื่อวันพุธที่ 14 มกราคม 2558 ที่ห้องประชุมจันทรเกษม ซึ่งมีพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ว่าที่ประชุมได้มีการหารือประเด็นการปฏิรูปการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสำนักงาน กศน. และการแก้ปัญหาการกวดวิชา รวมทั้งรับทราบการส่งนักศึกษาอาชีวะไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยในมาเลเซีย
● การปฏิรูปการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ขณะนี้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) มีเป้าหมายเดียวกัน คือ ต้องการให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดเวลา เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ ไม่ใช่เรียนเพื่อวุฒิการศึกษาหรือใบประกาศนียบัตร
ดังนั้น สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) จะต้องปรับบทบาทให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาในอนาคต ที่ให้ความสำคัญกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมากขึ้น โดยจะต้องพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งผู้ใหญ่ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน เช่น เกษตรกร หรือแม้กระทั่งเด็กที่ไม่สามารถเรียนในระบบได้ เช่น คุณแม่วัยใส ตลอดจนผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ มีประสบการณ์การทำงานมายาวนาน ที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศได้ต่อไป
ซึ่งจะต้องวางแผนจัดการศึกษาให้รองรับจำนวนผู้สูงอายุที่จะเพิ่มมากขึ้นเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศในอีก 10-15 ปีข้างหน้าอีกด้วย เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาอย่างมีคุณภาพ สามารถนำความรู้ที่เรียนไปประกอบอาชีพได้ โดยจะมีการประชุมหารือเพื่อปรับบทบาทและวางแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในระยะยาว (10-15 ปี) ต่อไป
● การแก้ปัญหาการกวดวิชา
โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงกรณีการเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชา ซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจที่มีผลกำไรว่า เป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะเรียกเก็บภาษีตามอัตราที่กำหนด แต่ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการนั้น มีหน้าที่ในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา พร้อมทั้งพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพเท่าเทียมกัน ซึ่งจะมีส่วนสำคัญที่จะช่วยลดการเรียนกวดวิชาของนักเรียน อันมีผลถึงการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองด้วย
จึงควรเน้นเพื่อปรับทัศนคติ มุมมองของสังคม ให้มองที่ศักยภาพของคนมากกว่ามองที่คะแนนสอบ มีการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนให้ใกล้เคียงกัน ปรับรื้อระบบการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ที่ไม่ได้ใช้วิธีสอบเพียงอย่างเดียว เช่น การรับตรงในระบบโควตาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่รับนักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
นอกจากนี้ จะต้องปรับการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา ที่ไม่ได้วัดจากคะแนนเพียงอย่างเดียว โดยพิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรม การเข้าชมรม มีการออกใบรับรองโดยสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ประกอบการเข้าเรียนต่อได้ เช่น คณะบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีการออกใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 2 ใบ คือใบรับรองผลการศึกษาทางวิชาการ และใบรับรองด้านกิจกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการได้พิจารณาจากใบรับรองกิจกรรมด้วย
หากกระทรวงศึกษาธิการเริ่มดำเนินการนำร่องวัดและประเมินผลด้วยกิจกรรมหรือชมรมตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา ปรับระบบการสอบตรงเป็นรับตรง และให้ใช้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมหรือชมรมเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนควบคู่ไปด้วย ก็จะช่วยลดปัญหาการเรียนกวดวิชามากเกินความจำเป็นได้ในระยะยาว
 สอศ.ส่งทีมฉุกเฉินซ่อมสร้างบ้านเรือนที่เสียหายจากเหตุอุทกภัยในมาเลเซีย
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบว่า ได้ส่งทีมฉุกเฉินกว่า 100 คน ไปช่วยเหลือดูแลซ่อมแซมและสร้างบ้านเรือนที่พังเสียหายจากเหตุอุทกภัยใหญ่ในหลายรัฐของประเทศมาเลเซีย โดยเฉพาะที่รัฐกลันตันซึ่งได้รับผลกระทบและเกิดความเสียหายมากที่สุดซึ่งรัฐบาลของมาเลเซียรู้สึกซาบซึ้งและประทับใจต่อน้ำใจของกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้เป็นอย่างมาก เพราะ สอศ.อาสาไปช่วยเหลือด้วยความเต็มใจโดยที่มาเลเซียไม่ได้ร้องขอ โดยกระทรวงศึกษาธิการจะได้รายงานการให้ความช่วยเหลือครั้งนี้ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบในโอกาสต่อไป

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

  (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม