หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2558

คกก.บริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2558 ของกองทุนฯ

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

-1.ปฎิทินและเกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.ปี 2558

3.เครื่องแบบพนักงานราชการ  2557
-เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2557 

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด

 ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

  (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


   คลิ๊ก ) สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557-2558 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 17/2558คกก.บริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 
2558 ของกองทุนฯ
ศึกษาธิการ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 12มกราคม 2558 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ ว่าที่ประชุมเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2558ของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งรับทราบรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของกองทุน ตลอดจนผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกองทุนดังกล่าว

(หมายเหตุ สำหรับประเด็นอื่นๆ จะเผยแพร่ในวันที่ 15 มกราคม 2558)
  • เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2558
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การวิจัย การพัฒนา และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพทั่วประเทศ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ
การประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2558 ของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้ดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO สามารถจำแนกความเสี่ยงเป็น 4 ด้าน ได้แก่
1ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
- นโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายและการขับเคลื่อนกองทุนตามแผนที่กำหนด เป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง โดยมีแนวทางในการจัดการความเสี่ยง คือ ทบทวนปรับปรุงเป้าหมายและแผนดำเนินงานให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
ศักยภาพหลักขององค์กรขาดความชัดเจน เป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง ใช้กลยุทธ์ลดหรือควบคุมในการจัดการความเสี่ยง โดยมีแนวทางในการจัดการความเสี่ยง คือทบทวนวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ ภารกิจ โครงสร้าง อัตรากำลัง และแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน พร้อมทั้งปรับปรุงใช้ชัดเจนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง รวมทั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่กำลังจะจัดตั้งขึ้น
2) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)
กองทุนไม่สามารถกลั่นกรองโครงการได้ตามกำหนดเวลา เพราะบุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงานของกองทุน เป็นความเสี่ยงระดับสูง โดยมีแนวทางในการจัดการความเสี่ยง คือ สรรหาบุคลากรเพิ่มเติม และมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญช่วยกลั่นกรองโครงการ
- บุคลากร/หน่วยงานภายนอกขาดความรู้ความเข้าใจ เรื่องกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพราะการประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง เป็นความเสี่ยงระดับสูง โดยมีแนวทางในการจัดการความเสี่ยง คือ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งแผ่นพับ วีดิทัศน์ เว็บไซต์ แฟนเพจ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ
- โครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนด เป็นความเสี่ยงระดับสูงมาก โดยมีแนวทางในการจัดการความเสี่ยง คือ จัดระบบการบริหารติดตาม ประเมินผล และนิเทศติดตามโครงการ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อโครงการ
3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
การสนับสนุนโครงการที่ขอรับการจัดสรรเงินกองทุนไม่เพียงพอต่อความต้องการ เพราะกองทุนมีเงินจำกัด เป็นความเสี่ยงระดับสูง โดยมีแนวทางในการจัดการความเสี่ยง คือ ขอความร่วมมือกระทรวงการคลังเพื่อดำเนินการเรื่องลดหย่อนภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรเป็นจำนวน 2 เท่าสำหรับเงินบริจาคกองทุน พร้อมประชาสัมพันธ์เพื่อระดมทุน จัดทำแผนหารายได้อย่างเป็นระบบ และแผนระยะยาว
- ข้อจำกัดทางกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ กระทบต่อความสามารถในการบริหารเงินกองทุน เป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง  โดยมีแนวทางในการจัดการความเสี่ยง คือ ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การทำงานมีความรวดเร็ว
4) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk หรือ Event Risk)
- เกิดความผิดพลาดโดยไม่เจตนาในการดำเนินการตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรเงินกองทุน เป็นความเสี่ยงระดับสูง โดยมีแนวทางในการจัดการความเสี่ยง คือ จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรวบรวมและตรวจสอบประเด็นปัญหาของบุคลากรเพื่อหาแนวทางแก้ไขหรือลดปัญหา
  • รับทราบรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของกองทุนฯ จำนวน 194 ล้านบาท
 ที่ประชุมรับทราบรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินและงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 194,274,558.93 บาท แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 193,763,240.25 บาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 511,318.68 บาท มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 60,150.00 บาท
ดังนั้น รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนทั้งสิ้น 194,214,408.93 บาท
  • รับทราบรายงานผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกองทุนฯ
ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกองทุนฯ ซึ่งฝ่ายเลขานุการกองทุน ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยตามตัวชี้วัด โดยมีผลการศึกษาวิจัยดังนี้
1) การสำรวจความพึงพอใจ ต่อการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ.2557 ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุน จำนวน 147 ราย ได้แก่ นักเรียน นิสิตนักศึกษา ครูอาจารย์ ผู้บริหาร พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ ศธ. ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ และผู้ขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุน
ผลการวิจัยพบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุน (ผ่านคู่มือกองทุน) ร้อยละ 80.12 โดยมีความพึงพอใจในภาพรวมเกี่ยวกับคู่มือกองทุน อยู่ในระดับมาก และมีความพึงพอใจเฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหาของคู่มือกองทุน และด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบของคู่มือกองทุน อยู่ในระดับมาก
2) การสำรวจความคิดเห็นและความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จำนวน 28 ราย ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหาร/คณะอนุกรรมการกองทุน และผู้ขอรับทุนสนับสนุน
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อกองทุนในภาพรวมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด รองลงคือด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการทำงาน และด้านการอำนวยความสะดวก
โดยมีข้อเสนอแนะที่ควรนำไปใช้ อาทิ ควรมีการประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทาง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ ประสานขอรับเงินอุดหนุนจาก กสทช.ต่อเนื่องทุกปี จัดสรรเงินทุนให้ทันกำหนดเวลา ควรให้การสนับสนุนอย่างเร่งด่วนในประเด็นต่างๆ เช่น การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว และความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน การใช้เทคโนโลยีระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการ การสร้างฐานข้อมูลโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น การพัฒนาสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ เป็นต้น


ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

  (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม