หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558

ผลการประชุม คกก.บริหารลูกเสือแห่งชาติ 1/2558

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

-1.ปฎิทินและเกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.ปี 2558

3.เครื่องแบบพนักงานราชการ  2557
-เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2557 

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด

 ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

  (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


   คลิ๊ก ) สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557-2558 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 29/2558
ผลการประชุม คกก.บริหารลูกเสือแห่งชาติ 
1/2558
ศึกษาธิการ - พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ว่าที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการยกระดับค่ายลูกเสือให้เป็นศูนย์การจัดกิจกรรม ศูนย์การเรียนรู้ และแหล่งพัฒนารายได้ รวมทั้งการโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2554-2555 ตลอดจนการแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
  • เห็นชอบแนวทางการพัฒนาค่ายลูกเสือและโครงการยกระดับค่ายลูกเสือ ปี 2559
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการพัฒนาค่ายลูกเสือเพื่อยกระดับให้เป็นศูนย์การจัดกิจกรรม ศูนย์การเรียนรู้และแหล่งพัฒนารายได้ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้มีการพัฒนาค่ายลูกเสือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งมีค่ายลูกเสือที่อยู่ในกำกับของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จำนวนทั้งสิ้น68 ค่าย (สำหรับจังหวัดที่ยังไม่มีค่ายลูกเสือ 12 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สระบุรี สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา บึงกาฬ มหาสารคาม อำนาจเจริญ สระแก้ว และสตูล) โดยมีแนวทางการพัฒนาค่ายลูกเสือ 8 ข้อ ดังนี้
1) ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ในการจัดประสบการณ์ชีวิตจริง
2) ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือทุกประเภททุกระดับ
3) ให้เป็นศูนย์ข้อมูลทางวิชาการ การฝีกอบรม ประชุมสัมมนา และการจัดกิจกรรมต่างๆ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม ชมรม และชุมนุมต่างๆ
4) ให้เป็นศูนย์การเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ต่างๆ เป็นการสร้างประสบการณ์ชีวิตจริง ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม รวมทั้งสามารถทำการวิจัย
5) ให้เป็นศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือ การฝึกอบรมอาชีพต่างๆ
6) ให้เป็นสถานที่สำหรับการอยู่ค่ายพักแรม
7) ให้เป็นศูนย์การศึกษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว การพักผ่อนหย่อนใจ สันทนาการ การออกกำลังกายและกีฬา ตลอดจนเป็นสถานที่กลางแจ้งนอกเมืองที่ดีที่สุด
8) ให้เป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตของประชาชน
 โดยในปีงบประมาณ 2559 ได้เน้นให้ยกระดับค่ายลูกเสือจำนวน ค่าย ได้แก่ ค่ายลูกเสือไผ่ล้อม จ.นครพนม  ค่ายลูกเสือสมเด็จพระบรมมหาชนก จ.อุทัยธานี  ค่ายลูกเสือจังหวัดจันทบุรี จ.จันทบุรี  และค่ายลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา รอบ 12 สิงหาคม2559
 ทั้งนี้ การพัฒนาค่ายลูกเสือในภาพรวม จะมีการตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาและบริหารค่ายลูกเสือ พร้อมทั้งให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติจัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดของค่ายลูกเสือทั้งหมดที่ต้องการพัฒนา และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในเรื่องของรูปแบบการพัฒนา อาคารสิ่งปลูกสร้าง บุคลากร และงบประมาณที่จะใช้ดำเนินการ เพื่อให้เกิดการปรับปรุง พัฒนา และใช้ประโยชน์จากค่ายลูกเสืออย่างคุ้มค่า

ภาพ สถาพร ถาวรสุข
  • รับทราบโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี2554-2555 จำนวน 2,683 ราย
ที่ประชุมรับทราบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้ง เรื่อง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือชั้นสดุดีพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2554-2555 จำนวนทั้งสิ้น 2,683 ราย โดยได้โปรดเกล้าฯ ให้ผู้ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือชั้นสดุดีพิเศษ  จำนวน 13 ราย และผู้ได้รับเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 จำนวน 863 ราย เข้าเฝ้าฯ ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
ส่วนผู้ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ จำนวน 816 ราย และชั้นที่ จำนวน 1,004 ราย สำนักงานลูกเสือแห่งชาติจะได้กราบเรียนนายกรัฐมนตรี สภานายกสภาลูกเสือไทย ประกอบพิธีมอบในโอกาสต่อไป
  • รับทราบการแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
ที่ประชุมรับทราบคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 1074/2557 เรื่องแต่งตั้ง นายวัชรินทร์ จำปี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และมีฐานะเป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ และเป็นกรรมการและเลขานุการของสภาลูกเสือไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

         

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

  (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม