หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558

พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

-1.ปฎิทินและเกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.ปี 2558

3.เครื่องแบบพนักงานราชการ  2557
-เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2557 

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด

 ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

  (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 32/2558
พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด
สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ - พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด ในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2558 เมื่อวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 โดยมีพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  นายวัชรินทร์ จำปี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ผู้แทนกรุงเทพมหานครและกรมพลศึกษา ตลอดจนผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาดทั่วประเทศกว่า 10,000 คน ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ และร่วมพิธี
รมว.ศึกษาธิการ กราบทูลรายงานต่อพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์ประธานในพิธี ดังนี้
“เกล้ากระหม่อม พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในนามของเจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา และสมาชิกยุวกาชาดทั่วประเทศ รู้สึกสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ฝ่าพระบาทเสด็จมาเป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาดในวันนี้
กิจกการยุวกาชาดได้รับการสถาปนาขึ้นโดยจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิจ เมื่อวันที่ 27 มกราคม พุทธศักราช 2465 ในปีนี้นับได้เป็นปีที่ 93 มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะฝึกอบรมให้สมาชิกยุวกาชาดมีอุดมคติในศานติสุข มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รู้จักการรักษาอนามัยของตนเอง และส่งเสริมอนามัยของผู้อื่น ตลอดจนการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้บังเกิดขึ้นในจิตใจของทุกคน รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลอันจะนำมาพัฒนาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และเพื่อเป็นการระลึกถึงวันสำคัญดังกล่าวเช่นทุกปีที่ผ่านมา
ในปีนี้ กระทรวงศึกษาธิการ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร และกรมพลศึกษา ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ดังนี้
1. เพื่อให้ยุวกาชาดได้ระลึกถึงวันสถาปนากิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย
2. เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดได้ร่วมในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด
3. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกยุวกาชาดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้จัดกิจกรรมร่วมกัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
4. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจการยุวกาชาดไปยังโรงเรียน ชุมชน และสังคมให้เป็นที่รู้จักและยอมรับมากยิ่งขึ้น

การจัดงานในครั้งนี้ มีคณะกรรมการ ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาดจากทุกสังกัดทั่วประเทศ ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาเข้าร่วมงาน จำนวน 10,000 คน กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันที่ 27 มกราคม 2558 ได้แก่ กิจกรรมพิธีสงฆ์ กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ การประกวดวาดภาพ กิจกรรมการแข่งขันปฐมพยาบาล พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด และการแสดงกลางแจ้ง ณ สนามศุภชลาศัย ภายในบริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด”
 จากนั้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้อ่านรายนามผู้เข้ารับโล่ยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี 2556 และ ประจำปี 2557 อาสายุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557 และประจำปี 2558 จำนวนทั้งสิ้น 64 ราย และ นายวัชรินทร์ จำปี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้กล่าวคำปฏิญาณตนยุวกาชาด
 
 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ประทานพระดำรัสแก่ผู้เข้าร่วมงานฯ
โดยมีใจความดังนี้
 “ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มาร่วมในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาดในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2558 และได้ทราบวัตถุประสงค์ของกิจการยุวกาชาดและการจัดงาน ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น ขอแสดงความชื่นชมยุวกาชาดทุกคนที่ได้รับโล่พระราชทาน โล่ยุวกาชาดดีเด่นและอาสากาชาดดีเด่น รวมทั้งยุวกาชาด เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา ที่ต่างได้มาชุมนุมกันด้วยความพร้อมเพรียงในวันนี้
 กิจการยุวกาชาดได้ดำเนินมาอย่างมีคุณค่า เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งแก่ผู้เป็นยุวกาชาดและชาติบ้านเมือง ทั้งนี้ เพราะการดำเนินกิจการยุวกาชาดมีหลักการและจุดมุ่งหมายแน่ชัดที่จะฝึกอบรมสมาชิกยุวกาชาดซึ่งเป็นเยาวชนและเป็นอนาคตของชาติให้มีพัฒนาการอย่างมีคุณภาพ ทั้งด้านความประพฤติปฏิบัติ ความคิดจิตใจ และความรู้จักเสียสละเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น
 ผู้ที่เข้ามาเป็นยุวกาชาด เมื่อได้รับการฝึกฝนอบรมตามหลักการและวิธีการของกิจการยุวกาชาดแล้ว ย่อมจะมีพัฒนาการที่ดี มีบทบาทสำคัญในการสร้างประโยชน์สุข ความเจริญมั่นคงให้แก่สังคมส่วนรวม
 ดังนั้น ยุวกาชาดทุกคนที่ได้รับโอกาสอันดีนี้ จึงควรตั้งใจมุ่งมั่นพยายามฝึกหัดปฏิบัติตน และเรียนรู้สิ่งดีงามทั้งปวงอย่างเต็มสติปัญญา พร้อมทั้งนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาเล่าเรียน การดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพการงานในวันข้างหน้า เพื่อความเจริญรุ่งเรืองและเป็นกำลังที่เข้มแข็งในการสร้างสรรค์ความวัฒนาผาสุกอันถาวรให้แก่ครอบครัว สังคม ตลอดถึงประเทศชาติต่อไป
 ข้าพเจ้าขอขอบใจและอวยพรให้ทุกท่านทุกฝ่ายที่ได้มีส่วนร่วมดำเนินกิจการยุวกาชาด ให้มีความก้าวหน้ามั่นคง และยุวกาชาดทุกคนในพิธีนี้ มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงดี พร้อมกับประสบแต่ความสุขความเจริญและความสำเร็จสมหวังทุกเมื่อทั่วกัน”
 
 
 
ภาพ สถาพร ถาวรสุข
 
 โอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทอดพระเนตรการสวนสนามของยุวกาชาดและการแสดงกลางแจ้ง ชุด “ยกรบ”
ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กรีะทรวงศึกษาธิการ


โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

  (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม