หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558

ครม.เห็นชอบวันหยุดราชการเพิ่มในเดือน พ.ค.2558

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

-1.ปฎิทินและเกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.ปี 2558

3.เครื่องแบบพนักงานราชการ  2557
-เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2557 

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด

 ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

  (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 33/2558ครม.เห็นชอบวันหยุดราชการเพิ่มในเดือน พ.ค.2558
 และอนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ศึกษาธิการ - สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มกราค 255ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ เห็นชอบวันหยุดราชการเพิ่มในเดือนพฤษภาคม 2558 และอนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
  • กำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2558  เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี พ.ศ.2558 โดยกำหนดให้วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 1 วัน เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่อง 4 วัน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2558 – วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2558 (วันฉัตรมงคล) ให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสนับสนุนภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านการท่องเที่ยวที่ได้กำหนดให้ปี 2558 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย
  • อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ โดยสาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา มีดังนี้
1. กำหนดให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2554
2. กำหนดให้เปลี่ยนชื่อส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้
 
ส่วนราชการเดิม
ส่วนราชการตามร่างพระราชกฤษฎีกาตามข้อ 1
ศูนย์บริการวิชาการ
สำนักบริการวิชาการ (ร่างมาตรา (20))
สำนักทะเบียนและประมวลผล
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (ร่างมาตรา (21))
ศูนย์คอมพิวเตอร์
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ร่างมาตรา (22))
สำนักวิทยบริการ
สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ (ร่างมาตรา 4 (23))
  • สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ เดือน
    (ระหว่างวันที่ 
    12 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2557)
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ เดือน (ระหว่างวันที่ 12 กันยายน – 30 พฤศจิกายน2557) โดยมีสาระสำคัญ คือ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การปฏิรูปประเทศ และการบริหารราชการแผ่นดิน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ศธ. โดยตรง คือ ข้อ 3.4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ 1) การยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพนักเรียนและสถานศึกษา 2) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นอกจากนี้ ยังเกี่ยวข้องกับส่วนอื่นๆ อาทิ ข้อ 3.7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน, ข้อ 3.8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ, ข้อ 3.10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นต้น

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กรีะทรวงศึกษาธิการ


โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

  (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม