หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2558

นายกรัฐมนตรีย้ำทุกส่วนราชการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

-1.ปฎิทินและเกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.ปี 2558

3.เครื่องแบบพนักงานราชการ  2557
-เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2557 

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด

 ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

  (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


   คลิ๊ก ) สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557-2558 

นายกรัฐมนตรีย้ำทุกส่วนราชการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในจัดทำงบประมาณฯ ให้เป็นไปตามกรอบแนวทางที่กำหนด มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม

นายกรัฐมนตรีย้ำทุกส่วนราชการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในจัดทำงบประมาณฯ ให้เป็นไปตามกรอบแนวทางที่กำหนด มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม


นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ย้ำทุกส่วนราชการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในจัดทำงบประมาณฯ ให้เป็นไปตามกรอบแนวทางที่กำหนด มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด
วันนี้ (21 ม.ค.58) เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาและมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อชี้แจงให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบการดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อให้การจัดทำงบประมาณเป็นไปในทิศทางเดียวกันสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี คณะรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชน จำนวน 1,200 คน เข้าร่วมงาน
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการจัดทำงบประมาณฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่จะต้องดำเนินการให้ทันตามที่กำหนดไว้ และไม่ให้เกิดปัญหาอย่างเช่นในห้วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องและทราบว่าจะต้องจัดทำงบประมาณอย่างไร  โดยจะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดการบูรณาการและมีความพร้อมในการบริหารและใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งในส่วนการจัดทำงบประมาณของหน่วยงานต้องให้มีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ โดยจำเป็นที่จะต้องปรับโครงสร้างเพื่อสร้างความเข้มแข็งของประเทศในทุกมิติ เพื่อเดินไปสู่วิสัยทัศน์ของประเทศ คือ การที่จะต้องเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ซึ่งจะเริ่มดำเนินการภายใน 5 ปี (ค.ศ.2015 - 2020) โดยทุกกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำไปขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นให้ได้ และทำงานให้มีความสอดประสานเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงเรื่องที่รัฐบาลมีนโยบายในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศว่า ที่ผ่านมาประเทศขาดความเข้มแข็งในเรื่องดังกล่าว โดยพื้นฐานทางเศรษฐกิจขยายตัวได้จำกัด ไม่ต่อเนื่องและไม่มั่นคง เพราะฉะนั้นรัฐบาลจึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงให้มีการขยายตัวอย่างเต็มศักยภาพ โดยปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนของระบบเศรษฐกิจที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารและพัฒนาประเทศในห้วงที่ผ่านมา ทั้งนี้การสร้างระบบคนจะต้องดำเนินการไปตามระบบที่ดีที่ได้สร้างไว้ ป้องกันปัญหาความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้น
วันนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ทุกคนจะได้มารับทราบนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน โดยในส่วนของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะรองหัวหน้า คสช. ได้เป็นประธานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ ซึ่งคงต้องไปดำเนินการในส่วนของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลด้วยเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ของประเทศในเรื่องที่สำคัญเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ขณะที่หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินการจัดทำในเรื่องวงเงินงบประมาณซึ่งก็ได้กำหนดออกมาเรียบร้อยแล้วในขณะนี้  เพราะฉะนั้นจะมีหลายส่วนที่จะเกี่ยวข้องกับทุกคนในปีงบประมาณนี้และงบประมาณในปีต่อไปด้วย โดยจะมีการตรวจสอบจากคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประเทศให้ทันตามที่กำหนดภายใต้ระยะเวลาที่มีอยู่จำกัด 1 ปี เพื่อรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
นายกรัฐมนตรี กล่าวเน้นย้ำว่า ในเรื่องการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ทุกหน่วยงานต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพราะปัจจัยในการพัฒนาประเทศมีทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน โดยปัจจัยภายนอกคือ ความขัดแข้ง สิ่งที่สังคมและประชาคมโลกให้ความสนใจ เช่น เรื่องโรคระบาด เศรษฐกิจที่ยั่งยืน การเชื่อมโยงเศรษฐกิจ การเชื่อมโยงสาธารณูปโภคพื้นฐาน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนและการสัญจรไปมา นอกจากนี้ยังรวมถึงความขัดแข้งที่เกิดขึ้นจากมหาอำนาจต่าง ๆ และกลุ่มไอซิส (ISIS) เป็นต้น อย่างไรก็ตามยังถือว่าประเทศไทยโชคดีที่ยังไม่ประสบกับทุกปัญหาดังกล่าว เพราะในหลายปัญหาประเทศไทยได้มีการเตรียมการรองรับไว้เป็นอย่างดี เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นและส่งผลทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วย
นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐบาลในรอบ 7 เดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำนวน 4 เดือน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 3 เดือน ว่า ได้ประสบกับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ  โดยในเจตนารมณ์ของรัฐบาล ต้องการให้ประเทศมีความมั่นคง ประชาชนมั่งคั่งอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังนั้นสิ่งแรกที่ทุกคนจะต้องยึดถือและนำไปปฏิบัติคือคำว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” ความมีเหตุมีผล ความพอประมาณ และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม และมีการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบถึงความคุ้มค่าก่อนดำเนินการในเรื่องใด
ทั้งนี้ในส่วนของรัฐบาล ได้มีการดำเนินงานตาม Roadmap 3 ระยะ โดยภารกิจเร่งด่วนในระยะแรก คือ การสร้างความมั่นใจของคนในชาติ และชาวต่างประเทศ ว่าเราจะร่วมกันผลักดันให้ประเทศเดินหน้าต่อไปให้ได้ พร้อมดำเนินการคู่ขนานไปกับระยะกลางซึ่งอยู่ในช่วงที่ 2 ของ Roadmap  ของ คสช. คือ การออกกฎหมาย โดย สนช. และรับฟังความคิดเห็นของ สปช. ประกอบการดำเนินการด้วย เพื่อเตรียมการไปสู่การเลือกตั้งในอนาคตก่อนส่งต่อให้รัฐบาลชุดใหม่ต่อไป คือระยะที่ 3 เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนของประเทศในอนาคต เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องทำให้ทุกอย่างมีฐานรากและโครงสร้างที่เข้มแข็ง รวมถึงการมีกฎหมายและการสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้เข้มแข็ง ตลอดจนสร้างคนและระบบให้เข้มแข็งไปพร้อมกันด้วย เพื่อให้ประเทศชาติสามารถขับเคลื่อนไปได้โดยไม่ติดขัดในทุกเรื่องและทุกประเด็นที่เป็นความขัดแย้งอีก
อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า แม้จะมีการดำเนินงานอย่างเต็มที่ โดยเริ่มตั้งแต่แก้ไขปัญหาสำคัญเชิงโครงสร้างหลายๆ ประการ แต่ก็มีหลายสิ่งที่เป็นเชิงโครงสร้างขนาดใหญ่ที่ยังทำไม่ได้ผลชัดเจน เช่น การปรับโครงสร้างของกระทรวง และหน่วยงานต่าง ๆ การปรับระบบการศึกษาทั้งระบบ หรือการปรับโครงสร้างตำรวจ เพราะการดำเนินการดังกล่าวมีเวลาจำกัด ฉะนั้นสิ่งสำคัญวันนี้ คือทำอย่างไรจะบริหารงานในขณะที่โครงสร้างเหล่านี้ยังคงเป็นโครงสร้างเดิม ซึ่งอาจจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขภายในเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเหมาะสม ขณะเดียวกันสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการขณะนี้แม้จะยังไม่สำเร็จผล 100% แต่ก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้น เช่น เรื่องโครงสร้างราคาพลังงานที่มีการแก้ไขให้สอดคล้องกับราคาตลาด เรื่องการค้ามนุษย์ และจัดระบบระเบียบแรงงานต่างด้าว โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องขึ้นมาดูแลแก้ไขปัญหาดังกล่าวอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้คาดว่าการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวจะเริ่มส่งผลในไตรมาสที่ 2 (ม.ค. – มี.ค. 58) และไตรมาสที่ 3 (เม.ย. – มิ.ย. 58) เพื่อขับเคลื่อนประเทศต่อไป
เพราะฉะนั้น ในฐานะรัฐบาล การดำเนินงานที่ผ่านมาจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ได้ โดยเฉพาะคนในประเทศต้องเข้าใจว่าสิ่งที่รัฐบาลได้ชี้แจงและดำเนินการไปไม่ได้ต้องการเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น เพียงแต่ต้องการให้ทุกอย่างในประเทศเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ซึ่งการดำเนินการขณะนี้ถือว่าอยู่ในระยะกลางคือช่วงที่ 2  ที่จะส่งต่อไปสู่ระยะที่ 3 ดังนั้นในช่วงระยะที่ 2 จะต้องดำเนินการให้ดีที่สุดในฐานะทุกคนเป็นคนไทย ข้าราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีส่วนสำคัญและเกี่ยวข้องกับงบประมาณของรัฐ โดยทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันอย่างเต็มที่ให้เกิดผลสำเร็จ 100 เปอร์เซ็นต์ในระยะยาวต่อไป
ขณะที่ในด้านการต่างประเทศก็มีความเชื่อมั่นอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจในการบริหาราชการของรัฐบาลปัจจุบัน จะเห็นได้จากการที่หลายชาติแสดงความสนใจในการเข้ามาร่วมลงทุนจัดทำโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ทั้งทางด้านการคมนาคมขนส่ง การบริหารจัดการน้ำและนักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นมีจำนวนที่ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนได้ช่วยกันสร้างความเข้าใจและการรับรู้ให้กับต่างประเทศว่าขณะนี้ประเทศไทยมีความสงบสุขเรียบร้อยแล้ว
นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณว่า จากภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในช่วง 3 เดือนครึ่งที่ผ่านมา ยังต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดไว้ โดยเฉพาะในเรื่องงบการลงทุน  แต่หากเปรียบเทียบกับการเบิกจ่ายของช่วงเดียวกันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต้องถือว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาก เพราะ ปี 2557 ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ ทั้งนี้ ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคงจะต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา และขอให้ส่วนราชการต่างๆ ให้ความสำคัญกับการเบิกจ่ายให้ได้ตามแผนเป็นอันดับแรก
นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงทิศทางของงบประมาณ พ.ศ. 2559 ว่า การจัดทำงบประมาณปี พ.ศ. 2559 จะมีความต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2558 โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการนำหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ยุทธศาสตร์พัฒนา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และความมีเหตุมีผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันที่ดี มาใช้ในการจัดทำงบประมาณ
สำหรับกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ กำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่าย จำนวนทั้งสิ้น 2,720,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 จากปี พ.ศ. 2558 โดยยังเป็นงบประมาณแบบขาดดุล เพราะสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศยังมีปัจจัยเสี่ยงอยู่มาก หากภาครัฐไม่เพิ่มการใช้จ่ายเศรษฐกิจไทยอาจจะเข้าสู่ภาวะชะลอตัว แต่อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยังควบคุมยอดการขาดดุลงบประมาณให้อยู่ในกรอบความยั่งยืน โดยตั้งเป้าไว้ที่ประมาณร้อยละ 2.9 ของ GDP ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ในมาตรฐานเศรษฐกิจสากล ขณะเดียวกัน ถึงแม้กรอบวงเงินจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 แต่รัฐบาลจะพยายามควบคุมรายจ่ายประจำให้คงที่ให้ได้ เพื่อให้มีวงเงินเหลือมาเป็นรายจ่ายลงทุนที่สูงขึ้น และขอให้ส่วนราชการต่างๆ พิจารณาข้อนี้เป็นสำคัญ รายจ่ายประจำใดหากสามารถทบทวนปรับลดได้ ขอให้นำมาพิจารณาจัดทำเป็นโครงการลงทุนที่มีความพร้อม มีแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจน
ส่วนเรื่องเอกภาพในการทำงานของภาครัฐ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เป็นวาระสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงบประมาณได้เสนอตั้งแผนงานบูรณาการ 19 เรื่อง  ซึ่งครอบคลุมนโยบายสำคัญต่างๆ ของรัฐบาล ทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยงาน ให้ความสำคัญกับแผนงานบูรณาการที่ได้เสนอไว้ดังกล่าว และขอให้ทบทวนภารกิจของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนงาน และนโยบายรัฐบาล  อย่างไรก็ตาม การทำงานให้เป็นเอกภาพ มิใช่เพียง 19 เรื่องเท่านั้น จึงขอให้ทุกส่วนราชการไปพิจารณาว่ามีงานในเรื่องใดที่จะต้องบูรณาการร่วมกันอีก ทั้งเรื่อง การบริหารจัดการน้ำ การดูแลเกษตรกร ฯลฯ  เพื่อให้การจัดทำงบประมาณเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ทั่วถึงทุกพื้นที่ เป็นต้น
ทั้งนี้ การวางแผนดำเนินการเรื่องใดๆ ขอให้ส่วนราชการพิจารณาทั้งภายในกระทรวง ระหว่างกระทรวง และร่วมกับกลุ่มจังหวัด/จังหวัด ท้องถิ่นหรือภาคเอกชน และภาคประชาสังคม บูรณาการการทำงานให้ประสานสอดคล้องเชื่อมโยงกันให้ได้ โดยการวางแผนต่างๆ ขอให้มีลักษณะเชื่อมโยงจากบนลงล่าง คือ ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับที่ 11  นโยบายของรัฐบาล 11 ด้าน นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ตลอดจนแผนแม่บทต่างๆ ระดับกระทรวง ถอดเป็นแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน และแปลงไปสู่การจัดทำงบประมาณ โดยใช้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงบประมาณเป็นตัวเชื่อม
อีกทั้ง นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในการจัดทำคำของบประมาณปี พ.ศ. 2559 ขอให้หน่วยงานให้ความ  สำคัญกับภารกิจต่างๆ ดังนี้  ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม  ด้านความมั่นคงและการเมือง  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการต่างประเทศ พร้อมกล่าวเน้นย้ำถึงเรื่องความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐซึ่งรัฐบาลและ คสช.ถือเป็นวาระสำคัญว่า  อย่าให้เกิดข้อบกพร่องในเรื่องการตรวจสอบประสิทธิภาพความโปร่งใส โดยเฉพาะการใช้จ่ายงบประมาณไปแล้วเกิดประโยชน์และเห็นผลเป็นรูปธรรมในเรื่องใดบ้าง และให้เป็นไปตามกรอบแนวทางที่กำหนดไว้ ขณะเดียวกันต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด อย่างไรก็ตามยืนยันว่าการเข้ามาบริหารราชการก็เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และดูแลข้าราชการให้มีเกียรติยศและศักดิ์ศรี

         

ที่มา ; เว็บ นสพ.ไทยรัฐ


โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

  (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม