หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาใน จ.เชียงใหม่

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

-1.ปฎิทินและเกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.ปี 2558

3.เครื่องแบบพนักงานราชการ  2557
-เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2557 

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด
 ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

  (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


   คลิ๊ก ) สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557-2558 


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 28/2558ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาใน จ.เชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ - พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมด้วย ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ และโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 21 มกราคม 2558
 • ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ เน้นจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
  สำหรับ
  นักเรียนชาวไทยภูเขา

 • รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนประเภทอยู่ประจำ ตั้งอยู่ที่ อ.แม่ริม สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายสุมนต์ มอนไข่ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมความก้าวหน้าการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งเน้นจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โดยจัดระบบการศึกษาออกเป็น แนวทาง คือ การจัดรายวิชาเพิ่มเติมในแผนการเรียนวิชาสามัญ การจัดการศึกษาในรูปแบบทวิภาคี การจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และการจัดการศึกษารายวิชาอาชีพระยะสั้น
   ปัจจุบัน โรงเรียนเปิดสอนให้กับนักเรียนที่เป็นเด็กชาวเขาชนเผ่าต่างๆ จากจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง มากถึง 12 ชนเผ่า ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 918 คน แยกเป็นเพศชาย 343 คน หญิง 575 คน ในจำนวนนี้เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา 198 คน มัธยมศึกษาตอนต้น 435 คน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 285 คน โดยโรงเรียนมีการคัดกรองนักเรียนเป็นอย่างมาก เพื่อไม่ให้จัดการเรียนการสอนที่ไปซ้ำซ้อนกับโรงเรียนอื่นๆ
   รมว.ศึกษาธิการ ได้ให้ความสนใจตรวจเยี่ยมกิจกรรมและความก้าวหน้าการเรียนการสอนของโรงเรียน อาทิ ศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพการโรงแรม,  ศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่มีผลิตภัณฑ์ชั้นนำของโรงเรียนออกจำหน่ายอย่างหลากหลายในชื่อ Dekdoi Products, ศูนย์วัสดุท้องถิ่นชาวไทยภูเขา ที่ทำการส่งเสริมนักเรียนให้เป็นนักธุรกิจน้อย, ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรอาชีพเพื่ออาหารพื้นเมือง, ศูนย์บริการโรงเรียนการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยเพื่อสุขภาพ, เยี่ยมชมห้องเรียนการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้าชาวเขา, ศูนย์การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์อาหาร, ศูนย์การเรียนรู้การตัดเย็บเสื้อผ้า เป็นต้น
   นอกจากนี้ ยังตรวจเยี่ยมศูนย์บ่มเพาะความเป็นเลิศด้านกีฬา เน้นไปที่กีฬายกน้ำหนักและมวย ปัจจุบันมีค่ายมวยเป็นของโรงเรียน ซึ่งมีนักเรียนเข้ามาฝึกซ้อมมวยไทยและขึ้นชกในเวทีต่างๆ กว่า 20 คน
  รมว.ศึกษาธิการ ได้กล่าวแสดงความชื่นชมในความสำเร็จของโรงเรียนที่เน้นจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ และเป็นไปตามเป้าประสงค์ของโรงเรียน ที่เน้นให้เด็กด้อยโอกาสในเขตพื้นที่บริการทางการศึกษา ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณธรรม และดำรงชีวิต
  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาและเศรษฐกิจพอเพียง

  • ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เน้นจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ
  จากนั้น รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ อ.สันทราย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2544 ในศุภวาระเสด็จพระราชสมภพครบ 100 พรรษา แห่งองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่านที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อผู้พิการทั่วประเทศ ปัจจุบันเปิดสอนให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามแผนชั้นเรียนเต็มรูปปี พ.ศ.2554 เด็กเหล่านี้มาจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งเด็กชาวเขาชนเผ่าต่างๆ อาทิ ม้ง กระเหรี่ยง อาข่า ลีซอ ละหู และไทยใหญ่
   
   
  โรงเรียนศรีสังวาลย์ฯ ได้จัดการศึกษาพิเศษ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ พ.ศ.2551 ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีกิจกรรมบำบัดพิเศษสำหรับฟื้นฟูสมรรถภาพทักษะการเคลื่อนไหวด้วยธาราบำบัด และอาชาบำบัด รวมทั้งการบูรณาการทางด้านการแพทย์ กิจกรรมบำบัด อรรถบำบัด จิตบำบัด เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ อารมณ์ และสังคม ให้เต็มพร้อมด้วยศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม สร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้เด็กพิการสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างเต็มศักยภาพ มีอิสรภาพ พึ่งพาตัวเองได้ และสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม ตลอดจนสามารถพัฒนาตนเองให้เข้าไปเรียนร่วมในสถานศึกษาระดับที่สูงขึ้นต่อไป
   รมว.ศึกษาธิการ และคณะ ได้ให้ความสนใจตรวจเยี่ยมกิจกรรมและความก้าวหน้าการเรียนการสอนของโรงเรียน อาทิ ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี แผนกประถม ซึ่งมีห้องค้นคว้าและสื่อการสอนสำหรับครู คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ต มุมของเล่นส่งเสริมพัฒนาการ มุมอ่านหนังสือนิทาน ส่วนห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี แผนกมัธยม ได้มีห้องเรียนรู้ผ่านมัลติมีเดีย ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง ห้องอ่านหนังสือ วารสาร และหนังสืออื่นๆ เพิ่มเติมจำนวนมาก
  นอกจากนี้ ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ฟันสวย ยิ้มใส, ตรวจเยี่ยม Medical Room ซึ่งมีกระบวนการดูแลสุขภาพอนามัยนักเรียนที่เจ็บป่วย ทั้งผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรคประจำตัว โรคฉุกเฉิน ผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยนัด ที่มีการประสานข้อมูลและสามารถส่งต่อนักเรียนกับโรงพยาบาลอื่นๆ แห่ง คือ โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลมหาราช โรงพยาบาลสวนปรุง และโรงพยาบาลสันทราย โดยโรงเรียนได้จัดทำสถิติและข้อมูลสารสนเทศในการรักษาเด็กทุกคนไว้อย่างละเอียด นอกจากนี้ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์พอเพียง บ้านดินอยู่สบาย ซึ่งช่วยพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนพิการซ้อน เยี่ยมชมบ่อเลี้ยงปลา และเยี่ยมชมกิจกรรมการแสดงของนักเรียน

  ภาพ สถาพร ถาวรสุข
  โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความชื่นชมผู้บริหาร ครู พี่เลี้ยง พยาบาล และบุคลากรของโรงเรียนทุกท่านที่มีส่วนดูแลเด็กๆ กลุ่มนี้  ส่งผลให้สามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างเต็มศักยภาพ มีอิสรภาพ พึ่งพาตัวเองได้ และสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม

ที่มา: เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

  (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม