หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาใน จ.เชียงใหม่

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

-1.ปฎิทินและเกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.ปี 2558

3.เครื่องแบบพนักงานราชการ  2557
-เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2557 

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด
 ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

  (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


   คลิ๊ก ) สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557-2558 


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 28/2558ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาใน จ.เชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ - พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมด้วย ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ และโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 21 มกราคม 2558
 • ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ เน้นจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
  สำหรับ
  นักเรียนชาวไทยภูเขา

 • รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนประเภทอยู่ประจำ ตั้งอยู่ที่ อ.แม่ริม สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายสุมนต์ มอนไข่ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมความก้าวหน้าการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งเน้นจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โดยจัดระบบการศึกษาออกเป็น แนวทาง คือ การจัดรายวิชาเพิ่มเติมในแผนการเรียนวิชาสามัญ การจัดการศึกษาในรูปแบบทวิภาคี การจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และการจัดการศึกษารายวิชาอาชีพระยะสั้น
   ปัจจุบัน โรงเรียนเปิดสอนให้กับนักเรียนที่เป็นเด็กชาวเขาชนเผ่าต่างๆ จากจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง มากถึง 12 ชนเผ่า ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 918 คน แยกเป็นเพศชาย 343 คน หญิง 575 คน ในจำนวนนี้เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา 198 คน มัธยมศึกษาตอนต้น 435 คน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 285 คน โดยโรงเรียนมีการคัดกรองนักเรียนเป็นอย่างมาก เพื่อไม่ให้จัดการเรียนการสอนที่ไปซ้ำซ้อนกับโรงเรียนอื่นๆ
   รมว.ศึกษาธิการ ได้ให้ความสนใจตรวจเยี่ยมกิจกรรมและความก้าวหน้าการเรียนการสอนของโรงเรียน อาทิ ศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพการโรงแรม,  ศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่มีผลิตภัณฑ์ชั้นนำของโรงเรียนออกจำหน่ายอย่างหลากหลายในชื่อ Dekdoi Products, ศูนย์วัสดุท้องถิ่นชาวไทยภูเขา ที่ทำการส่งเสริมนักเรียนให้เป็นนักธุรกิจน้อย, ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรอาชีพเพื่ออาหารพื้นเมือง, ศูนย์บริการโรงเรียนการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยเพื่อสุขภาพ, เยี่ยมชมห้องเรียนการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้าชาวเขา, ศูนย์การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์อาหาร, ศูนย์การเรียนรู้การตัดเย็บเสื้อผ้า เป็นต้น
   นอกจากนี้ ยังตรวจเยี่ยมศูนย์บ่มเพาะความเป็นเลิศด้านกีฬา เน้นไปที่กีฬายกน้ำหนักและมวย ปัจจุบันมีค่ายมวยเป็นของโรงเรียน ซึ่งมีนักเรียนเข้ามาฝึกซ้อมมวยไทยและขึ้นชกในเวทีต่างๆ กว่า 20 คน
  รมว.ศึกษาธิการ ได้กล่าวแสดงความชื่นชมในความสำเร็จของโรงเรียนที่เน้นจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ และเป็นไปตามเป้าประสงค์ของโรงเรียน ที่เน้นให้เด็กด้อยโอกาสในเขตพื้นที่บริการทางการศึกษา ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณธรรม และดำรงชีวิต
  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาและเศรษฐกิจพอเพียง

  • ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เน้นจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ
  จากนั้น รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ อ.สันทราย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2544 ในศุภวาระเสด็จพระราชสมภพครบ 100 พรรษา แห่งองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่านที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อผู้พิการทั่วประเทศ ปัจจุบันเปิดสอนให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามแผนชั้นเรียนเต็มรูปปี พ.ศ.2554 เด็กเหล่านี้มาจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งเด็กชาวเขาชนเผ่าต่างๆ อาทิ ม้ง กระเหรี่ยง อาข่า ลีซอ ละหู และไทยใหญ่
   
   
  โรงเรียนศรีสังวาลย์ฯ ได้จัดการศึกษาพิเศษ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ พ.ศ.2551 ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีกิจกรรมบำบัดพิเศษสำหรับฟื้นฟูสมรรถภาพทักษะการเคลื่อนไหวด้วยธาราบำบัด และอาชาบำบัด รวมทั้งการบูรณาการทางด้านการแพทย์ กิจกรรมบำบัด อรรถบำบัด จิตบำบัด เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ อารมณ์ และสังคม ให้เต็มพร้อมด้วยศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม สร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้เด็กพิการสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างเต็มศักยภาพ มีอิสรภาพ พึ่งพาตัวเองได้ และสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม ตลอดจนสามารถพัฒนาตนเองให้เข้าไปเรียนร่วมในสถานศึกษาระดับที่สูงขึ้นต่อไป
   รมว.ศึกษาธิการ และคณะ ได้ให้ความสนใจตรวจเยี่ยมกิจกรรมและความก้าวหน้าการเรียนการสอนของโรงเรียน อาทิ ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี แผนกประถม ซึ่งมีห้องค้นคว้าและสื่อการสอนสำหรับครู คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ต มุมของเล่นส่งเสริมพัฒนาการ มุมอ่านหนังสือนิทาน ส่วนห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี แผนกมัธยม ได้มีห้องเรียนรู้ผ่านมัลติมีเดีย ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง ห้องอ่านหนังสือ วารสาร และหนังสืออื่นๆ เพิ่มเติมจำนวนมาก
  นอกจากนี้ ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ฟันสวย ยิ้มใส, ตรวจเยี่ยม Medical Room ซึ่งมีกระบวนการดูแลสุขภาพอนามัยนักเรียนที่เจ็บป่วย ทั้งผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรคประจำตัว โรคฉุกเฉิน ผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยนัด ที่มีการประสานข้อมูลและสามารถส่งต่อนักเรียนกับโรงพยาบาลอื่นๆ แห่ง คือ โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลมหาราช โรงพยาบาลสวนปรุง และโรงพยาบาลสันทราย โดยโรงเรียนได้จัดทำสถิติและข้อมูลสารสนเทศในการรักษาเด็กทุกคนไว้อย่างละเอียด นอกจากนี้ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์พอเพียง บ้านดินอยู่สบาย ซึ่งช่วยพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนพิการซ้อน เยี่ยมชมบ่อเลี้ยงปลา และเยี่ยมชมกิจกรรมการแสดงของนักเรียน

  ภาพ สถาพร ถาวรสุข
  โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความชื่นชมผู้บริหาร ครู พี่เลี้ยง พยาบาล และบุคลากรของโรงเรียนทุกท่านที่มีส่วนดูแลเด็กๆ กลุ่มนี้  ส่งผลให้สามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างเต็มศักยภาพ มีอิสรภาพ พึ่งพาตัวเองได้ และสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม

ที่มา: เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

  (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม