หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558

ผลการประชุม ก.พ.อ. 1/2558

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

-1.ปฎิทินและเกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.ปี 2558

3.เครื่องแบบพนักงานราชการ  2557
-เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2557 

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด

 ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

  (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 35/2558
ผลการ
ประชุม ก.พ.อ. 1/2558
 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา - ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับมอบอำนาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพุธที่ 28 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน โดยมี รศ.นพ.กำจร ตติยกวี เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในฐานะเลขานุการ ก.พ.อ. ร่วมประชุม โดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้

 ภาพ สถาพร ถาวรสุข
  • รับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานเพื่อยกระดับรายได้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าแนวทางดำเนินการเพื่อยกระดับรายได้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน ซึ่งในขณะนี้ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องจำนวน ฉบับ คือ ร่างกฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... และร่างกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน พ.ศ. .... รวมทั้งบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงใหม่ ได้ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วเมื่อวันที่ มกราคม 2558 ขณะนี้ได้เสนอไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปแล้ว คาดว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 จะผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อประกาศใช้ต่อไป โดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ธันวาคม 2557

  •  การเสนอขอรับการการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อขอแก้ไขเยียวยาให้กับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
 จากการที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้เห็นชอบให้มีการปรับเพิ่มบัญชีเงินเดือนแก่ข้าราชการครูสายผู้สอน โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ตั้งแต่วันที่เมษายน 2554 ในขณะที่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ซึ่งเป็นสายผู้สอนเช่นเดียวกัน จำนวน19,696 คน ยังไม่ได้รับการปรับเพิ่มเงินเดือนให้เท่าเทียมกัน
ทั้งนี้ มติ ก.พ.อ.เมื่อปี 2556 ได้เห็นชอบให้มีการดำเนินการเพื่อแก้ไขเยียวยาขอปรับเพิ่มเช่นเดียวกัน โดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ เมษายน 2554 แต่ต่อมาเกิดเหตุการณ์ยุบสภา ทำให้จำเป็นต้องเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่พิจารณา
ที่ประชุม ก.พ.อ. จึงได้เห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง สำนักงาน ก.พ. คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ (กงช.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าวประกอบการพิจารณา เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป

  •  รายงานการศึกษาและพัฒนาระบบค่าตอบแทนของข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 ได้ให้กระทรวงศึกษาธิการไปพิจารณาศึกษาค่าตอบแทนของข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการทุกประเภททั้งระบบ ซึ่งในส่วนของ ก.พ.อ.นั้น คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาได้มีความเห็นว่า ควรเสนอให้ ก.พ.อ.พิจารณาผลการศึกษา เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ (กงช.) และรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป
ที่ประชุม ก.พ.อ.ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอรายงานการศึกษาและพัฒนาระบบค่าตอบแทนดังกล่าวต่อ กงช.และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปโดยมีข้อเสนอแนะหลักคือ
1) ควรให้มีตัวแทนของ ก.พ.อ. อยู่ใน กงช. เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนในภาพรวมทั้งระบบ
2) คำนึงถึงระบบการบริหารงานบุคคลของ ก.พ.อ.ที่ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลารับราชการต่อไปได้จนอายุครบ 65 ปี
3) ควรแยกบัญชีเงินเดือนของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาออกจากบัญชีเงินเดือนของ ก.พ. เช่นเดียวกับการแยกบัญชีเงินเดือนของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เพื่อให้สามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาได้


  • เห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์ จำนวน ราย
 ที่ประชุมเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน ราย ดังนี้
1. รศ.สุรศักดิ์  นิลนนท์  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. รศ.อนุชา อภิสารธนรักษ์  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. รศ.ธเนศ  พงศ์จรรยากุล  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. รศ.สนั่น  จอกลอย  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธีที่ ในสาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5. รศ.ส่งศรี  กุลปรีชา  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธีที่ ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. รศ.อรพิน  ผลสุวรรณ์ สบายรูป  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7. รศ.สัมพันธ์  ฤทธิเดช  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานภาระงานของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล เช่น นโยบายการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กรีะทรวงศึกษาธิการ


โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

  (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม